Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71898-2023

Submission deadline has been amended by:  128713-2023
03/02/2023    S25

Polen-Bełchatów: Lieferwagen

2023/S 025-071898

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Postanschrift: ul. Węglowa 5
Ort: Bełchatów
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 97-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Kaczorowska
E-Mail: Iwona.Kaczorowska@gkpge.pl
Telefon: +48 447377163
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pgegiek.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://swpp2.gkpge.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup samochodów ciężarowych terenowych z zabudowanym klimatyzowanym kontenerem do przewozu 20 osób dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów

Referenznummer der Bekanntmachung: POST/GEK/CSS/IZK-KWB/07918/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34136000 Lieferwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Zamówienia jest zakup samochodów ciężarowych terenowych z zabudowanym klimatyzowanym kontenerem do przewozu 20 osób dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Numer referencyjny: POST/GEK/CSS/IZK-KWB/07918/2022

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup samochodów ciężarowych terenowych z zabudowanym klimatyzowanym kontenerem do przewozu 20 osób dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/01/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

SWZ wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach wskazanych w art.111 Ustawy PZP.

Na podstawie art.393 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP Zamawiający nie będzie stosować podstaw wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art.108 Ustawy PZP.

1.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wprowadzonego rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022),

1.3. Spełniają warunek udziału w Postępowaniu określony w art.112 ust. 2 pkt 4 Ustawy PZP dotyczący:

zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego terenowego z zabudową kontenerową dowolnego przeznaczenia.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.3. powyżej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek, o którym mowa w pkt. 1.3. powyżej, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wspólnie.

4. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że zakres zadania określony w warunku udziału w postępowaniu dot. „zdolności technicznej lub zawodowej” (pkt. 10.1.3. SWZ) Wykonawca zrealizował w ramach konsorcjum samodzielnie (doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac).

5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 12.4. SWZ, wypełnionego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”, który należy złożyć w formie elektronicznej, a plik musi być opatrzony podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 17. SWZ.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, z zastrzeżeniem pkt. 17.1. SWZ. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

7. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy PZP, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 12 SWZ.

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się kryterium:

Cena brutto zamówienia - waga kryterium 100%.

Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 20 SWZ.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 Ustawy PZP.

Wysokość wadium wynosi 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy, 00/100).Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajduje się w pkt. 13 SWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 23 SWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Szczegółowe warunki finansowe Zamawiający określił w SWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie:

1.1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeśli było wymagane;

1.2. muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy PZP – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

1.3. pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

1.4. przed zawarciem Umowy, jeżeli Oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zgodnie z art. 227 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli złożono co najmniej dwie Oferty niepodlegające odrzuceniu. Informacje o aukcji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale 21 SWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 13:30
Ort:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym Podpisem elektronicznym.

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego w Systemie Zakupowym GK PGE.

3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu/ SWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.

4. Informacje i wymagania dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

5. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp (art. 513–578 ustawy Pzp).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023