Services - 71924-2017

24/02/2017    S39    - - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Šilutė: Architektūros ir susijusios paslaugos

2017/S 039-071924

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Šilutės rajono savivaldybės administracija
188723322
Dariaus ir Girėno g. 1
Kam: Vaidai Grigaitienei
LT-99133 Šilutė
Lietuva
Telefonas: +370 44179247
El. paštas: vaida.grigaitiene@silute.lt
Faksas: +370 44151715

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: https://silute.lt

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 12: Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Šilutės rajono savivaldybė.

NUTS kodas LT003

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo paslaugos.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

71200000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Tiekėjas turės parengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus (toliau – Projektai) vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) išduotais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimais, technine specifikacija.
Paslaugų apimtys ir preliminarūs kiekiai 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpyje:
— mieste ir miesteliuose esančių teritorijų, kurių dydis iki 1,0 ha (įskaitytinai) ~ 20 vnt.;
— mieste ir miesteliuose esančių teritorijų, kurių dydis virš 1,0 ha iki 5,0 ha (įskaitytinai) ~ 2 vnt.;
— mieste ir miesteliuose esančių teritorijų, kurių dydis virš 5,0 ha ~ 1 vnt.;
— kaimuose esančių teritorijų, kurių dydis iki 1,0 ha (įskaitytinai) ~ 10 vnt.;
— kaimuose esančių teritorijų, kurių dydis virš 1,0 ha iki 5,0 ha (įskaitytinai) ~ 1 vnt.;
— kaimuose esančių teritorijų, kurių dydis virš 5,0 ha ~ 1 vnt.
Nurodyti Paslaugų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Paslaugų kiekio. Nurodytas Paslaugų kiekis gali kisti apie 50 proc. į didžiąją ar mažąją pusę.
Planuojamos teritorijos gali patekti į kultūros paveldo teritoriją.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 2
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 24 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 12 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
1. Tiekėjas per 5 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo užsakovui turi pateikti tiekėjo apsidraudimo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu teritorijų planavimo srityje įrodymus, nurodant draudimo įmonę, draudimo sumą ir pagrindines draudimo sąlygas.
2. Tiekėjas, laiku neįvykdęs prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, moka delspinigius po 0,02 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną. Užsakovas, laiku neįvykdęs mokėjimo įsipareigojimų, tiekėjui pareikalavus, moka delspinigius po 0,02 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
3. Jeigu tiekėjas dėl savo kaltės neįvykdo užsakymo per nustatytą terminą arba raštu neinformuoja apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti įvykdyti užsakymą per nustatytą terminą, užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo taikyti baudą – 30 % užsakymo kainos.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Tiekėjui už faktiškai suteiktas, t.y. už faktiškai suformuotą teritorijos plotą, ir reikalavimus atitinkančias paslaugas bus apmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos – faktūros, suteiktų paslaugų perdavimo akto pateikimo Užsakovui dienos. Visi atsiskaitymai su tiekėju vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Mokėjimai atliekami eurais. Avansas nemokamas.
Finansavimo šaltinis – Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Pateikiama:
Mokestinių įsipareigojimų įvykdymo įrodymui tiekėjas turi pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo įrodymui pateikiama:
— jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
— jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
3. Fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama: tiekėjas laisvos formos pažymoje turi nurodyti, kas jame, kaip juridiniame asmenyje, turi absoliučią balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi fizinis asmuo, turi būti pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi juridinis asmuo, tokiu atveju šis reikalavimas netaikomas.
4.Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Nurodytos informacijos apie Lietuvos Respublikoje registruotą tiekėją, kuris yra juridinis asmuo, perkančioji organizacija nereikalauja, nes pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintiniai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose. Neatlygintinai prieinami duomenys bus tikrinami paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną išsaugant atitinkamo dokumento išrašą arba skaitmeninę jos kopiją, kuri bus reikalinga tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo metu.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
5. Tiekėjas neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 ir 3 punktuose išvardytas veikas.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis turintis balsų daugumą juridinių asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama Tiekėjo deklaracija.
7. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiama: Tiekėjo įstatų dalis ar Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (ar kiti dokumentai, kuriuose būtų nurodyti tiekėjo įregistravimo duomenys ir vykdoma veikla) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybės narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla) išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas turi teisę verstis architektūros veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.
Fizinis asmuo pateikia verslo liudijimą, ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę verstis reikalaujama veikla.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Paskutiniųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 finansinius metus) tiekėjo pažyma apie atitinkamų metų žemės valdos projekto (-ų) rengimo pajamas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: 1. Tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė trumpiau nei 3 finansinius metus) vidutinės metinės žemės valdos projekto (-ų) rengimo pajamos turi būti ne mažesnės kaip 8 340 (aštuoni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt) EUR su PVM.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
1. Pateikiama:
1) siūlomų specialistų sąrašas, patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, kuriame nurodomas siūlomo specialisto vardas, pavardė, kvalifikacija, kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, numeris, data, darbo patirtis nurodytoje srityje;
2) Nacionalinės žemės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos arba LR aplinkos ministerijos išduotas, arba lygiavertis kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas;
3)siūlomų specialistų gyvenimo ir darbo patirties aprašymai (CV).
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
1. Tiekėjas sutarties vykdymui turi pasiūlyti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus bei turintį ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo srityje.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: taip
Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą: LR Žemės įstatymas.
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 5.4.2017 - 23:59
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
6.4.2017 - 09:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 6.4.2017 - 9:45

Vieta:

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus 314 kabinetas, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų, išskyrus pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (jei taikoma) ir prekių pavyzdžius (jei taikoma). Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas arba kiekvienas dokumentas atskirai. Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną pasiūlyme teikiamą dokumentą saugiu elektroniniu parašu, tiekėjas deklaruoja, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas (patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi)) į lietuvių kalbą. Tiekėjas gali užšifruoti visą pasiūlymą arba pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina. Užšifruoti kainų pasiūlymai taip pat kaip ir neužšifruoti gali būti pateikiami (prisegami) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Užsakymai tiekėjui pateikiami elektroniniu paštu atskirais užsakymais (toliau – Užsakymas) dėl kiekvieno atskiro žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto (toliau – Projektas) parengimo.
Užsakymo įvykdymas – per 3 (tris) mėnesius nuo užsakymo gavimo dienos. Užsakymas laikomas įvykdytu, patvirtinus Projektą teisės aktų nustatyta tvarka.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Tiekėjų skundai ir pretenzijos nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22.2.2017