Lieferungen - 71854-2023

Ongereviseerde computervertaling

03/02/2023    S25

Duitsland-Herne: Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval

2023/S 025-071854

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Entsorgung Herne
Postadres: Südstraße 10
Plaats: Herne
NUTS-code: DEA55 Herne, Kreisfreie Stadt
Postcode: 44625
Land: Duitsland
Contactpersoon: Herr Deven Saiu
E-mail: deven.saiu@entsorgung.herne.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.entsorgung-herne.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.subreport.de/E26335823
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.subreport.de/E26335823
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Anstalt des öffentlichen Rechts
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Abfallwirtschaft

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EU-brede aanbesteding voor de levering van een afvalinzamelvoertuig met een lader, hooker en oprolmechanisme voor de verwijdering van Herne (AöR)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144510 Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding betreft de levering van een compleet afvalinzamelvoertuig (vrachtwagen met 4 assen, maximaal toegestaan gewicht van 32,000 kg) met een semi-automatische laadlift met schimmelkop, haken, schrapers en diverse accessoires overeenkomstig het bestek. De totale dienst wordt in één perceel toegekend.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144512 Vuilniscompacteerwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA55 Herne, Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van een nieuw, volledig voertuig voor de inzameling van afval met 4 assen voor de inzameling van afvalpapier overeenkomstig de technische specificaties en alle vermelde ondersteunende diensten.

Het betreft afvalinzamelvoertuigen met een maximaal toegestaan brutogewicht van 32,000 kg. Het vuilnisvoertuig moet zijn uitgerust met een semi-automatische schimmelkoplader, een haak en een oprolmechanisme (24 m³ dubbele snail press en 7 m³ laadtrechter). De uitlaatnorm moet ten minste voldoen aan de EURO 6e-norm.

Het contract omvat de volgende (aanvullende) diensten:

• Aanvaarding van het complete voertuig op de locatie van de contractant

• Overdracht van het complete voertuig op de locatie van de aanbestedende dienst

• Verstrekking van technische documentatie

• Instructie/opleiding van de exploitant van de opdrachtgever op de locatie van de aanbestedende dienst

• Ervoor zorgen dat reserveonderdelen van de meest voorkomende reserveonderdelen binnen 48 uur op de plaats van de aanbestedende dienst worden geleverd gedurende ten minste 10 jaar nadat de voertuigen aan de aanbestedende dienst zijn overhandigd.

• Terbeschikkingstelling van opleidingsmateriaal voor workshops voor intern gebruik voor de opleidingsworkshop

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Verstrekte bewijzen van de economische en financiële draagkracht:

• Eigen verklaring van het bestaan van een commerciële aansprakelijkheidsverzekering.

Eventuele minimumeisen:

Verstrekte bewijzen van de economische en financiële draagkracht:

• Eigen verklaring van het bestaan van een commerciële aansprakelijkheidsverzekering met een dekkingsgraad van ten minste 2.0 miljoen EUR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Bewijs van vak- en beroepsbekwaamheid:

• Referenties met eigen verklaring voor de levering van ten minste twee vergelijkbare of vergelijkbare vuilniswagens.

Eventuele minimumeisen:

Bewijs van vak- en beroepsbekwaamheid:

• Verwijzingen naar eigen verklaringen voor de levering van ten minste twee vergelijkbare of vergelijkbare afvalinzamelingsvoertuigen in Duitsland in de jaren 2020 tot en met 2022.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Bewijs van niet-uitsluiting

• Eigen verklaring van het ontbreken van de in artikel 123 (1) en (4) GWB en artikel 124 (1) (1) tot en met (4) en (8) van de GWB bedoelde feiten.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/03/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/04/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/03/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Volgens artikel 55, lid 2, van de VgV mogen geen inschrijvers tot de opening van de offertes worden toegelaten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ad punt I.3 „Communicatie”:

Het aanbestedingsproces wordt beheerd via het e-aanbestedingsinformatiesysteem Elvis van het subverslag van het toewijzingsplatform. De aanbestedingsdocumenten zijn alleen elektronisch beschikbaar via de relevante toegang tot het project op het bovengenoemde platform. De aanbestedingsstukken worden niet per post op papier verzonden. Meer informatie over het gebruikte toewijzingsplatform is te vinden op: https://www.subreport.de/service/support-elvis beschikbaar.

Ad punt I.3) "Communicatie; voor nadere informatie zie:

Elk verzoek van inschrijvers in het kader van deze aanbestedingsprocedure mag uitsluitend aan de aanbestedende dienst worden gericht via het elektronische informatiesysteem voor aanbestedingen „Elvis” van het subverslag van het aanbestedingsplatform. Hiervoor is (gratis) registratie vereist in het kader van de relevante toegang tot het project op het bovengenoemde toewijzingsplatform.

Informatie over de gunningsprocedure wordt door de aanbestedende dienst uitsluitend langs elektronische weg verstrekt via passende toegang tot het project op het aanbestedingsplatform „Elvis”. Informatie per telefoon, post, fax of e-mail wordt niet verstrekt.

Inschrijvers die zich met de desbetreffende toegang tot het project op het bovengenoemde toewijzingsplatform hebben ingeschreven, worden per e-mail op de hoogte gebracht van het bestaan van eventuele informatie van de inschrijver. De aanbestedende dienst beveelt daarom alle geïnteresseerde bedrijven aan zich (kosteloos) op het bovengenoemde platform te registreren onder de relevante toegang tot het project.

Ad punt I.3) "Communicatie; Inschrijvingen kunnen worden ingediend:

De inschrijver moet de volledige aanbestedingsdocumentatie uitsluitend elektronisch (in tekstvorm) indienen via de inschrijvingsfunctie van het gebruikte aanbestedingsplatform.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Westfalen
Postadres: Albrecht-Thaer-Straße 9
Plaats: Münster
Postcode: 48147
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Het recht om beroep in te stellen in geval van inbreuken op de regels inzake overheidsopdrachten is het verzoek om een beroepsprocedure in te leiden. Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij de eerder aangewezen instantie die verantwoordelijk was voor de beroepsprocedures. De aanvraag is slechts ontvankelijk zolang er geen daadwerkelijke gunning is gedaan. Een daadwerkelijke gunning kan pas plaatsvinden nadat de aanbestedende dienst de afgewezen inschrijvers overeenkomstig artikel 134 GWB naar behoren in kennis heeft gesteld van de voorgenomen gunning en na 15 kalenderdagen of 10 kalenderdagen na toezending van de informatie per fax of langs elektronische weg.

Het verzoek is reeds vóór de geldige gunning van de opdracht niet-ontvankelijk, voor zover:

— verzoekster de gestelde schending van de regels inzake overheidsopdrachten heeft aangetoond alvorens het beroep in te stellen, en niet binnen een termijn van 10 kalenderdagen een klacht bij de aanbestedende dienst heeft ingediend; het verstrijken van de in artikel 134 (2) GWB gestelde termijn blijft onverlet;

— Inbreuken op aanbestedingsregels die op basis van de aankondiging van de opdracht kunnen worden vastgesteld, niet aan de aanbestedende dienst worden verweten bij het verstrijken van de in de aankondiging van de opdracht vastgestelde termijn voor het indienen van inschrijvingen of inschrijvingen;

— Inbreuken op de aanbestedingsregels, die alleen identificeerbaar zijn in de aanbestedingsstukken, niet aan de aanbestedende dienst worden verweten vóór de uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen of inschrijvingen;

— meer dan 15 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van de aanbestedende dienst dat hij niet voornemens is een klacht te verhelpen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023