Lieferungen - 71694-2023

03/02/2023    S25

Polska-Szczecin: Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

2023/S 025-071694

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin
Krajowy numer identyfikacyjny: 8510309410
Adres pocztowy: Plac Armii Krajowej 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-456
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Klaudia Czarnecka-Jurga
E-mail: zamowienia@sim.szczecin.pl
Tel.: +48 918173385
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sim.szczecin.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

Numer referencyjny: SIM/ZP/P/30/2022
II.1.2)Główny kod CPV
39110000 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiat zawodników rezerwowych, sędziów i noszowych wraz z podestami i fotelami (dalej jako: „wyposażenie”), na terenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39113000 Różne siedziska i krzesła
39113600 Ławki
44112100 Wiaty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiat zawodników rezerwowych, sędziów i noszowych wraz z podestami i fotelami (dalej jako: „wyposażenie”), na terenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Szczegółowy opis jak i ilość wyposażenia, stanowiącego przedmiot zamówienia zawiera Załącznik nr 5 pn. „Opis przedmiot zamówienia” (OPZ).

3. Przedstawione parametry jakościowe i techniczne są minimalnymi wytycznymi dla przedmiotu umowy, a ewentualne wskazane pochodzenie produktów czy nazwy producentów mają

na celu przybliżyć wymagania. Projekt techniczny wiat, stanowiący Załącznik nr 5 do swz – OPZ ma charakter jedynie poglądowy. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnego projektu wykonawczego wiat o parametrach i funkcjonalności odpowiadających parametrom i funkcjonalnościom opisanym w OPZ. Zamawiający dopuszcza tym samym zmiany w rozwiązaniach projektowych w stosunku do rozwiązań wynikających z OPZ pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego oraz pod warunkiem, iż zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania nie będą gorsze pod względem jakości, bezpieczeństwa, trwałości oraz funkcjonalności od rozwiązań przewidzianych w OPZ.

4. Przed dostawą i montażem wyposażenia należy uzyskać akceptację proponowanych rozwiązań wizualnych, technicznych i materiałowych, poprzez zgłoszenie wniosków materiałowych zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wnioski materiałowe muszą opisywać proponowane rozwiązanie wraz z dokumentami jakościowymi (certyfikaty, deklaracje jakości, itp.) potwierdzającymi spełnienie minimalnych wymagań kontraktowych. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie zgłaszania dokumentów do zatwierdzenia.

5. Elementy wbudowywane muszą być fabrycznie nowe, nie mogą posiadać śladów użytkowania, muszą być przeznaczone do profesjonalnego użytkowania i być odporne na warunki atmosferyczne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rekojmia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. działa jako pełnomocnik ustanowiony na podstawie art. 37 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecin.

Termin wykonania minimalny 28 dni maksymalny 42 dni

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 172-486578
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa wyposażenia Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 Ustawy;

2) w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) lub w art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1).

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, odnośnie zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy,

3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, oraz w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 3 ppkt 5 swz, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,

• art 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,

• art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) i art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1). Oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do swz.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

4) Wykazu dostaw wykonanych – na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdziale XV pkt 3 ppkt 1 swz.

Z uwagi na małą liczbę znaków Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Ustawy

4. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany – przed upływem terminem składania ofert wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

5. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń i wniosków (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), a także przekazywanie zawiadomień i informacji odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Portal Smart PZP (zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/sim

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz

Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na

podstawie ustawy,

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazani informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

albo w terminie 15 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści

dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Pozostałe zasady dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale IX ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023