Services - 71915-2017

24/02/2017    S39    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Ukmergė: Architectural and related services

2017/S 039-071915

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
188752174
Kęstučio a. 3
For the attention of: Aušra Strumilienė
LT-20114 Ukmergė
Lithuania
Telephone: +370 34060266
E-mail: a.strumiliene@ukmerge.lt
Fax: +370 34053506

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.ukmerge.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Vilkmergėlės upelio ties Vytauto g. sureguliavimo tyrimų ir projektinių pasiūlymų teikimo paslaugų pirkimas.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Kęstučio a. 3, Ukmergė.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Vilkmergėlės upelio nuo Vasario 16-osios g. iki Vytauto g. pralaidos sureguliavimo tyrimai (įvertinant situaciją iki ištakų į Šventosios upę) ir projektiniai pasiūlymai.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71200000, 71351000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Paslaugų apimtis:
1. Topografinės nuotraukos atlikimas (žemiau Vytauto g. link Paupio g. yra dvi pralaidos. Būtina nustatyti visų pralaidų diametrus ir altitudes);
2. Upelio hidrologinių charakteristikų nustatymas ties Vytauto g. pjūviu (duomenų apie numatomą papildomą lietaus nuotekų kiekį nėra, rekomenduojama paskaičiuoti pagal upelio baseino plotą);
3. Prašymų spec. sąlygoms parengimas ir sąlygų gavimas (Kultūros paveldo spec. sąlygos, UAB „Ukmergės vandenys“ sąlygos ir kitos priklausomai nuo projektinių sprendinių);
4. Inžinerinių geologinių tyrinėjimų atlikimas (pagal poreikį);
5. Projektinių pasiūlymų parengimas;
6. Projektinių pasiūlymų suderinimas su inžinerinių tinklų ir kitų statinių, kurių apsaugos zonoje numatomi pasiūlymai, savininkais ar valdytojais (pagal poreikį);
7. Projektinių pasiūlymų derinimas su Statytoju;
8. Visuomenės informavimas apie projektinių pasiūlymų sprendimus.
II.2.2)Information about options
Options: yes
Description of these options: Perkančioji organizacija gali atlikti papildomus Paslaugų pirkimus, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatomis.
Provisional timetable for recourse to these options:
in months: 4 (from the award of the contract)
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 5 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas (tiekėjas turi teisę pateikti motyvuotą prašymą terminą pratęsti) nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimą. Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo pasiūlymo kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – bet koks tiekėjo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas ir turi įsigalioti jo išdavimo dieną ir galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu perkančioji organizacija pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, tiekėjas, siekdamas toliau vykyti sutarties įsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo perkančiajai organizacijai pateikti naują sutarties įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Už atliktas Paslaugas perkančioji organizacija su tiekėju atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ir Paslaugų suteikimo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, ir dėl kitų valstybių Tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama: 1) išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 2) Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) (nurodant fizinio asmens vardą, pavardę), turi balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime. Jei tiekėjas neteikia 1) ir 2) punktuose nurodytų dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių sąlygų: a) kad balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo), arba b) kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo.

3. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur. PATEIKIAMA: 1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis, skelbiamus Valstybinio socialinio draudimo fondo tinklapyje http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ Kitos valstybės teikėjas pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama: 1) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime, Valstybės įmonės Registrų centras svetainėje viešai skelbiama informacija: http://www.registrucentras.lt/jar/p/.

Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
5. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 ir 3 punktuose išvardytas veikas. Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
6. Tiekėjas (juridinis asmuo) pateikia: VĮ registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą arba įstatų (nuostatų) dalį, ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotus dokumentus ar priesaikos deklaraciją, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiama: Tiekėjas (juridinis asmuo) pateikia: VĮ registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą arba įstatų (nuostatų) dalį, ar kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotus dokumentus ar priesaikos deklaraciją, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, nėra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama: Tiekėjo deklaracija.
8. Tiekėjas nuo 1.1.2016 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl to per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Pateikiama: laisvos formos tiekėjo deklaracija.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Pateikiama: 1) atliktų paslaugų sąrašas, kuriame nurodyta: sutarties objektas; sutarties sudarymo ir įvykdymo datos; užsakovas (pavadinimas, adresas); paslaugų atlikimo vertė eurais be PVM. 2) užsakovų pažymos apie tai, kad paslaugos atliktos tinkamai arba atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktų kopijos.
2. Pateikiama: 1) Specialistų sąrašas su darbų patirties aprašymu; 2) Kiekvieno specialisto pasirašytas įsipareigojimas atlikti siūlomas paslaugas, jei bus pasirašyta sutartis; 3) Architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (aukštojo mokslo diplomas, diplomas) ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotų atestatų, ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestatų, ar Teisės pripažinimo pažymų, ar lygiaverčių dokumentų kopijos arba lygiaverčių kitoje valstybėje išduotų dokumentų, suteikiančių teisę atlikti perkamus darbus, kopijos.
3. Pateikiama: 1) Specialistų sąrašas su darbų patirties aprašymu; 2) Kiekvieno specialisto pasirašytas įsipareigojimas atlikti siūlomas paslaugas, jei bus pasirašyta sutartis; 3) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išduotų atestatų, ar lygiaverčių dokumentų kopijos, arba lygiaverčių kitoje valstybėje išduotų dokumentų, suteikiančių teisę atlikti perkamus darbus, kopijos.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo dienos turi būti įvykdęs ir (ar) vykdo bent vieną panašią sutartį, susijusią su projektavimo paslaugomis, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM. Pastabos: jei tekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM; jei tekėjas teikia informaciją apie įvykdytas sutartis tai sutarčių pradžia gali nepatekti į paskutinių 3 metų laikotarpį, bet įvykdytos sutarties dalis per paskutinius 3 metus (skaičiuoti iki pasiūlymo termino pabaigos) turi būti ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM.
2. Tiekėjas turi pasiūlyti bent 1 (vieną) specialistą turintį teisę atlikti hidrotechninių statinių projektavimo paslaugas su ne mažesne kaip 2 metų panašių darbų patirtimi. Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti specialistą vienai ar kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka keliamus reikalavimus.
3. Tiekėjas turi pasiūlyti bent 1 (vieną) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą; veiklos rūšis – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas (pirma arba aukštesnė kategorija). Pastaba: Tiekėjas gali siūlyti specialistą vienai ar kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka keliamus reikalavimus.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.4.2017 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.4.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 6.4.2017 - 10:45

Place:

Kęstučio a. 3, Ukmergė

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Skundai nagrinėjami LR viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje numatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22.2.2017