Lieferungen - 71926-2023

03/02/2023    S25

Polska-Warszawa: Sprzęt do obsługi danych

2023/S 025-071926

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 012137497
Adres pocztowy: ul. Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-624
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Piotrkowicz
E-mail: tomasz.piotrkowicz@policja.gov.pl
Tel.: +48 226011872
Faks: +48 226011857
Adresy internetowe:
Główny adres: www.policja.pl
Adres profilu nabywcy: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup narzędzi informatyki śledczej poprzez nabycie prawa dostępu (subskrypcji) do licencji z oprogramowaniem specjalistycznym w okresie 36 miesięcy

Numer referencyjny: 281/BŁiI/22/TP
II.1.2)Główny kod CPV
32580000 Sprzęt do obsługi danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup narzędzi informatyki śledczej poprzez nabycie prawa dostępu (subskrypcji) do licencji z oprogramowaniem specjalistycznym w okresie 36 miesięcy

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 300 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup narzędzi informatyki śledczej poprzez nabycie prawa dostępu (subskrypcji) do licencji z oprogramowaniem specjalistycznym w okresie 36 miesięcy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

W związku z koniecznością dokonania zakupu oprogramowania do analizy zabezpieczonych telefonów komórkowych zachodzi konieczność skrócenia terminu publikacji postępowania przetargowego na zakup w/w oprogramowania. Powyższe uzasadniam pilną potrzebą doposażenia nowo utworzonej komórki organizacyjnej Policji - Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w niezbędne narzędzia pracy. Specjalistyczne oprogramowanie do sczytywania, ekstrakcji, akwizycji danych z telefonów komórkowych będące przedmiotem niniejszego postepowania przetargowego jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych na co dzień przez funkcjonariuszy pełniących swoją służbę we wskazanej komórce organizacyjnej. Brak takiego narzędzia lub opóźnienia w jego pozyskaniu mogą mieć realny wpływ na ciągłość i efektywną realizację zadań przez funkcjonariuszy zaangażowanych w przedmiotowy proces.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 219-630755
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup narzędzi informatyki śledczej poprzez nabycie prawa dostępu (subskrypcji) do licencji z oprogramowaniem specjalistycznym w okresie 36 miesięcy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Media Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6342341032
Adres pocztowy: Piotrowicka 61
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 959 349.59 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 300 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023