Dienstleistungen - 71878-2023

Submission deadline has been amended by:  135523-2023
03/02/2023    S25

Polen-Krakau: Programmierung von Anwendersoftware

2023/S 025-071878

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Nationale Identifikationsnummer: 00000156003300
Postanschrift: ul. Warszawska 24, budynek W-9/pok. 110
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-155
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Roman Juroszek
E-Mail: zampub@pk.edu.pl
Telefon: +48 126282220
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pk.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.pk.edu.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-propublico.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup, dostawa oraz wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z wykonaniem procesów i obiegów

Referenznummer der Bekanntmachung: KA-2/010/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212000 Programmierung von Anwendersoftware
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie oraz wykonanie na rzecz Zamawiającego Systemu wspierającego realizację wybranych procesów biznesowych Zamawiającego wraz z udzieleniem lub zapewnieniem Zamawiającemu licencji do Systemu wraz z dostawą 2 kompletów Sprzętu (urządzeń peryferyjnych sprzętu peryferyjnego oraz świadczenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych, usługi gwarancji oraz usługi serwisu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (cz. 1 i 2) zawierają załączniki nr 1a i 1 b do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 707 317.07 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30121000 Fotokopiergeräte und Thermokopiergeräte
30232100 Drucker und Plotter
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48517000 IT-Softwarepaket
48610000 Datenbanksysteme
48620000 Betriebssysteme
48983000 Entwicklungssoftwarepaket
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72211000 Programmierung von System- und Anwendersoftware
72263000 Software-Implementierung
72265000 Software-Konfiguration
72611000 Technische Computerunterstützung
80533100 Ausbildung im Umgang mit Computern
30216130 Strichcodeleser
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Dostawa Platformy LOW-CODE wraz z licencjami oraz Produktami Prac.

2) Dostawa 2 sztuki Zestawu wyposażenia wraz z Produktami Prac.

3) Dostawa Dodatkowego oprogramowania systemowego wraz z licencjami niezbędne do działania Systemu oraz Produktami Prac.

4) Obszar kancelaryjny, w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac.

5) Obszar organizacyjno-zarządczy, w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac.

6) Obszar zamówień remontowo-inwestycyjny, w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac.

7) Obszar zamówień publicznych, w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac.

8) Obszar działalności finansowo-księgowy, w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac.

9) Obszar działalności badawczo-rozwojowej, w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac.

10) Obszar działalności projektowej, w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac.

11) Obszar wniosków pracowniczych i socjalnych, w tym analiza przedwdrożeniowa wraz z Produktami Prac.

12) Szkolenia.

13) Usługa serwisu 24 miesiące.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Wymagania opcjonalne / Gewichtung: 50
Qualitätskriterium - Name: Partnerstwo producenta Platformy Low – CODE / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 707 317.07 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pełna nazwa zamówienia: Zakup, dostawa oraz wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z wykonaniem procesów i obiegów w obszarach kancelaryjnym, organizacyjno-zarządczym, remontowo-inwestycyjnym, zamówień publicznych, finansowo-księgowym, działalności badawczo-rozwojowej, działalności projektowej, wniosków pracowniczych i socjalnych.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

2) Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową do realizacji przedmiotowego zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 3 (trzy) zamówienia (umowy) obejmujące wykonanie i wdrożenie Systemu Informatycznego Uczelni wykonanego z wykorzystaniem Platformy LOW-CODE umożliwiającego jednoczesną pracę minimum 3 000 użytkowników końcowych na stanowiskach komputerowych, wraz z jego integracją w zakresie bazodanowym z istniejącym systemem informatycznym odbiorcy oraz usługami szkolenia pracowników i wsparcia technicznego, a wartość przynajmniej dwóch z nich wynosiła minimum 1.000.000,00 zł brutto każda (na potrzeby oceny spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu przez wartość systemu rozumie się wyłącznie wartość oprogramowania komputerowego stanowiącego jego element wraz usługami wdrożenia, instalacji, konfiguracji, integracji, szkolenia pracowników oraz uruchomienia produkcyjnego, tj. w szczególności bez kosztów dostaw sprzętu).

W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu wskazanego powyżej Zamawiający zastrzega, że:

• celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobligowani są wykazać się realizacją zamówienia obejmującego rozwiązanie/produkt oferowane przez danego Wykonawcę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z podmiotowymi środkami dowodowymi. Zamawiający nie uzna za wykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawienia zamówień obejmujących inne rozwiązania/produkty aniżeli oferowane przez danego Wykonawcę w tym konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia;

• warunek opisany powyżej nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden z Wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony jeżeli wszyscy Wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).

2. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do wykonania przedmiotu zamówienia i będą wykonywać je osobiście, tj. potencjałem co najmniej:

a) Kierownika Projektu,

b) Konsultanta głównego projektu,

c) Specjalistami Wdrożeniowymi w liczbie 3 osób,

d) Testerem Oprogramowania w liczbie co najmniej 1 osoby,

e) Specjalistą ds. integracji (programistą) w liczbie co najmniej 1 osoby,

W przypadku wymagań dotyczących zdolności technicznej (osób zdolnych do wykonania zamówienia) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazania tej samej osoby dwukrotnie w różnych rolach, tj. niedopuszczalne jest wskazanie tej samej osoby na to samo stanowisko pośród Kierownika Projektu, Konsultanta Głównego Projektu, Specjalisty Wdrożeniowego, Testera oprogramowania, Specjalisty ds. integracji.

Pełny opis warunku udziału w postępowaniu, w tym również opis wymaganych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób, które zostaną skierowane do wykonania przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy są zawarte w Załączniku nr 8 do SWZ - Projekt umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Rodzaj zmian umowy, ich zakres oraz warunki ich wprowadzenia zawiera Projekt Umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy (https://e-propublico.pl/), na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 i 7 ustawy Pzp.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

4. Pełny opis warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia z postępowania, wykaz oświadczeń i dokumentów jakie musi zawierać oferta, informacje o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych oraz innych dokumentach/oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy zawierają dokumenty zamówienia (SWZ wraz załącznikami).

5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 34 000.00 PLN.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224584740
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224584740
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023