Works - 71681-2020

13/02/2020    S31

Slovensko-Bratislava: Stavebné práce na výstavbe železníc

2020/S 031-071681

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Práce

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 199-482589)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Železnice Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31364501
Poštová adresa: Klemensova
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 813 61
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Kubáni Jurigová
E-mail: kubanijurigova.jana@zsr.sk
Telefón: +421 220292892
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zsr.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

Referenčné číslo: 25844/2019/O220
II.1.2)Hlavný kód CPV
45234100 Stavebné práce na výstavbe železníc
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina".

Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený do 2 Sekcií nasledovne:

Dielo: "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina"

— Sekcia č. 1 - "Modernizácia železničného úseku Váh - Varín - Strečno"

— Sekcia č. 2 - "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa".

Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru v uzle Žilina, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V Bratislava - Žilina - Čierna nad Tisou v rámci koridoru Dunaj - Rýn resp. Balticko -adriatického koridoru pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem SR a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/02/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 199-482589

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 14/02/2020
Miestny čas: 08:30
má byť:
Dátum: 17/02/2020
Miestny čas: 08:30
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 14/02/2020
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 17/02/2020
Miestny čas: 09:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: