Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71892-2023

03/02/2023    S25

Tschechien-Prag: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2023/S 025-071892

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Správa železnic, státní organizace
Nationale Identifikationsnummer: 70994234
Postanschrift: Dlážděná 1003/7
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 11000
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Jana Šedová
E-Mail: sedova@spravazeleznic.cz
Telefon: +420 727966017
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.spravazeleznic.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.spravazeleznic.cz
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zakazky.spravazeleznic.cz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Správa železnic, státní organizace
Nationale Identifikationsnummer: 70994234
Postanschrift: Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3
Ort: Praha 8
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 18600
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Jana Šedová
E-Mail: sedova@spravazeleznic.cz
Telefon: +420 727966017
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.spravazeleznic.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.spravazeleznic.cz
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zakazky.spravazeleznic.cz
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) - Kyjice (včetně)

Referenznummer der Bekanntmachung: 134/2023-SŽ-SSZ-OVZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) - Kyjice (včetně)“ je:

a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 a dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSP.

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a územním řízení, získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

c) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání stavebního povolení.

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 59 888 790.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71311230 Dienstleistungen im Eisenbahnbau
71317210 Beratung im Bereich Gesundheit und Sicherheit
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71246000 Festlegung und Aufstellung der für den Bau benötigten Mengen
71313400 Umweltfolgenabschätzung im Bau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Hauptort der Ausführung:

Praha

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) - Kyjice (včetně)“ je:

a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 a dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSP.

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a územním řízení, získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

c) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání stavebního povolení.

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zkušenosti vybraných členů odborného personálu dodavatele / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 59 888 790.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 73
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence; předložení dokladu o oprávnění k podnikání pro následující činnosti: - projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce; předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a), b), d), e), f) specializace elektrotechnická zařízení, i) a j) zákona č. 360/1992 Sb.; předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994Sb.; předložení osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi podle § 14, resp. § 10 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a dle § 6, 7 a 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.; předložení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zák. č. 100/2001 Sb.; předložení osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrská geologie podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů; předložení osvědčení o akreditaci nebo osvědčení o autorizaci podle §83c zákona č. 258/2000 Sb. v rozsahu způsobilosti provádět měření intenzit hluku a vibrací dle § 83a odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000Sb.; předložení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle § 73, resp. § 154odst. 3, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 800 000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení peněžní částky na účet zadavatele. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Platební podmínky jsou uvedeny v čl. 10 Obchodních podmínek (příloha č. 2 Smlouvy o dílo)

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 09:00
Ort:

Praha

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023