Services - 71924-2017

24/02/2017    S39    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Šilutė: Architectural and related services

2017/S 039-071924

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Šilutės rajono savivaldybės administracija
188723322
Dariaus ir Girėno g. 1
For the attention of: Vaidai Grigaitienei
LT-99133 Šilutė
Lithuania
Telephone: +370 44179247
E-mail: vaida.grigaitiene@silute.lt
Fax: +370 44151715

Internet address(es):

General address of the contracting authority: https://silute.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo paslaugos.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Šilutės rajono savivaldybė.

NUTS code LT003

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo paslaugos.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71200000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Tiekėjas turės parengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus (toliau – Projektai) vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) išduotais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimais, technine specifikacija.
Paslaugų apimtys ir preliminarūs kiekiai 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpyje:
— mieste ir miesteliuose esančių teritorijų, kurių dydis iki 1,0 ha (įskaitytinai) ~ 20 vnt.;
— mieste ir miesteliuose esančių teritorijų, kurių dydis virš 1,0 ha iki 5,0 ha (įskaitytinai) ~ 2 vnt.;
— mieste ir miesteliuose esančių teritorijų, kurių dydis virš 5,0 ha ~ 1 vnt.;
— kaimuose esančių teritorijų, kurių dydis iki 1,0 ha (įskaitytinai) ~ 10 vnt.;
— kaimuose esančių teritorijų, kurių dydis virš 1,0 ha iki 5,0 ha (įskaitytinai) ~ 1 vnt.;
— kaimuose esančių teritorijų, kurių dydis virš 5,0 ha ~ 1 vnt.
Nurodyti Paslaugų kiekiai yra preliminarūs. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Paslaugų kiekio. Nurodytas Paslaugų kiekis gali kisti apie 50 proc. į didžiąją ar mažąją pusę.
Planuojamos teritorijos gali patekti į kultūros paveldo teritoriją.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 2
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
in months: 24 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1. Tiekėjas per 5 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo užsakovui turi pateikti tiekėjo apsidraudimo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu teritorijų planavimo srityje įrodymus, nurodant draudimo įmonę, draudimo sumą ir pagrindines draudimo sąlygas.
2. Tiekėjas, laiku neįvykdęs prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, moka delspinigius po 0,02 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną. Užsakovas, laiku neįvykdęs mokėjimo įsipareigojimų, tiekėjui pareikalavus, moka delspinigius po 0,02 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
3. Jeigu tiekėjas dėl savo kaltės neįvykdo užsakymo per nustatytą terminą arba raštu neinformuoja apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti įvykdyti užsakymą per nustatytą terminą, užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo taikyti baudą – 30 % užsakymo kainos.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Tiekėjui už faktiškai suteiktas, t.y. už faktiškai suformuotą teritorijos plotą, ir reikalavimus atitinkančias paslaugas bus apmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos – faktūros, suteiktų paslaugų perdavimo akto pateikimo Užsakovui dienos. Visi atsiskaitymai su tiekėju vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Mokėjimai atliekami eurais. Avansas nemokamas.
Finansavimo šaltinis – Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.
Pateikiama:
Mokestinių įsipareigojimų įvykdymo įrodymui tiekėjas turi pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo įrodymui pateikiama:
— jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
— jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
3. Fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama: tiekėjas laisvos formos pažymoje turi nurodyti, kas jame, kaip juridiniame asmenyje, turi absoliučią balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi fizinis asmuo, turi būti pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi juridinis asmuo, tokiu atveju šis reikalavimas netaikomas.
4.Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
Nurodytos informacijos apie Lietuvos Respublikoje registruotą tiekėją, kuris yra juridinis asmuo, perkančioji organizacija nereikalauja, nes pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintiniai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose. Neatlygintinai prieinami duomenys bus tikrinami paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną išsaugant atitinkamo dokumento išrašą arba skaitmeninę jos kopiją, kuri bus reikalinga tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo metu.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
5. Tiekėjas neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 ir 3 punktuose išvardytas veikas.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis turintis balsų daugumą juridinių asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama Tiekėjo deklaracija.
7. Tiekėjas turi būti įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiama: Tiekėjo įstatų dalis ar Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas (ar kiti dokumentai, kuriuose būtų nurodyti tiekėjo įregistravimo duomenys ir vykdoma veikla) arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybės narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla) išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas turi teisę verstis architektūros veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.
Fizinis asmuo pateikia verslo liudijimą, ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę verstis reikalaujama veikla.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Paskutiniųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 finansinius metus) tiekėjo pažyma apie atitinkamų metų žemės valdos projekto (-ų) rengimo pajamas.
Minimum level(s) of standards possibly required: 1. Tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė trumpiau nei 3 finansinius metus) vidutinės metinės žemės valdos projekto (-ų) rengimo pajamos turi būti ne mažesnės kaip 8 340 (aštuoni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt) EUR su PVM.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Pateikiama:
1) siūlomų specialistų sąrašas, patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, kuriame nurodomas siūlomo specialisto vardas, pavardė, kvalifikacija, kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, numeris, data, darbo patirtis nurodytoje srityje;
2) Nacionalinės žemės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos arba LR aplinkos ministerijos išduotas, arba lygiavertis kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas;
3)siūlomų specialistų gyvenimo ir darbo patirties aprašymai (CV).
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Tiekėjas sutarties vykdymui turi pasiūlyti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus bei turintį ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo srityje.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: yes
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision: LR Žemės įstatymas.
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 5.4.2017 - 23:59
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.4.2017 - 09:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 6.4.2017 - 9:45

Place:

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus 314 kabinetas, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų, išskyrus pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (jei taikoma) ir prekių pavyzdžius (jei taikoma). Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas arba kiekvienas dokumentas atskirai. Pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną pasiūlyme teikiamą dokumentą saugiu elektroniniu parašu, tiekėjas deklaruoja, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas (patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi)) į lietuvių kalbą. Tiekėjas gali užšifruoti visą pasiūlymą arba pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina. Užšifruoti kainų pasiūlymai taip pat kaip ir neužšifruoti gali būti pateikiami (prisegami) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Užsakymai tiekėjui pateikiami elektroniniu paštu atskirais užsakymais (toliau – Užsakymas) dėl kiekvieno atskiro žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto (toliau – Projektas) parengimo.
Užsakymo įvykdymas – per 3 (tris) mėnesius nuo užsakymo gavimo dienos. Užsakymas laikomas įvykdytu, patvirtinus Projektą teisės aktų nustatyta tvarka.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Tiekėjų skundai ir pretenzijos nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22.2.2017