Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71888-2023

03/02/2023    S25

Polen-Rzeszów: Kugelventile

2023/S 025-071888

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: REGON 180279488
Postanschrift: ul. Stanisława Staszica 24
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-051
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Blajer-Pisarek, Anna Brylewska
E-Mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl
Telefon: +48 17/8753102
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mpecrzeszow.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-55aff3ce-a130-11ed-9236-36fed59ea7dd
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Główny przedmiot działalności: Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Dostawa zaworów" z podziałem na dwie Części

Referenznummer der Bekanntmachung: KZP-1/252/TTZ/2/23/UE
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42131260 Kugelventile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa zaworów” z podziałem na dwie Części

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 236 974.66 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zaworów kulowych kołnierzowych i zaworów kulowych z końcówkami do wspawania

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42131260 Kugelventile
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Baza magazynowa MPEC- Rzeszów Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 5 w Rzeszowie w godzinach od 800 – 1400 , po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o dostawie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa zaworów” z podziałem na dwie Części: Część 1: „Dostawa zaworów kulowych kołnierzowych i zaworów kulowych z końcówkami do wspawania” dla zadań realizowanych w ramach: A. Projektu: „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), Projektu: Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1 (POIS.01.05.00-00-0008/16-00), B. Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. Część 2: „Dostawa zaworu zaporowego kołnierzowego” dla zadania realizowanego w ramach działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 1, nr 2, nr 4 i nr 5 do SWZ. 3. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego oraz spełniać wymagania określone w Załączniku nr 4 i Załączniku nr 5 do SWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował na cały asortyment urządzenia pochodzące od jednego producenta (w ramach danej Części). 5. dot. Części 1: „Dostawa zaworów kulowych kołnierzowych i zaworów kulowych z końcówkami do wspawania”. 5.1 Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania: - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1344 z późn. zm), - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2016 poz. 1036) wprowadzającym do prawa polskiego Dyrektywę 2014/68/UE. - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG. 5.2. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać: - Karty katalogowe oferowanych urządzeń w języku polskim zawierające opis konstrukcji i użytych materiałów, parametry pracy (maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura), rysunki przekrojowe armatury dot. rozwiązań konstrukcyjnych zespołu uszczelniającego element odcinający (kulę) i trzpień zaworu wraz z określeniem głównych wymiarów. - Deklaracja zgodności z Dyrektywą 2014/68/UE. - Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG. - Certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 lub nowszy, dotyczący przedmiotu zamówienia. lub nowszy, dotyczący przedmiotu zamówienia, który Wykonawca winien uzyskać od producenta, od którego dostarczy zawory. 5.3 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia: 24 miesiące licząc od daty ich protokolarnego odbioru. Gwarancja zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVI i XIX SWZ. 6. Pozostałe warunki Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w Rozdziale XIX niniejszej SWZ pt. „ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 9 253.59 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 14
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.01.06.02-00-0018/16-00, POIS.01.05.00-00-0008/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zaworu zaporowego kołnierzowego

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42131260 Kugelventile
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Baza magazynowa MPEC- Rzeszów Sp. z o.o., ul. Baczyńskiego 5 w Rzeszowie w godzinach od 800 – 1400 , po uprzednim telefonicznym powiadomieniu o dostawie.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa zaworów” z podziałem na dwie Części: Część 1: „Dostawa zaworów kulowych kołnierzowych i zaworów kulowych z końcówkami do wspawania” dla zadań realizowanych w ramach: A. Projektu: „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), Projektu: Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1 (POIS.01.05.00-00-0008/16-00), B. Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. Część 2: „Dostawa zaworu zaporowego kołnierzowego” dla zadania realizowanego w ramach działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. 2. Szczegółowe dane przedmiotu zamówienia i jego zakres określa Załącznik nr 1, nr 2, nr 4 i nr 5 do SWZ. 3. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ich dostarczenia do Zamawiającego oraz spełniać wymagania określone w Załączniku nr 4 i Załączniku nr 5 do SWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował na cały asortyment urządzenia pochodzące od jednego producenta (w ramach danej Części). 5. dot. Części 2: „Dostawa zaworu kołnierzowego grzybowego”. 5.1 Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania: - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1344 z późn. zm) - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2016 poz. 1036) wprowadzającym do prawa polskiego Dyrektywę 2014/68/UE. 5.2. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać: - Karty katalogowe oferowanych urządzeń w języku polskim zawierające opis konstrukcji i użytych materiałów, parametry pracy (maksymalne ciśnienie i maksymalna temperatura), rysunki przekrojowe armatury dot. rozwiązań konstrukcyjnych zespołu uszczelniającego element odcinający (kulę) i trzpień zaworu wraz z określeniem głównych wymiarów. - Deklaracja zgodności z Dyrektywą 2014/68/UE. - Certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 lub nowszy, dotyczący przedmiotu zamówienia. lub nowszy, dotyczący przedmiotu zamówienia, który Wykonawca winien uzyskać od producenta, od którego dostarczy zawory. 5.3 Wymagany minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia: 24 miesiące licząc od daty ich protokolarnego odbioru. Gwarancja zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XVII i XX SWZ. . Pozostałe warunki Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określone są w Rozdziale XIX niniejszej SWZ pt. „ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 918.68 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 56
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zgodnie z art. 57 Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy określone są przez Zamawiającego w Rozdziale XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Członkowie Komisji Przetargowej nr 1 zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia nr 5/2008 Prezesa MPECRzeszów Sp. z o.o. 2. Szczegółowa procedura otwarcia ofert została opisana w Rozdziale XIV SWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

A. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy. B. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. C. Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jak również danych osobowych osób fizycznych, które Wykonawca udostępnia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o., ul. Staszica 24, 35-051 Rzeszów. 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń, zaś w przypadku postępowań publicznych także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2, czyli:  w celu podjęcia przez Wykonawcę działań zmierzających do zawarcia umowy (złożenie oferty) przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,  w przypadku zawarcia umowy przez okres jej obowiązywania do czasu zakończenia realizacji wszystkich postanowień umowy i rozliczenia oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń umowy, wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów UE, księgowych, podatkowych i archiwalnych. 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu. 5. Dane osobowe mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z zasadą jawności postępowania oraz podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, gdzie podmioty takie będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i jedynie zgodnie z jego poleceniami. 6. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie. 7. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych Jego dotyczących narusza przepisy RODO; 8. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy. 2. Na podstawie art. 513 Ustawy, odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 Ustawy. 4. Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art. 515 ust.1 Ustawy. 5. Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 Ustawy. 6. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w Dziale IX Ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023