Suministros - 71921-2020

Submission deadline has been amended by:  128365-2020
13/02/2020    S31

Polonia-Gdynia: Equipo y artículos de oficina diversos

2020/S 031-071921

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Portu Wojennego Gdynia
Dirección postal: ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Localidad: Gdynia
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Código postal: 81-103
País: Polonia
Correo electrónico: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Teléfono: +48 261262198
Fax: +48 261262314

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://kpwgdynia.wp.mil.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa artykułów biurowych z podziałem na 5 części

Número de referencia: 15/KPW/SZKOL/2020
II.1.2)Código CPV principal
30190000 Equipo y artículos de oficina diversos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa artykułów biurowych z podziałem na 5 części:

— część I: artykuły biurowe,

— część II: kalendarze,

— część III: przedmioty do identyfikacji, papier, dyplomy, karton, brystol,

— część IV: akcesoria, kartony, pudła archiwizacyjne,

— część V: papier produkcyjny.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (w formularzu oferty zawarta jest kalkulacja ceny ofertowej, w której podano pozycje składające się na przedmiot zamówienia).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część I: artykuły biurowe

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30192000 Artículos de oficina
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdynia, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa min. kopert, klipów do dokumentów, kleju, kalki kreślarskiej, grzbietu do bindowania plastikowe, grafity do ołówków automatycznych, foliopisów, etykiet samoprzylepnych, dziurkaczy, długopisów, cienkopisów, bloczków samoprzylepnych, naboi do piór, nożyczek biurowych, ołówków, zszywaczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj, nazwa i ilość, inne wymagania co do asortymentu, warunków dostaw itp.) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej) oraz załącznik nr 2 do SIWZ (istotne postanowienia umowy).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/03/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów biurowych z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp.

Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw materiałów biurowych na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja cenowa, kolumna nr 8).

Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia, tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego na wykonanie uzupełniającego zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe.

Zamawiający, każdorazowo na piśmie określi zakres i wielkość zwiększenia dostawy w ramach prawa opcji, nie później niż na 14 dni przed planowaną dostawą.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część II: kalendarze

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30199792 Calendarios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdynia, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kalendarzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj, nazwa i ilość, inne wymagania co do asortymentu, warunków dostaw itp.) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej) oraz załącznik nr 2 do SIWZ (istotne postanowienia umowy).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/03/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów biurowych z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp.

Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw materiałów biurowych na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja cenowa, kolumna nr 8).

Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia, tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego na wykonanie uzupełniającego zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe.

Zamawiający, każdorazowo na piśmie określi zakres i wielkość zwiększenia dostawy w ramach prawa opcji, nie później niż na 14 dni przed planowaną dostawą.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część III: przedmioty do identyfikacji, papier, dyplomy, karton, brystol

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37823800 Papel y cartón multilaminares
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdynia, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa między innymi: papier ozdobny, wizytówkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj, nazwa i ilość, inne wymagania co do asortymentu, warunków dostaw itp.) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej) oraz załącznik nr 2 do SIWZ (istotne postanowienia umowy).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/03/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów biurowych z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp.

Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw materiałów biurowych na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja cenowa, kolumna nr 8).

Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia, tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego na wykonanie uzupełniającego zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe.

Zamawiający, każdorazowo na piśmie określi zakres i wielkość zwiększenia dostawy w ramach prawa opcji, nie później niż na 14 dni przed planowaną dostawą.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część IV: akcesoria, kartony, pudła archiwizacyjne

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22852100 Cubiertas para documentos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdynia, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa między innymi: pudła archiwizacyjne, okładki archiwizacyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj, nazwa i ilość, inne wymagania co do asortymentu, warunków dostaw itp.) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej) oraz załącznik nr 2 do SIWZ (istotne postanowienia umowy).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/03/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów biurowych z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp.

Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw materiałów biurowych na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja cenowa, kolumna nr 8).

Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia, tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego na wykonanie uzupełniającego zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe.

Zamawiający, każdorazowo na piśmie określi zakres i wielkość zwiększenia dostawy w ramach prawa opcji, nie później niż na 14 dni przed planowaną dostawą.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część V: papier produkcyjny

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30197644 Papel xerográfico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdynia, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa między innymi:papier kserograficzny, papier do plotera, folia do plotera. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj, nazwa i ilość, inne wymagania co do asortymentu, warunków dostaw itp.) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja ceny ofertowej) oraz załącznik nr 2 do SIWZ (istotne postanowienia umowy).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/03/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów biurowych z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp.

Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw materiałów biurowych na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty – kalkulacja cenowa, kolumna nr 8).

Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od otrzymania/ wydzielenia dodatkowych środków finansowych na opisany w załączniku nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia, tj. od zwiększenia potrzeb Zamawiającego lub podległych gospodarczo Zamawiającemu jednostek wojskowych.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem każdorazowego uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego na wykonanie uzupełniającego zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe.

Zamawiający, każdorazowo na piśmie określi zakres i wielkość zwiększenia dostawy w ramach prawa opcji, nie później niż na 14 dni przed planowaną dostawą.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Dotyczy część I:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się należytym wykonaniem (zakończeniem), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówień, z których każde spełnia następujące warunki:

— przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie 1 umowę/ pojedyncze, odrębne zobowiązanie,

— zamówienie polegało/polega na dostawie/ach artykułów biurowych,

— wartość zamówienia wyniosła co najmniej 200 000,00 PLN brutto (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) (w przypadku zamówienia trwającego wartość już zrealizowanych w jego ramach dostaw musi wynosić co najmniej 200 000,00 PLN brutto) oraz potwierdzi, że wskazane zamówienia zostały wykonane należycie.

Dotyczy część V:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się należytym wykonaniem (zakończeniem), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówień, z których każde spełnia następujące warunki:

— przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie 1 umowę/ pojedyncze, odrębne zobowiązanie,

— zamówienie polegało/polega na dostawie/ach papieru biurowego/ komputerowego/ kartonu/tektury,

— wartość zamówienia wyniosła co najmniej 80 000,00 PLN brutto (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) (w przypadku zamówienia trwającego wartość już zrealizowanych w jego ramach dostaw musi wynosić co najmniej 80 000,00 PLN brutto) oraz potwierdzi, że wskazane zamówienia zostały wykonane należycie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/03/2020
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/03/2020
Hora local: 13:30
Lugar:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w miejscu: Komenda Portu Wojennego, Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia, POLSKA, Sekcja Zamówień Publicznych – Budynek 304/4001 (I piętro) na terenie Portu Wojennego Gdynia.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert – szczegóły zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. XI pkt 2 SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w sekcji III.

2. Powołując się na art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w treści SIWZ.

4. Termin obowiązywania umowy: do 31.3.2021 r.

Zamówienie podstawowe – realizacja do 30.10.2020 r.

5. Wymagania dotyczące wadium.

Wysokość wadium wynosi:

— część I: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

— część II: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),

— część III: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),

— część IV: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100),

— część V: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

6. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

dotyczy części I:

a) opis oferowanego asortymentu (w formie tabelarycznego zestawienia dla pozycji asortymentowych wybranych przez Zamawiającego, tj. pozycji, w opisie których — w formularzu oferty — Zamawiający wskazał znak towarowy lub nazwę producenta); opis będzie opracowany na wzorze przekazanym przez Zamawiającego wraz z wezwaniem i będzie potwierdzał pełną zgodność proponowanego asortymentu z wymogami SIWZ.

Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3 (oferowany asortyment) wykazu oferowanego produktu tylko w pozycjach, w których Wykonawca oferuje produkt równoważny (tj. inny niż opisany znakiem towarowym lub nazwą producenta w formularzu oferty).

Na potwierdzenie równoważności, Zamawiający może żądać próbek oferowanych produktów równoważnych.

Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, udostępni proponowane produkty (próbki), w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego.

8. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego w szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia przepisów prawa lub zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.

2) Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli one dotyczą:

a. zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia,

b. zmiany liczby sztuk w danej pozycji asortymentowej z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto umowy,

c. wydłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku, gdy do terminu wskazanego w § 5 pkt 1 nie zostanie zrealizowana wartość umowy.

W przypadku zakończenia produkcji, wycofania z produkcji lub wycofania z obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w trakcie trwania umowy, asortymentu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, Zamawiający dopuszcza możliwość na wniosek Wykonawcy dostarczenia produktu będącego zamiennikiem wycofanego asortymentu o parametrach nie gorszych niż asortyment wycofany, po uprzednim otrzymaniu zgody Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności. Dostawa asortymentu będącego zamiennikiem odbywa się z zachowaniem ceny asortymentu wycofanego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
País: Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/02/2020