Dienstleistungen - 719458-2022

23/12/2022    S248

Polen-Staszów: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 248-719458

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów
Postanschrift: Ul. Oględowska 4
Ort: Staszów
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Postleitzahl: 28-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Drożdżowska
E-Mail: joanna.drozdzowska@radom.lasy.gov.pl
Telefon: +48 158646842
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.staszow.radom.lasy.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_staszow
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_staszow
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_staszow
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna SP nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2023. Postępowanie nr 3.

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.98.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. z dnia 10 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 672) – : „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2023.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Golejów, Strużki

Los-Nr.: Pkiet nr I.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Golejów, Strużki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Golejów

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 10 043

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 270,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 90,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 90,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 61,80

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 14,70

Dowóz sadzonek TSZT 76,50

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 63,95

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 11,04

Czyszczenia wczesne HA 15,85

Czyszczenia późne HA 4,49

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 13,91

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 270,00

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 287,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 253,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 60,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 2 160,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 48,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 636,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 46,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 133,00

Strużki

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 7 688

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 207,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 69,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 69,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 25,40

Dowóz sadzonek TSZT 25,40

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 14,70

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 34,49

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 17,40

Czyszczenia wczesne HA 1,00

Czyszczenia późne HA 24,62

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 9,15

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 107,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 10,08

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 168,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 30,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 30,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 56,00

Odnowienie bruzdy na pasach przeciwpożarowych KMTR 1,20

Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 4,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 903,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 56,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 90,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 155,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 29/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiot niniejszego zamówienia oraz podobnych. 3.10. Zakres rzeczowy usług snie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Wiśniówka, Szczeka, Pliskowola

Los-Nr.: Pakiet nr II
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Wiśniówka, Szczeka, Pliskowola

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczeka:

Pozyskanie i zrywka M3 –8 746

Dopłata do pozyskania z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 237

Podwóz do 1000 m M3 79

Podwóz - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 79

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korz. TSZT 27,60

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 25,20

Dowóz sadzonek TSZT 48

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 22,90

jak wyżej - stopień trudności III i IV HA 46,86

jak wyzej - stopień trudności V i VI HA 11,19

CW HA 10,47

CP HA 15,25

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 15,98

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 110

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 253

Spalanie gałęzi M3P 45,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 45

Wywieszanie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20

Prace godz. ręczne (8% VAT) H 324

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10

Prace godz. ręczne z urządzeniem H 70

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 107,50

Wiśniówka

Pozyskanie i zrywka M3 – 7 766

Dopłata do pozyskania z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 210

Podwóz do 1000 m M3 70

Podwóz - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 70

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 1,80

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,00

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 63,00

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 6,90

Dowóz sadzonek TSZT 72,70

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 74,44

jak wyżej - stopień trudności III i IV HA 5,78

CW HA 4,65

CP HA 30,75

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 8,95

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 368

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 120

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 338

Spalanie gałęzi M3P 65

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65

Wywieszanie budek lęgowych i schronów SZT 20

Czyszczenie budek lęgowych i schronów SZT 160,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 3 680

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

Prace godz. ręczne (8% VAT) H 458,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10

Prace godz. ręczne z urządzeniem H 40

Prace godz. ręczne (23% VAT) H 20

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 103

Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 10

Pliskowola

Pozyskanie i zrywka M3 – 5 595

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 150

Podwóz do 1000 m M3 50

Podwóz - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 50

Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 15,80

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 2,60

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT

Dowóz sadzonek TSZT 12,60

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 2,26

jak wyżej - stopień trudności III i IV HA 25,50

jak wyżej - stopień trudności V i VI HA 3,05

CW HA 4,42

CP HA 8,94

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 6,75

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 147

Spalanie gałęzi. M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65

Wywieszanie budek lęgowych i schronów SZT 10

Czyszczenie budek lęgowych i schronów SZT 25

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20

Prace godz. ręczne (8% VAT) H 473,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 105

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 29/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiot niniejszego zamówienia oraz podobnych. 3.10. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”).. Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Sichów, Łubnice

Los-Nr.: Pakiet nr III
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Sichów, Łubnice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sichów

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 8 295

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 224,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 75,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 75,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 43,40

Dowóz sadzonek TSZT 43,40

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 30,34

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 39,07

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 17,50

Czyszczenia wczesne HA 19,47

Czyszczenia późne HA 13,14

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 16,94

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 20,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 8,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 6,39

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 764,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 21,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 200,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 40,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 304,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 30,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 10,00

Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 50,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 80,00

Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 10,00

Łubnice

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 7 420

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 201,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 67,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 67,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 18,60

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 26,10

Dowóz sadzonek TSZT 44,70

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 6,52

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 29,46

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 32,10

Czyszczenia wczesne HA 4,33

Czyszczenia późne HA 16,15

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 8,01

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 160,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 20,42

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 253,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 1 600,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20,00

Koszenie trawy HA 2,93

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 284,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 158,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 29/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiot niniejszego zamówienia oraz podobnych. 3.10. Zakres rzeczowy usług nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Zawidza, Przyjmy, Mokre

Los-Nr.: Pakiet nr IV
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Zawidza, Przyjmy, Mokre

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zawidza

Poz. i zrywka M3 – 7 507

Dopłata do poz. z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 202

Podwóz do 1000 m M3 67

Podwóz - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 67

Oczyszcz. zrębów, gruntów porolnych,...ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów ... poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia pow. HA 0,30

Opryskiwanie upraw opryskiwaczem ciągnik. HA 2,08

Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 3,77

Sadzenie 1-latek z odkrytym syst. korz. TSZT 16,90

Sadz. wielolatek z odkrytym syst. korz. TSZT 24,30

Sadz. jednol. i wielol. w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 2,50

Dowóz sadzonek TSZT 43,70

Wykasz. chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 11,52

jak wyżej - stopień trudności III i IV HA 44,80

Jak wyżej - stopień trudności V i VI HA 14,41

CW HA 11,47

Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT 2,15

CP HA 9,92

Zabez. upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 26,39

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 210

JPPS SZT 3

Naprawa ogrodzeń upraw .H 398

Spalanie gałęzi M3P 65.

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65

Wywieszanie budek lęgowych i schronów SZT 10

Czyszcz. budek lęgowych i schronów SZT 83

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 2 100

Odnowienie bruzdy na pasach ppoż KMTR 2,50

Prace .ręczne przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10

Prace godz. ręczne (8% VAT) H 363,00

Prace ręczne z użyciem pilarki H 10

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 109,50

Przyjmy

Poz. i zrywka M3 – 9 460

Dopłata do pozyskania z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 256

Podwóz do 1000 m M3 85,00

Podwóz - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 85

Sadz. 1-latek z odkrytym syst. korz. TSZT 16,60

Sadz. wielolatek z odkrytym syst. korz. TSZT 33,40

Sadz. jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 3,80

Sadz. sadzonek z zakrytym syst. korz. w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,60

Dowóz sadzonek TSZT 55,40

Wyk. chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 12,17

jak wyżej - stopień trudności III i IV HA 14,90

jak wyżej - stopień trudności V i VI HA 8,10

CW HA 28,85

CP HA 45,76

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 14,10

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 200

JPPS SZT 2,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 12,42

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw H 168

Spalanie gałęzi M3P 65

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy M3P 65

Czyszcz. budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 27

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 2 000

Prace ręczne przy dogasz. i dozorowaniu pożarzysk H 10

Prace godz. ręczne (8% VAT) H 606

Prace ręczne z użyciem pilarki H 10,

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 58

Mokre

Pozyskanie i zrywka M3 – 6 012

Dopłata do pozy. z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 163

Podwóz do 1000 m M3 54

Podwóz - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 54

Sadz. wielolatek z odkrytym syst. korz. TSZT 2,75

Sadz. jednolatek i wielo. w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,40

Sadz. sadzonek z zakrytym syst. korz. TSZT 34,55

Dowóz sadzonek TSZT 51,30

Wykasz. chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 12,43

Jak wyżej - stopień trudności III i IV HA 28,47

Jak wyżej - stopień trudności V i VI HA 4,62

CW HA 7,33

CP HA 18,03

Zabezpieczenie upraw przed zwierz. przy użyciu repelentów HA 22,53

JPPS SZT 2

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 35,84

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw H 253

Spalanie gałęzi M3P 195

Wynosz. i układanie pozostałości w stosy M3P 195

Wywiesz. budek lęgowych i schronów SZT 10

Czyszczenie budek i schronów SZT 80

Porządk. terenów na pasach ppoż HA 1,65

Prace ręczne przy dogasz. i dozor. pożarzysk H 20

Prace godz. ręczne (8% VAT) H 364

Prace ręczne z pilark. H 60

Prace godz. ręczne z urządzeniem H 40

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 184

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 29/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

nie dotyczy

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 3 % ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt. 1 zamawiający skorzystał ze wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które ukazało się w dniu 09.09.2022 r.

oraz na podstawie art. 138 ust. 2 pkt. 2 zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert z uwagi na konieczność wykonania prac gospodarczych niezbędnych do prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej w miesiącu styczniu i lutym.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 174-491646
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/01/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/01/2023
Ortszeit: 09:35
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

pakiet wadium [zł]

I 50 000,00

II 60 000,00

III 50 000,00

VI 7015 000,00

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

19.2. Odwołanie przysługuje na: niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Ort: WARSZAWA
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/12/2022