Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 71914-2023

03/02/2023    S25

България-Добрич: Посреднически услуги по управление на жилищни имоти

2023/S 025-071914

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
Национален регистрационен номер: 000852932
Пощенски адрес: ул. БЪЛГАРИЯ № 12
Град: Добрич
код NUTS: BG332 Добрич / Dobrich
Пощенски код: 9300
Държава: България
Лице за контакт: Весела Пламенова Младенова
Електронна поща: v_plamenova@dobrich.bg
Телефон: +359 58600050
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.dobrich.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1161
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Организационни и финансови дейности при управлението на общински жилища на територията на Община град Добрич

II.1.2)Основен CPV код
70331000 Посреднически услуги по управление на жилищни имоти
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва:

Сключване писмени договори за наем, от име и за сметка на Община град Добрич, на общински жилища, въз основа на издадена от Кмета на Община град Добрич настанителна заповед. Съпътстващи наемното правоотношение дейности, включително организационни дейности при управлението на общинските жилища. Събиране на наеми, депозити и такси битови отпадъци, отчитането им и превода им по банкови сметки на Община град Добрич. Фактически настаняване в и изземване на общински жилища. Извършване на дейности по привеждане на жилищата в годно за обитание състояние. Участие в Общите събрания на етажната собственост. Контрол по изпълнение задълженията на наемателите, съгласно НРУУЖН. Събиране и съхранение на документи и иззети вещи и др.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 598 180.00 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич / Dobrich
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва:

Сключване писмени договори за наем, от име и за сметка на Община град Добрич, на общински жилища, въз основа на издадена от Кмета на Община град Добрич настанителна заповед. Съпътстващи наемното правоотношение дейности, включително организационни дейности при управлението на общинските жилища. Събиране на наеми, депозити и такси битови отпадъци, отчитането им и превода им по банкови сметки на Община град Добрич. Фактически настаняване в и изземване на общински жилища. Извършване на дейности по привеждане на жилищата в годно за обитание състояние. Участие в Общите събрания на етажната собственост. Контрол по изпълнение задълженията на наемателите, съгласно НРУУЖН. Събиране и съхранение на документи и иззети вещи и др.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата
Обяснение:

Кумулативно са налице всички законови предпоставки по чл.14, ал.1, т.5 ЗОП: законът може да не се прилага при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;

б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или негови обособени структури или от други юридически лица, контролирани от възложителя;

в) в юридическото лице - изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие; по изключение се допуска пряко частно капиталово участие, когато такова се изисква от разпоредби на националното законодателство, в съответствие с ДЕС и ДФЕС, и то не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 78131
Наименование:

Организационни и финансови дейности при управлението на общински жилища на територията на Община град Добрич

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
23/12/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЖИЛФОНД - ИНВЕСТ ЕООД
Национален регистрационен номер: 834052321
Пощенски адрес: УЛ. ГЕН.КИСЕЛОВ №.1
Град: гр. Добрич
код NUTS: BG332 Добрич / Dobrich
Пощенски код: 9300
Държава: България
Електронна поща: jil_invest@abv.bg
Телефон: +359 58602565
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 598 180.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Възлагането се извършва по реда на чл.14, ал.1, т.5 ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023