Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71724-2023

03/02/2023    S25

Polen-Nisko: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2023/S 025-071724

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Nisko
Nationale Identifikationsnummer: REGON 830409442
Postanschrift: Plac Wolności 14
Ort: Nisko
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Postleitzahl: 37-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Wołoszyn, Michał Farion
E-Mail: przetargi@nisko.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nisko.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.4.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w ramach projektu „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
09331100 Thermische Sonnenkollektoren
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45261215 Solarzellendachdeckarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Hauptort der Ausführung:

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w ramach projektu „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko”. 2. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) dostawy i montażu 543 systemów opartych na panelach fotowoltaicznych do gospodarstw domowych, według typów określonych w Załączniku nr 8 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym w szczególności do: a) dostawy i montażu konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych dostosowanej do rodzaju dachu i jego poszycia lub gruntu, b) dostawy i montażu modułów fotowoltaicznych na konstrukcji nośnej, c) dostawy i montażu inwertera, d) dostawy i położenia niezbędnego okablowania instalacji; wszystkie przewody powinny być prowadzone w odpowiednich osłonach/ korytkach; przewody narażone na działanie warunków atmosferycznych muszą być odporne na działanie promieni UV, e) wykonania połączenia instalacji PV z istniejącą instalacją elektryczną, f) dostarczenia i wykonania instalacji przeciwporażeniowej i przepięciowej, g) wykonania dokumentacji powykonawczej dla każdej instalacji, ze wskazaniem elementów, określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, h) uruchomienia i rozruchu wykonanej instalacji fotowoltaicznej, i) wykonania niezbędnych nastaw w instalacji, j) wykonania pomiarów i testów po montażu instalacji potwierdzone protokołem, k) przeprowadzenia szkolenia z obsługi inwertera dla Użytkownika lub osoby przez niego wyznaczonej, l) przygotowania niezbędnej dokumentacji dla Zakładu Energetycznego, z którym Użytkownik ma zawartą umowę kompleksową; 2) dostawy i montażu 17 instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, według typów określonych w Załączniku nr 8 do SWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym w szczególności do: a) dostawy i montażu kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, b) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu) c) wniesienia i posadowienia podgrzewacza c.w.u. d) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody, e) dostawy i montażu reduktora ciśnienia, f) dostawy i montażu zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny-bezpieczeństwa), g) podłączenie do istniejącej instalacji c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym, h) dostawy i montażu anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u., i) wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) i jej ocieplenie, j) dostawy i montażu zespołu pompowego solarnego z osprzętem, k) dostawy i montażu instalacji układu sterującego, l) dostawy i montażu zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego, m) wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji, n) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym, o) uruchomienie instalacji solarnej wraz z wykonaniem prób i regulacji. 3. Wykonawca zobowiązany jest również dokonać w imieniu każdego Użytkownika zgłoszenia w odpowiednim zakładzie energetycznym. 4. Za wykonanie instalacji i przyłączenie poprzez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawną realizację zamówienia, w tym montaż i funkcjonowanie instalacji przy spełnieniu jednocześnie bezpieczeństwa pracy instalacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną odpowiedniego dystrybutora, odpowiada Wykonawca. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Pozytywny wynik próby odporności na uderzenia płaskiego kolektora słonecznego wykonanej zgodnie z normą EN ISO 9806:2013 z wykorzystaniem kulki lodu o średnicy min. 35 mm / Gewichtung: 5,00
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Gewichtung: 5,00
Qualitätskriterium - Name: Grubość szyby płaskiego kolektora słonecznego / Gewichtung: 5,00
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja producenta modułów fotowoltaicznych / Gewichtung: 10,00
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja producenta kolektora słonecznego / Gewichtung: 10,00
Qualitätskriterium - Name: Liniowa gwarancja mocy / Gewichtung: 5,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 31/03/2023
Ende: 29/09/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiotowe zamówienie jest realizowane jest w ramach projektu pn.: „Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy i Miasta Nisko” w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe” oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Informacja do punktu II.2.7) ogłoszenia o zamówieniu - 1. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 29 września 2023 roku. Zamawiający wskazuje datę początkową okresu obowiązywania zamówienia, w postaci 31.03.2023r., jako szacunkową datę zawarcia umowy, która może ulec zmianie w zależności od terminu zakończenia postępowania. Datę tą wskazuje się wyłącznie dla potrzeb ogłoszenia. 2. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 000.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony 00/100).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, a w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie pkt 2 poniżej, dotyczących tych podmiotów. 2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, albo inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej – jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej. 3. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby: 1) Wykonawca zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych; 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów; 3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w podpunkcie poprzedzającym, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa okoliczności opisane szczegółowo w rozdziale IV pkt 4 SWZ; 4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 2), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia fakultatywne), a także wymienionych w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1) SWZ. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

- Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej: 1)) 2 (dwa) zdania polegające na dostawie i montażu co najmniej 150 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, w ramach jednego zadania w każdym zadaniu i 2)) 2 (dwa) zadania polegające na dostawie i montażu co najmniej 15 instalacji solarnych, w ramach jednego zadania w każdym zadaniu Zamawiający wymaga, aby w/w dostawy i montaże zostały wykonane należycie. - Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1)) jedną osobą, pełniącą obowiązki Głównego koordynatora prac, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia*, oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, i 2)) jedną osobą pełniącą obowiązki Koordynatora prac instalacyjnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia*, oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, i 3)) jedną osobę pełniącą obowiązki Instalatora posiadającą łącznie aktualne certyfikaty wydane przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. * dopuszcza się odpowiadające tym uprawnieniom uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji koordynatorów przez jedną osobę, pod warunkiem, że osoba taka będzie posiadać doświadczenia, kwalifikacje i uprawnienia właściwe dla wszystkich łączonych funkcji.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, a w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie pkt 3 poniżej, dotyczących tych podmiotów. 3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane – załącznik nr 5 do SWZ, oraz załączenie dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ. 4. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby: 1) Wykonawca zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych; 2) szczegółowe informacje dotyczące poleganiu na zasobach podmiotów trzecich zawarte zostały w rozdziale IV pkt 4 SWZ. 5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 6. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ czterech

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego Platformie e- Zamówienia. 2. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy Pzp (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia fakultatywne), a także wymienionych w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1) SWZ, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp. 3. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp (podstawy wykluczenia fakultatywne), a także wymienionych w rozdziale IV pkt 1 ppkt 1) SWZ, oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ. Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie odpowiadającym wszelkim wymaganiom określonym w SWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Formularz JEDZ nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. 4. Oświadczenie w formie JEDZ należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ lub na odpowiednio wypełnionym formularzu na stronie internetowej https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl, z wykorzystaniem pliku w formacie xml, stanowiącego załącznik nr 2b do SWZ. 5. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, a w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – do złożenia podmiotowych środków dowodowych opisanych szczegółowo w dokumentach zamówienia, tj. w rozdziale VI pkt 2 SWZ oraz - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - dodatkowo w rozdziale VI pkt 3, 4 i 5 SWZ. 6. Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty szczegółowo opisane w rozdziale VII pkt 1 SWZ. 7. Dokumenty wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami (przedmiotowe środki dowodowe) określono w rozdziale VI pkt 8 SWZ. Zamawiający będzie stosował procedurę uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający wyznaczy w wezwaniu termin uzupełnienia wymaganego przedmiotowego środka dowodowego odpowiednio do sytuacji, jaka wystąpiła w postępowaniu, rodzaju uzupełnianego przedmiotowego środka dowodowego oraz z poszanowaniem równego traktowania wykonawców. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 8. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy, lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami ustawy Pzp lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany, Wykonawca może wnieść odwołanie. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1). 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579-590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023