Lieferungen - 71945-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Zwolle: Politieauto's

2023/S 025-071945

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politie
Postadres: Hanzelaan 150
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8017JG
Land: Nederland
Contactpersoon: J.P. Roefs
E-mail: ea-venv@politie.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.politie.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.politie.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanvullende opdracht levering en ROB van snelle interventievoertuigen

Referentienummer: 2018/S 075-166736
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114200 Politieauto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

De aanbesteding snelle interventievoertuigen betreft een raamovereenkomst waarmee wordt voorzien in de rechtmatige- en doelmatige aanschaf van snelle interventievoertuigen, turnkey oplevering en de uitvoering van ROB (reparatie, onderhoud en banden). De snelle interventievoertuigen worden gebruikt voor het afhandelen van zogenaamde High Impact Crime, ram-/plofkraken, het afvangen van ANPR (Automatic Number Plate Recognition) meldingen en in voorkomende gevallen ook op de hoogste prioriteitsmeldingen van de Politie.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Deze opdracht heeft een initiële looptijd van 48 maanden met twee maal een optie tot verlenging met 18 maanden. De eerste verlenging van deze overeenkomst is reeds ingegaan.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 075-166736

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Aanvullende opdracht snelle interventievoertuigen

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
30/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Pon's Automobielhandel B.V.
Plaats: Leusden
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Aanvullende inlichtingen kunnen worden verkregen via de e-mail op: ea-venv@politie.nl

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichtingrechtbank@sgarr.drp.minjus.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Uw bezwaar tegen deze wijziging (aanvullende opdracht) moeten binnen 20 kalenderdagen na de datum van de bekendmaking van deze aankondiging, doch uiterlijk woensdag 22-2-2023, een kort geding aanhangig hebben gemaakt bij de Rechtbank Den Haag. Als u niet, niet tijdig, of niet correct een kort geding aanhangig maakt, dan vervalt uw recht om dit besluit door de rechter te laten toetsen. U bent dan niet-ontvankelijk in uw vorderingen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
34114200 Politieauto's
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding snelle interventievoertuigen betreft een lopende raamovereenkomst, waarmee wordt voorzien in de rechtmatige- en doelmatige aanschaf van snelle interventievoertuigen, turnkey oplevering en de uitvoering van ROB (reparatie, onderhoud en banden). De snelle interventievoertuigen worden gebruikt voor het afhandelen van zogenaamde High Impact Crime, ram-/plofkraken, het afvangen van ANPR (Automatic Number Plate Recognition) meldingen en in voorkomende gevallen ook op de hoogste prioriteitsmeldingen van de Politie.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 60
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De initiële looptijd van de overeenkomst bedraagt 48 maanden van 15-03-2018 t/m 14-03-2022. Deze is eenmaal (1x) rechtmatig verlengd met 18 maanden per 14-03-2022 tot 14-09-2023.

VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Pon's automobielhandel B.V.
Plaats: Leusden
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

De aanvullende opdracht ziet op de levering van 60 extra snelle interventievoertuigen uit de lopende raamovereenkomst die benodigd zijn om de taken van de Politie te kunnen blijven uitvoeren, vooruitlopend op een nieuw verwervingstraject dat reeds met een vooraankondiging en een marktconsultatie (onder nummer 2023/S 008-019160) is gestart.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Er is sprake van een onvoorziene gegroeide vraag naar snelle interventievoertuigen (SIV) als gevolg van onvoorziene maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Door het verhoogde dreigingsniveau, maar ook door de toename van het aantal high impact crimes (plofkraken) in Nederland, vaak met vluchters richting het buitenland, blijken veel meer snelle interventievoertuigen dan geraamd nodig te zijn. Achtervolgingen op de snelwegen komen, sinds de overeenkomst uit de Europese aanbesteding is gesloten, dan ook veel vaker voor. Ook andere eenheden (gelegen buiten de Randstad) hebben aangegeven vaker en meer behoefte te hebben aan SIV's, die om bovengenoemde redenen ook nog eens veel meer kilometers per jaar maken en daardoor steeds sneller vervangen dienen te worden dan eerder kon worden voorzien. Deze redenen leiden tot een noodzakelijke wijziging van de opdracht.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1.50 EUR