Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71868-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Hlohovec: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2023/S 025-071868

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mesto Hlohovec
Nationale Identifikationsnummer: 00312509
Postanschrift: M. R. Štefánika 1
Ort: Hlohovec
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 92001
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Martina Miklovičová
E-Mail: martina.miklovicova@hlohovec.sk
Telefon: +421 333813384
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.hlohovec.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/4729?cHash=98511666b489e3f8b839e88c4840b2b9
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457533
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/457533
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Čistenie miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev, ich zimná údržba a výsyp uličných košov umiestnených na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec do 31.03.2025

Referenznummer der Bekanntmachung: MSUHC/1727/779/MIK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je čistenie miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev, ich zimná údržba a výsyp uličných košov umiestnených na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec do 31.03.2025 v nasledovnom rozsahu:

-bežné čistenie

-čistenie silne znečistených úsekov

-polievanie, kropenie ciest

-odstránenie buriny

-ručné čistenie spevnených rigolov a odtokového potrubia

-čistenie autobusových zastávok

-čistenie chodníkov, miestnych ciest, verejného priestranstva a priľahlej zelene po jarmokoch a predajných akciách

-celoročný výsyp uličných košov umiestnených na verejných priestranstvách od 01.06.2023 do 31.03.2025

-nakladanie s odpadom z čistenia a výsypu uličných košov

-posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom

-pluhovanie a odhŕňanie snehu z miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva

-odvoz snehu z miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva

-technológia zabezpečenia zjazdnosti miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva.

Presný opis predmetu zákazky je podrobné uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 774 193.57 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK021 Trnavský kraj
Hauptort der Ausführung:

katastrálne územie Hlohovec a katastrálne územie Šulekovo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je čistenie miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev, ich zimná údržba a výsyp uličných košov umiestnených na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec do 31.03.2025 v nasledovnom rozsahu:

-bežné čistenie

-čistenie silne znečistených úsekov

-polievanie, kropenie ciest

-odstránenie buriny

-ručné čistenie spevnených rigolov a odtokového potrubia

-čistenie autobusových zastávok

-čistenie chodníkov, miestnych ciest, verejného priestranstva a priľahlej zelene po jarmokoch a predajných akciách

-celoročný výsyp uličných košov umiestnených na verejných priestranstvách od 01.06.2023 do 31.03.2025

-nakladanie s odpadom z čistenia a výsypu uličných košov

-posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom

-pluhovanie a odhŕňanie snehu z miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva

-odvoz snehu z miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva

-technológia zabezpečenia zjazdnosti miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva.

Presný opis predmetu zákazky je podrobné uvedený v súťažných podkladoch a ich prílohách.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 774 193.57 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 31/03/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

a) Termíny plnenia predmetu zákazky, poskytovanie služieb čistenia miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev je:

rok 2023:

- začiatok: od 01.04.2023 alebo od účinnosti zmluvy

- ukončenia: do 14.11.2023.

rok 2024:

- začiatok: od 01.04.2024

- ukončenia: do 14.11.2024.

b) Termíny plnenia predmetu zákazky - zimnej údržby

rok 2023/2024:

- začiatok: od 15.11.2023

- ukončenia: do 31.03.2024.

rok 2024/2025:

- začiatok: od 15.11.2024

- ukončenia: najneskôr do 31.03.2025.

c) Výsyp uličných košov:

- začiatok: od 01.06.2023

- ukončenia: do 31.03.2025.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:

1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1. (§ 32 ods. 1 písm. a) ZVO) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

2. (§ 32 ods. 1 písm. b) ZVO) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

3. (§ 32 ods. 1 písm. c) ZVO) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

4. (§ 32 ods. 1 písm. d) ZVO) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

5. (§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

6. (§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

1.2 Ak v § 32 ods. 3 ZVO nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa:

1. a) § 32 ods. 1 písm. a) ZVO doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

2. b) § 32 ods. 1 písm. b) ZVO doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

3. c) § 32 ods. 1 písm. c) ZVO doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,

4. d) § 32 ods. 1 písm. d) ZVO doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

5. e) § 32 ods. 1 písm. e) ZVO doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

6. f) § 32 ods. 1 písm. f) ZVO doloženým čestným vyhlásením.

1.3 Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 ZVO (uvedené v časti 1.2 body 1 - 6.

V súlade s § 32 ods. 3 ZVO ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) (výpis z registra trestov), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov alebo prostredníctvom JED formulára.

Všetky podmienky účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Podmienky vykonania zákazky sú podrobne definované v súťažných podkladoch.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 12:30
Ort:

Mestský úrad v Hlohovci, M. R. Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec, II. poschodie, zasadacia miestnosť MsÚ.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk, všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehota na predkladanie ponúk určeným spôsobom komunikácie. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku v rozsahu podľa § 52 ods. 2 ZVO.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku.

2. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronickej platformy - informačného systému EVO (IS EVO).

4. Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom IS EVO - link na zákazku -

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/457533. Uchádzač si zákazku sprístupní po prihlásení do privátnej zóny.

5. Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v IS EVO a to v súlade s funkcionalitou systému.

6. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom IS EVO. Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred prostredníctvom IS EVO.

7. Ďalšie podrobnosti ohľadom elektronickej komunikácie, podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi sú uvedené v súťažných podkladoch.

8. Obsah ponuky uchádzača je podrobne uvedený v dobe 17 súťažných podkladov.

Ostatné informácie k zákazke sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023