Lieferungen - 71898-2023

Submission deadline has been amended by:  128713-2023
03/02/2023    S25

Polska-Bełchatów: Samochody półciężarowe

2023/S 025-071898

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Adres pocztowy: ul. Węglowa 5
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kaczorowska
E-mail: Iwona.Kaczorowska@gkpge.pl
Tel.: +48 447377163
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgegiek.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://swpp2.gkpge.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup samochodów ciężarowych terenowych z zabudowanym klimatyzowanym kontenerem do przewozu 20 osób dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów

Numer referencyjny: POST/GEK/CSS/IZK-KWB/07918/2022
II.1.2)Główny kod CPV
34136000 Samochody półciężarowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest zakup samochodów ciężarowych terenowych z zabudowanym klimatyzowanym kontenerem do przewozu 20 osób dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Numer referencyjny: POST/GEK/CSS/IZK-KWB/07918/2022

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup samochodów ciężarowych terenowych z zabudowanym klimatyzowanym kontenerem do przewozu 20 osób dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

SWZ wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach wskazanych w art.111 Ustawy PZP.

Na podstawie art.393 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP Zamawiający nie będzie stosować podstaw wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art.108 Ustawy PZP.

1.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wprowadzonego rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022),

1.3. Spełniają warunek udziału w Postępowaniu określony w art.112 ust. 2 pkt 4 Ustawy PZP dotyczący:

zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego terenowego z zabudową kontenerową dowolnego przeznaczenia.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.3. powyżej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek, o którym mowa w pkt. 1.3. powyżej, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wspólnie.

4. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że zakres zadania określony w warunku udziału w postępowaniu dot. „zdolności technicznej lub zawodowej” (pkt. 10.1.3. SWZ) Wykonawca zrealizował w ramach konsorcjum samodzielnie (doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego prac).

5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 12.4. SWZ, wypełnionego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”, który należy złożyć w formie elektronicznej, a plik musi być opatrzony podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 17. SWZ.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, z zastrzeżeniem pkt. 17.1. SWZ. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

7. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy PZP, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 12 SWZ.

Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się kryterium:

Cena brutto zamówienia - waga kryterium 100%.

Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 20 SWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 Ustawy PZP.

Wysokość wadium wynosi 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy, 00/100).Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajduje się w pkt. 13 SWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 23 SWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Szczegółowe warunki finansowe Zamawiający określił w SWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie:

1.1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeśli było wymagane;

1.2. muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy PZP – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

1.3. pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

1.4. przed zawarciem Umowy, jeżeli Oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zgodnie z art. 227 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli złożono co najmniej dwie Oferty niepodlegające odrzuceniu. Informacje o aukcji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale 21 SWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/03/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/06/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2023
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym Podpisem elektronicznym.

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego w Systemie Zakupowym GK PGE.

3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu/ SWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.

4. Informacje i wymagania dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.

5. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawca, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp (art. 513–578 ustawy Pzp).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023