Lieferungen - 71731-2023

03/02/2023    S25

Polska-Warszawa: Materiały medyczne

2023/S 025-071731

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 017-045466)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5242688913
Adres pocztowy: ul. Kondratowicza 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-242
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Sknadaj
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Tel.: +48 223265231
Faks: +48 223265735
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.brodnowski.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów wszczepialnych i sprzętu jednorazowego dla Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego

Numer referencyjny: MSB/PN/03/01/2023
II.1.2)Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa materiałów wszczepialnych i sprzętu jednorazowego dla Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego – Pododdział Wszczepiania Rozruszników Pracownia Elektrofizjologii, Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddziału Anestezjologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 017-045466

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/02/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/02/2023
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

7. Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

8. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia Zamawiający żąda od wykonawcy:

1) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), lub innym aktem prawnym właściwym dla kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę ze zmianami, jeżeli wystąpiły w okresie od wystawienia dokumentu do terminu składania ofert.

2) Karty katalogowe wraz z opisami technicznymi w języku polskim. Zamawiający dopuszcza katalogi w języku angielskim wraz z opisami technicznymi oferowanych wyrobów w języku polskim dotyczy części 4, 5, 7, 8, 10.

8.2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

8.3. Przepisu pkt. 8.2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8.4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Pozostałe wymagane dokumenty zamieszczone są w punkcie od 11.8 do 11.13 SWZ.

Wymagania dotyczące wadium wskazane w pkt.13 SWZ.

Przewidziane zmiany umowy określone w pkt. 29.5 SWZ.

Powinno być:

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

7. Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

8. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia Zamawiający żąda od wykonawcy:

1) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), lub innym aktem prawnym właściwym dla kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę ze zmianami, jeżeli wystąpiły w okresie od wystawienia dokumentu do terminu składania ofert.

2) Karty katalogowe wraz z opisami technicznymi w języku polskim. Zamawiający dopuszcza katalogi w języku angielskim wraz z opisami technicznymi oferowanych wyrobów w języku polskim dotyczy części 4, 5, 7, 8, 10.

3) Próbki - 3 zestawy - dotyczy części 11

8.2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

8.3. Przepisu pkt. 8.2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8.4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Pozostałe wymagane dokumenty zamieszczone są w punkcie od 11.8 do 11.13 SWZ.

Wymagania dotyczące wadium wskazane w pkt.13 SWZ.

Przewidziane zmiany umowy określone w pkt. 29.5 SWZ.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: