Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71723-2023

03/02/2023    S25

Polen-Legnica: Dienstleistungen für medizinische Abfälle

2023/S 025-071723

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Postanschrift: 59-220 Legnica, ul.Iwaszkiewicza 5
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Kunigielis
E-Mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Telefon: +48 767211125
Fax: +48 767211110
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital.legnica.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH

Referenznummer der Bekanntmachung: WSZSL/FZ-08/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90524000 Dienstleistungen für medizinische Abfälle
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji wytwarzanych w wyniku prowadzonej przez Zamawiającego działalności odpadów medycznych o kodach: 180102*,180103*, 180106*,180108*, 180109 (zgodnie z katalogiem odpadów określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. o łącznej ilości ok. 242,2 tony.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90524400 Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen
90524200 Beseitigung von Krankenhausabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Hauptort der Ausführung:

Miejsca prowadzenia działalności przez Zamawiającego:

1)59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5,

2) 59-225 Chojnów, ul. Kazimierza Wielkiego 1(Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Informacje o odbiorze odpadów :

1) Z siedziby Zamawiającego w Legnicy 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5:

a) odpady o kodach: 180102* i 180103* odbierane będą w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach pomiędzy 8.00, a 14.00. W przypadku, gdy poniedziałek, środa lub piątek przypadną w dniu ustawowo wolnym od pracy odbiór odpadów musi zostać dokonany nie później niż pierwszego dnia roboczego po nim następującego,

b) odpady o kodach: 180106*,180108* odbierane będą nie rzadziej niż raz w tygodniu, w godzinach pomiędzy 8.00, a 14.00 .

c) odpady o kodzie 180109 odbierane będą sporadycznie, w konkretnym dniu wskazanym przez zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą.

2) Z Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, 59-225 Chojnów, ul. Kazimierza Wielkiego 1 - odpady o kodzie 18 01 03* odbierane będą co najmniej raz w tygodniu.

2. Wykonawca jako transportujący i przejmujący odpad zobligowani są do posiadania wpisu w rejestrze BDO (numer rejestrowy BDO) i bezpośredniego udziału w elektronicznej ewidencji tych odpadów, zgodnie z wymogami BDO.

3.Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług w zakresie: odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi wykaże, iż osoba/osoby wykonujące czynności transportowania odpadów wytwarzanych przez Zamawiającego posiadają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ustalenie wymiaru czasu pracy i pozostałych warunków poszczególnych umów o pracę leży po stronie Wykonawcy. Zobowiązane zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach niniejszej umowy będą wykonywać transport odpadów (kod zawodu: 833203, kierowca samochodu ciężarowego z uprawnieniami ADR o klasyfikacji – przewożenie odpadów medycznych).

5.Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia – w związku z tym faktem korzysta z możliwości wskazanej w art.246 ust. 2 uPzp.

6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Rozdziale IV oraz Rozdziale XX Specyfikacji warunków Zamówienia do postępowania.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica. Informacje dotyczące sposobu składania ofert określa także Rozdział XIV SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy, w tym dopuszczalne zmiany umowy, określone zostały w Rozdziale XX SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zamawiający na podstawie art. 138. ust. 2 pkt 2 uPzp tj. ze względu na fakt, iż zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione - wyznacza w niniejszym postępowaniu skrócony 15 dniowy termin składania ofert.

Uzasadnienie faktyczne: obowiązek posiadania ważnej umowy z wykonawcą w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych, powstałych w wyniku prowadzonej działalności Zamawiającego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/02/2023
Ortszeit: 11:30
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania wymagane informacje z otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

styczeń 2024 r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy wobec których :

1) nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 108 ust.1 uPzp,

2) nie zachodzą przesłanki wykluczenia związane z zakazem udzielenia lub dalszego wykonywania zamówienia w związku z okolicznościami określonymi w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014

3) nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),

2.W celu przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzoru Formularza ofertowego oraz wzoru Formularza asortymentowo-cenowego. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje tam wymagane. Ofertę należy przygotować w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę złożyć należy za pośrednictwem platformazakupowa.pl

3.Do oferty składanej należy dołączyć:

1) Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust.1 uPzp – (JEDZ),

2) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w zakresie związanym z art.5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 oraz z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych

rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

Uwaga! w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenia z pkt 1) oraz 2) składa każdy z Wykonawców z osobna.

4.Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) uPzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4) uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,

3) Oświadczenia wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (tj. w JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp;,

5. Uwaga: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - została zamieszczona rozdziale XXVI

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie uPzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023