Bauleistung - 71675-2023

03/02/2023    S25

Polska-Rudy: Budowa zbiorników

2023/S 025-071675

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 272536296
Adres pocztowy: ul. Rogera 1
Miejscowość: Rudy
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 47-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Popadiuk
E-mail: rudy@katowice.lasy.gov.pl
Tel.: +48 324103029
Adresy internetowe:
Główny adres: https://rudy-raciborskie.katowice.lasy.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok

Numer referencyjny: ZG.270.5.2021
II.1.2)Główny kod CPV
45247270 Budowa zbiorników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45247270 Budowa zbiorników
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, leśnictwo Krasiejów, gmina Kuźnia Raciborska, powiat raciborski, woj. śląskie

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Odtworzenie dwóch zbiorników przelewowych na potoku "Raczok" w oddziale 169c

Zbiornik G1:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie

biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 35 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz

zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem;

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu przepustu poniżej grobli na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanych zbiorników na nowo.

Zbiornik G2:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie

biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 56 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz

zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem;

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu z przepustu poniżej grobli na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanych zbiorników na nowo.

Odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 175c

Zbiornik G3:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie

biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 43 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz

zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem;

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu przepustu poniżej grobli na długości ok. 5;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo

Przepust G3A

• rozbiórkę istniejącego przepustu;

• budowę nowego przepustu o średnicy 1200 mm, długości 11m;

• przebudowę istniejącej drogi z dostosowaniem najazdów nad przepustem;

Odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 183g

Zbiornik G4:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie

biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 76 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz

zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu przepustu poniżej grobli na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo.

Przebudowa zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 183b

Zbiornik G5:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie

biowłókniną z humusowaniem;

• odbudowę, przebudowę i nadbudowę grobli o długości ok. 64 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany

bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• remont mnicha piętrząco – upustowego z przepustem o średnicy 0,90 m;

• umocnienie wylotu istniejącego przepustu poniżej grobli brukiem wokół wylotu oraz narzutem kamiennym na

długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do SWZ):

Zał.8 A Projekt budowlany

Zał. 8 B Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

(dalej „STWIOR”)

Zał. 8 C Przedmiar robót

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 11
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozjiwodnej na terenach nizinnych” POIS.02.01.00-00-0005/16 współfinansowany ze środków Funduszu Spójnościprzez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 228-599197

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: ZG.270.5.2021
Nazwa:

Budowa obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
17/11/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: HYDROMAK Mariusz Kuterski
Krajowy numer identyfikacyjny: 7491759122
Adres pocztowy: Przyjaźni 102
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-225
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 896 974.67 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało

w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
45247270 Budowa zbiorników
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45247270 Budowa zbiorników
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, leśnictwo Krasiejów, gmina Kuźnia Raciborska, powiat raciborski, woj. sląskie

VII.1.4)Opis zamówienia:

BEZ ZMIAN - aktualny zakres zgodnie z aneksem nr 5

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 17/11/2021
Koniec: 31/03/2023
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 3 191 603.81 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: HYDROMAK Mariusz Kuterski
Krajowy numer identyfikacyjny: 7491759122
Adres pocztowy: ul.Przyjaźni 102
Miejscowość: Kędzierzyn Koźle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-225
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Szósta zmiana umowy Aneks nr 6 z dnia 30.12.022 roku

Mając na uwadze okoliczności mające wpływ na termin realizacji robót tj. wykonanie robót dodatkowych na obiektach G3 oraz G4, działając na podstawie art 455 ust 1 pkt 1 w związku z paragrafem 14 ustęp 1 Umowy strony postanowiły zmienić umowę ZG.271.5.2021.

Przedłużenie terminu realizacji umowy do 31.03.2023 roku.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy do 31.03.2023 roku w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na obiektach G3 oraz G4, których nie można było wcześniej przewidzieć.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 3 191 603.81 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 3 191 603.81 PLN