Dienstleistungen - 71782-2023

03/02/2023    S25

Polen-Koniecpol: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2023/S 025-071782

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol
Nationale Identifikationsnummer: ZG.270.4.2021
Postanschrift: ul. Różana 11
Ort: Koniecpol
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42-230
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Tkacz
E-Mail: koniecpol@katowice.lasy.gov.pl
Telefon: +48 343551285
Fax: +48 343551265
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.koniecpol.katowice.lasy.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Koniecpol w roku 2022

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.4.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 4 – leśnictwa: Małachów

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny PGL LP Nadleśnictwa Koniecpol

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1)Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art.6ust.1pkt.1Ustawa o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony p.poż.,pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i selekcji,użytkowania ubocznego,zagospodarowania turystycznego,a dla pakiet4 zamówienia dodatkowo gospodarki szkółkarskiej,do wykonania na terenie N-ctwa Koniecpol w roku 2022.2)Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i selekcji, użytkowania ubocznego,zagospodarowania turystycznego,a dla pakiet4 zamówienia dodatkowo gospodarki szkółkarskiej wynikające z załącznika nr3 do SWZ,na który składają się:zał.nr3.1–rozmiar prac według grup czynności;zał.nr3.2–układ sortymentowy pozyskania drewna;zał.nr3.3–zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;zał.nr3.4–zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna; zał.nr3.5–informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna.3)Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr3.1–3.3 oraz3.5 mają charakter szacunkowy.4)Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 19Dyr. Generalnego LP z dn.17marca 2021r. Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności)wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w zał.nr4 do SWZ.5)Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w zał.nr 4 do SWZ.6)Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w zał.nr 4 do SWZ.7)Przedmiot zamówienia został podzielony na części („Pakiet”)Pakiet4 leśnictwa:Małachów.UWAGA:Wykonawca podczas realizacji prac w Szkółce leśnej w leśnictwie Małachów zobowiązany jest do używania sprzętu przekazanego przez Zamawiającego.Zamawiający w takim przypadku podpisze z Wykonawcą odpłatną umowę dzierżawy sprzętu niezbędnego do wykonywania usług.Wydzierżawiony sprzęt może być użyty wyłącznie do wykonywania zadań gospodarczych na terenie Szkółki Leśnej.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów.Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla tego Pakietu.8)Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Koniecpol.9)Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw–właściwych dla danego Pakietu(„Obszar Realizacji Pakietu”)Wskazana w załącznikach nr 3.1–3.5 lokalizacja (adres leśny)poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny.Lokalizacja(adres leśny)poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1),z zastrzeżeniem,iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.10)Postanowienia pkt7-9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego(zał.nr12do SWZ).11)Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową,która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną,Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających,korekt zwiększających,ustaleń nowych lokalizacji,jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisu.12)Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.13)Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art.214ust1pkt.7PZP w okresie 3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usł.stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w wielk.50%wart.udziel.zam.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 14/02/2022
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 037-096313

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 4 – leśnictwa: Małachów

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
14/02/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: "DARLAS" Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6342575706
Postanschrift: al. Armii Krajowej 1/3
Ort: Częstochowa
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42-200
Land: Polen
E-Mail: darlas@onet.eu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych "WOLF" Michał Ogórek
Nationale Identifikationsnummer: 5771711138
Postanschrift: Kossów 99
Ort: Radków
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Postleitzahl: 29-135
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Firma Usługowo-Handlowa "ZRYW" Andrzej Bartosik
Nationale Identifikationsnummer: 5771105277
Postanschrift: Krasów 59
Ort: Radków
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Postleitzahl: 29-135
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Usługi Leśne Roman Nagaba
Nationale Identifikationsnummer: 5771731827
Postanschrift: Sudół 101
Ort: Jędrzejów
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Postleitzahl: 28-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Firma Handlowo-Usługowa Justyna Bednarz
Nationale Identifikationsnummer: 6492097846
Postanschrift: ul. Tadeusza Kościuszki 45
Ort: Kroczyce
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 42-425
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 458 298.10 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium:Pak.2-36000,00zł;Pak.3-23000,00 zł;Pak.4-6000,00zł.;2.W celu potw.braku podst. do wyklucz. z postępow. oraz w celu potwierdz. spełnienia war.udziału w post.Wykonawca przedst.: aktualne na dzień składania ofert oświadcz.Wykonawcy o niepodlegwyklucz.i spełnieniu war.udziału w postępow.złożone na formularzu JEDZ;Wykaz usług wykonanych,a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ost. 3 lat (wstecz od dn.w którym upływa termin składania ofert),a jeżeli okres prowadzenia działań jest krótszy–w tym okresie,wraz z pod. ich wart. brutto,przedmiotu(rodzaju wykonanych usług),dat wykonania(dat dziennych rozp.i zak.realizacji usług)i podmiotów,na rzecz których usługi zost.wykon. lub są wykonywane należycie;Dowody określające czy wskazane przez Wykon.w wykazie usł.na potwierdz.spełnienia war.udziału w post.dot.zdolności techn.lub zawod.w zakr.doświadcz.zostały wykon. lub są wykonywane należycie;Inf.banku lub spółdz. kasy oszczędnoś.-kredyt. potwierdz.wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredyt.Wyk-cy,w okresie nie wcześniejszym niż 3 msc przed jej złożeniem;Wykaz osób,skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zam.pub.,w szczeg. odpowiedzialnych za świadczenie usług,wraz z inf.na temat ich kwalifikacji zawodowych,posiad.uprawnień jeżeli są wymagane)wykształc.(w stosunku do osób nadzoru)niezb-ch do wykon.zam.publ.,a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz inf.o podst.do dysponowania tymi osobami;Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamów.publiczn.wraz z inf.o podstawie do dysponowania tymi zasobami;Informacje z KRK w zakresie:art.108 ust.1pkt1 i 2PZP;art.108ust.1pkt4PZP,dotyczącej orzeczenia zakazu ubieg. się o zam. publicz. tytułem środka karnego;art.109ust.1pkt2lit a)PZP;art.109ust.1pkt2lit b)PZP,dotyczącej ukarania za wykroczenie,za które wymierzono karę aresztu;art.109ust.1pkt3PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie,za które wymierzona karę aresztu;(sporządzonej nie wcześniej niż 6 mies.przed jej złożeniem);Oświadcz.Wykon.,w zakresie art.108ust.1pkt5PZP,o br. przynależ. do tej samej gr. kapitał.,w rozum.ust.z dn.16lutego2007r.o ochr. konkurencji i konsumentów(tekst jedn.Dz.U.z2021r.poz.275),z innym Wykonawcą,który złożył odrębną ofertę lub ofertę częś.,albo ośw.o przynależności do tej samej gr.kapitałowej wraz z dok.lub inf. potwierdz. przygotow. oferty lub oferty częściowej niezależnie od inn. Wykon. należ. do tej samej gr. kapitał.;Zaśw. właśc. naczelnika USpotwierdz.,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art.109ust.1pkt1)PZP,wystawionego nie wcześniej niż3msc przed jego złożeniem,a w przypadku zaleg. z opłac. podatków lub opłat wraz z zaśw. Zamaw.żąda złożenia dok.potwierdz.,że przed upływem terminu składania ofert Wykon.dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należn.;Zaśw. albo inn. dok. właściwej terenowej jednostki org. ZUS lub właśc. oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUSpotwierdz.,że Wykon. nie zalega z opłacaniem składek na ubezp.społeczne i zdrowotne,w zakresie art.109ust.1pkt1)PZP,wystawionego nie wcześniej niż3msc przed jego złożeniem,a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezp.społeczne lub zdrowotne wraz z zaśw.albo inn.dok. Zamawiający żąda złoż.dok.potwierdz.,że przed upł. term.skład.ofert Wykon. dokonał płatności należnych składek na ubezpiecz. społeczne lub zdrowotne wraz z odsetk. lub grzyw. lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;Odpis lub inf. z KRS lub z CEiIoDG,w zakr.,art.109ust.1pkt4PZP sporz. nie wcześniej niż 3 msc przed złoż.jeż. odrębne przez. wymag. wpisu do rej.lub.ewidencji;Ośw.Wykon.o akt-ści. inf. zawart. w ośw.art.125ust1PZPw zakr.pods.do wykl.z.post.przez.Zam.(art.108ust1pkt.3,4,5,6PZP;art.109ust.1pkt.1,2lit.b),2lit.c),3,5,7-10PZP

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje na: niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany

2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, ustawy PZP przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
75251120 Waldbrandbekämpfung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Obszar administracyjny PGL LP Nadleśnictwa Koniecpol

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1)Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art.6ust.1pkt.1Ustawa o lasach obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony p.poż.,pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i selekcji,użytkowania ubocznego,zagospodarowania turystycznego,a dla pakiet4 zamówienia dodatkowo gospodarki szkółkarskiej,do wykonania na terenie N-ctwa Koniecpol w roku 2022.2)Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i selekcji, użytkowania ubocznego,zagospodarowania turystycznego,a dla pakiet4 zamówienia dodatkowo gospodarki szkółkarskiej wynikające z załącznika nr3 do SWZ,na który składają się:zał.nr3.1–rozmiar prac według grup czynności;zał.nr3.2–układ sortymentowy pozyskania drewna;zał.nr3.3–zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;zał.nr3.4–zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna; zał.nr3.5–informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna.3)Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr3.1–3.3 oraz3.5 mają charakter szacunkowy.4)Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 19Dyr. Generalnego LP z dn.17marca 2021r. Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności)wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w zał.nr4 do SWZ.5)Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w zał.nr 4 do SWZ.6)Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w zał.nr 4 do SWZ.7)Przedmiot zamówienia został podzielony na części („Pakiet”)Pakiet4 leśnictwa:Małachów.UWAGA:Wykonawca podczas realizacji prac w Szkółce leśnej w leśnictwie Małachów zobowiązany jest do używania sprzętu przekazanego przez Zamawiającego.Zamawiający w takim przypadku podpisze z Wykonawcą odpłatną umowę dzierżawy sprzętu niezbędnego do wykonywania usług.Wydzierżawiony sprzęt może być użyty wyłącznie do wykonywania zadań gospodarczych na terenie Szkółki Leśnej.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów.Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla tego Pakietu.8)Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Koniecpol.9)Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw–właściwych dla danego Pakietu(„Obszar Realizacji Pakietu”)Wskazana w załącznikach nr 3.1–3.5 lokalizacja (adres leśny)poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny.Lokalizacja(adres leśny)poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1),z zastrzeżeniem,iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.10)Postanowienia pkt7-9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego(zał.nr12do SWZ).11)Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową,która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną,Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających,korekt zwiększających,ustaleń nowych lokalizacji,jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisu.12)Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.13)Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art.214ust1pkt.7PZP w okresie 3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usł.stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w wielk.50%wart.udziel.zam.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 14/02/2022
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 368 421.83 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: DARLAS Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6342575706
Postanschrift: Częstochowa
Ort: Al. Armii Krajowej 1/3
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Firma Handlowo – Usługowa Justyna Bednarz
Nationale Identifikationsnummer: 6492097846
Postanschrift: Kroczyce
Ort: ul. Tadeusza Kościuszki 45
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH „WOLF” MICHAŁ OGÓREK
Nationale Identifikationsnummer: 5771711138
Postanschrift: Radków
Ort: Kossów 99
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 29-135
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ANDRZEJ BARTOSIK – FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA „ZRYW”
Nationale Identifikationsnummer: 5771105277
Postanschrift: Radków
Ort: Krasów 59
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 29-135
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: USŁUGI LEŚNE NAGABA ROMAN
Nationale Identifikationsnummer: 5771731827
Postanschrift: Jędrzejów
Ort: Sudół 101
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Postleitzahl: 28-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zważywszy, że:

(I) w trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy;

(II) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

(III) agresja Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) jest zdarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością;

(IV) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji;

(V) wypłata rekompensaty, o której mowa w pkt (IV) powyżej nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy;

(VI) rekompensata, o której mowa w pkt (IV) nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP;

(VII) okoliczności opisane w pkt (I) – (VI) odpowiadają przesłance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP;

Rekompensaty będą płatne w odniesieniu do następujących czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy („Czynności Rekompensowane”):

1) (CWD-D) całkowity wyrób drewna technologią dowolną,

2) (PODWOZ-D1) podwóz drewna do 500 m, (PODWOZ-D2) podwóz drewna do 1000 m, (PODWOZ-D3) podwóz drewna powyżej 1000 m,

3) (ROZME-KRZ) mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp.,

4) (WYK-POGCZ) wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha,(WYK-P5GCP) wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda),

5) (SPUL-C) spulchnianie gleby na międzyrzędach opielaczem wielorzędowym, (SPUL-SC) spulchnianie gleby, (BRON-SC) bronowanie, (ORKA-SC) orka pełna,(WYOR-CS) wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciągnikowym podcinaczem sekcyjnym, (WŁÓK-SC) wyrównywanie powierzchni włóką, (WYC-SC) wyciskanie rządków siewnych lub wyciskanie szpar,

6) (KOSZ-CHN) wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych,(CW-W) czyszczenia wczesne,

Wartość zmian wynikających ze zmian umowy nie została określona kwotowo. Zmiany stawek nie spowodowały przekroczenia wartości początkowej umowy.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Zważywszy, że: (I) w trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy; (II) wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;(III) agresja Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) jest zdarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością;

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 458 298.10 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 458 298.10 PLN