Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71979-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes

2023/S 025-071979

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DIPLOMATIChESKI INSTITUT
Nationale Identifikationsnummer: 131198150
Postanschrift: bul. Shipchenski prohod No. 67
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1113
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Militsa Yordanova
E-Mail: Militsa.Yordanova@mfa.bg
Telefon: +359 29039151
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bdi.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/34272
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/264694
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/264694
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изработване и доставка на издания, информационни и рекламни материали за нуждите на Дипломатическия институт"

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обществената поръчка включва дейности по изготвяне на дизайн и/или предпечатна подготовка, и/или отпечатване, и/или брандиране, и/или довършителни работи, и/или опаковане и доставка на печатни издания и/или информационни, и/или рекламни, и/или промоционални материали, и/или и изделия.

Видовете артикули, включени в предмета и обхвата, са посочени в техническите спецификации за всяка от обособените позиции.Посочените количества на артикули са прогнозни и възложителят си запазва правото в рамките на срока за изпълнение на договора да заявява колкото количества са му необходими.Параметрите (количества и обем) относно даден артикул или изделие ще се посочват от възложителя във всяка конкретна заявка.Към датата на откриване на поръчката възложителят не може изчерпателно да посочи всички артикули по вид, брой, обем и количества.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 280 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Изработване и доставка на издания, информационни и рекламни материали, попадащи в обхвата на списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79821000 Fertigstellung im Bereich Druck
79822000 Satzarbeit
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обхватът на обществената поръчка включва дейности по изготвяне на дизайн и/или предпечатна подготовка, и/или отпечатване, и/или брандиране, и/или довършителни работи, и/или опаковане и доставка на печатни издания и/или информационни, и/или рекламни, и/или промоционални материали, и/или и изделия.

Видовете артикули, включени в предмета и обхвата на обществената поръчка, са посочени в техническите спецификации за всяка от обособените позиции. Информацията за прогнозните количества е събрана и обобщена на база потребностите, известни към момента на откриване на процедурата, като Възложителят си запазва правото да заявява повече или по-малко броеве издания, по-големи или по-малки количества тираж и обем, съответно повече или по-малко единици артикули.

Посочените количества на артикули за всяка обособена позиция са прогнозни и възложителят си запазва правото в рамките на срока за изпълнение на договора за обществена поръчка да заявява колкото количества са му необходими.

Параметрите (количества и обем) относно даден артикул или изделие ще се посочват от възложителя във всяка конкретна заявка.

Към датата на откриване на поръчката възложителят не може изчерпателно да посочи всички артикули по вид, брой, обем и количества. Това обуславя необходимостта в зависимост от конкретните нужди и наличния финансов ресурс по поръчката възложителят да има възможност да възлага осигуряването на изпълнението на дейности, които не са му били известни към датата на откриване на поръчката, съответно  не са посочени в Таблицата към Техническата спецификация за всяка обособена позиция.

Настоящата Обособена позиция № 1 включва дейности, които попадат в обхвата на списъка по чл. 12, ал. 1, т.1 от ЗОП, и е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.

Изпълнението на дейностите по договора ще се осъществява чрез писмени заявки от Възложителя до Изпълнителя, в които ще се посочват конкретните бройки, тираж, обем и друга приложима информация, свързана с изданията, съответно артикулите.

Възложителят може при възлагане изпълнението на дадена дейност да изиска да бъдат предоставени и други дейности, извън горепосочените в Таблицата към Техническата спецификация за Обособена позиция 1 , които са присъщо необходими за нуждите на Възложителя, като например: услуги по предпечатна подготовка и/или спомагателни услуги, свързани с печатането на други, непосочени в Таблицата към техническата спецификация, монографии, публикации, учебни помагала, сборници, издания, брошури, диплянки, рекламни печатни материали, и/или доставка на стоки, попадащи в обхвата на Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. В този случай Възложителят заплаща цените на услугите/дейностите и/или стоките, които могат да бъдат възлагани в изпълнение на договора, но за които няма установени цени в ценовото предложение на изпълнителя (приложение към договора за обществена поръчка), които ще се отчитат и заплащат като сбор от себестойността им (съобразно разходооправдателните документи) и процента печалба, предложен от участника, определен за изпълнител.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 215 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай че максималният финансов ресурс на поръчката не е изчерпан, възложителят предвижда опция за допълнителен срок с цел осигуряване на непрекъснатост на услугите и дейностите, за което се сключва допълнително споразумение по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Срокът на допълнителното споразумение може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата са сключването му или до достигане на неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Условията за включване на опцията са посочени в проекта на договор за всяка от обособените позиции. За „опцията за допълнителен срок“ са приложими всички условия от сключения договор. Ако до изтичане на срока на договора Възложителят не възложи „опция за допълнителен срок“, се счита, че същият няма да се възползва от правото на нейното използване.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят ще отстрани участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107 от ЗОП; чл. 69 на ЗПКОНПИ; чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДР; чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Изработване и доставка на информационни и рекламни материали, попадащи извън обхвата на списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22458000 Spezial-Druckerzeugnisse
39294100 Informations- und Werbeerzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Обхватът на обществената поръчка включва дейности по изготвяне на дизайн и/или предпечатна подготовка, и/или отпечатване, и/или брандиране, и/или довършителни работи, и/или опаковане и доставка на печатни издания и/или информационни, и/или рекламни, и/или промоционални материали, и/или и изделия.

Видовете артикули, включени в предмета и обхвата на обществената поръчка, са посочени в техническите спецификации за всяка от обособените позиции. Информацията за прогнозните количества е събрана и обобщена на база потребностите, известни към момента на откриване на процедурата, като Възложителят си запазва правото да заявява повече или по-малко броеве издания, по-големи или по-малки количества тираж и обем, съответно повече или по-малко единици артикули.

Посочените количества на артикули за всяка обособена позиция са прогнозни и възложителят си запазва правото в рамките на срока за изпълнение на договора за обществена поръчка да заявява колкото количества са му необходими.

Към датата на откриване на поръчката възложителят не може изчерпателно да посочи всички артикули по вид, брой, обем и количества. Това обуславя необходимостта в зависимост от конкретните нужди и наличния финансов ресурс по поръчката възложителят да има възможност да възлага осигуряването на изпълнението на дейности, които не са му били известни към датата на откриване на поръчката, съответно  не са посочени в Таблицата към Техническата спецификация за всяка обособена позиция.

Настоящата Обособена позиция № 2 включва дейности, които попадат извън обхвата на списъка по чл. 12, ал. 1, т.1 от ЗОП.

Всички посочени в техническата спецификация видове, бройки и единици на артикули и материали са прогнозни.

Изпълнението на дейностите по договора ще се осъществява чрез писмени заявки от Възложителя до Изпълнителя, в които ще се посочват конкретните бройки, обем и друга приложима информация, свързана с артикулите и материалите.

Възложителят може при възлагане изпълнението на дадена дейност да изиска да бъдат предоставени и други дейности, извън горепосочените в Таблицат акъм Техническата спецификация за Обособена позиция № 2 , които са присъщо необходими за нуждите на Възложителя, като например: изготвяне на дизайн и/или предпечатна подготовка, и/или отпечатване, и/или брандиране, и/или довършителни работи, и/или опаковане и доставка на други информационни и/или рекламни, и/или промоционални материали и/или изделия, непосочени в Таблицата към техническата спецификация, попадащи извън обхвата на списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. В този случай Възложителят заплаща цените на услугите/дейностите и/или стоките, които могат да бъдат възлагани в изпълнение на договора, но за които няма установени цени в ценовото предложение на изпълнителя (приложение към договора за обществена поръчка), които ще се отчитат и заплащат като сбор от себестойността им (съобразно разходооправдателните документи) и процента печалба, предложен от участника, определен за изпълнител.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 65 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай че максималният финансов ресурс на поръчката не е изчерпан, възложителят предвижда опция за допълнителен срок с цел осигуряване на непрекъснатост на услугите и дейностите, за което се сключва допълнително споразумение по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Срокът на допълнителното споразумение може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата са сключването му или до достигане на неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Условията за включване на опцията са посочени в проекта на договор за всяка от обособените позиции. За „опцията за допълнителен срок“ са приложими всички условия от сключения договор. Ако до изтичане на срока на договора Възложителят не възложи „опция за допълнителен срок“, се счита, че същият няма да се възползва от правото на нейното използване.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят ще отстрани участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107 от ЗОП; чл. 69 на ЗПКОНПИ; чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДР; чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя минимални изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът следва да е изпълнил най-малко една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на всяка една от обособените позиции, за която се представя оферта, за последните три (3) години от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си).

Възложителят не поставя изискване за сходен обем изпълнени дейности.

Под „дейност, сходна с предмета на Обособена позиция № 1”, следва да се разбира дейност, свързана с оформление/дизайн и/или предпечатна подготовка, и/или печат и/или изработване на печатни материали, идентични или сходни с артикулите, посочени в техническата спецификация.

Под „дейност, сходна с предмета на Обособена позиция № 2”, следва да се разбира дейност, свързана с изготвяне на информационни и/или рекламни, и/или промоционални материали, и/или изработване на печатни материали, и/или брандиране на информационни и/или рекламни, и/или промоционални материали, идентични или сходни с артикулите, посочени в техническата спецификация.

„Изпълнена“ е тази дейност, чието изпълнение е приключило в рамките на 3 години от датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането ѝ, и резултатът от нея е надлежно приет от възложителя.

Документите за доказване съответствието с поставените изисквания към техническите и професионалните способности на участниците са в съответствие с чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП – списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. Документите трябва да се отнасят до вписани в списъка обстоятелства.

Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на предмета на поръчката в минимален състав, както следва:

2.1. По Обособена позиция № 1:

2.1.1. Ключов експерт „Дизайн и предпечат”:

Специфичен опит: участие в минимум 2 дейности в областта на дизайна и/или предпечатната подготовка на печатни материали, идентични или сходни с артикулите, посочени в техническата спецификация.

2.1.2. Ключов експерт „Печат”:

Специфичен опит: участие в минимум 2 дейности в областта на печата и/или изработването на печатни материали, идентични или сходни с артикулите, посочени в техническата спецификация.

Забележка: „професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.

При подписване на договора избраният изпълнител удостоверя съответствието си с минималните изисквания относно персонала/екипа за изпълнение на поръчката съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. Списъкът на персонала, който ще изпълнява поръчката, включва: позиция в екипа; име, презиме и фамилия на лицето; дейности, при изпълнението на които лицето е придобило изискуемия опит.

Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

Минималното оборудване, с което трябва да разполага участникът е, както следва: едноцветна печатна офсетова машина, две четирицветни или една осемцветна печатна офсетова машина, лепачна линия, две влагочно-шевни машини, концева шивачка.

При подписване на договора с избрания изпълнител документите за доказване съответствието с поставените изисквания по т. 2.1.3 от документацията се удостоверяват съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2.2. По Обособена позиция № 2:

- Ключов експерт „Дизайн и предпечат”:

Специфичен опит: участие в минимум 2 дейности в областта на дизайна и/или предпечатната подготовка на материали, идентични или сходни с артикулите, посочени в техническата спецификация.

- Ключов експерт „Печат”:

Специфичен опит: участие в минимум 2 дейности в областта на печата и/или изработването на печатни и/или информационни, и/или рекламни, и/или промоционални материали, идентични или сходни с артикулите, посочени в техническата спецификация.

Забележка: „професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.

При подписване на договора избраният изпълнител за всяка обособена позиция удостоверя съответствието си с минималните изисквания относно персонала/екипа за изпълнение на поръчката съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. Списъкът на персонала, който ще изпълнява поръчката, включва: позиция в екипа; име, презиме и фамилия на лицето; дейности, при изпълнението на които лицето е придобило изискуемия опит.

Участникът за всяка една от обособените позиции следва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват дизайн и/или предпечатна подготовка, и/или отпечатване или еквивалентен сертификат или други доказателства за наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

При подписване на договора с избрания изпълнител и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП се представят доказателствата по чл. 64, ал. , т. 10 от ЗОП.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или не е имал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки.

В съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора представя документи по чл. 58 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и документи за съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, както и всички документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Der Auftrag ist geschützten Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmern vorbehalten, deren Ziel die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя по критерия „най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, по посочената в ценовото предложение (Образец № 4.1 за Обособена позиция № 1 и Образец № 4.2 за Обособена позиция № 2) „ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ“ и процент печалба.

При изчислението на критерия „най-ниска цена“ възложителят ще приложи следната формула, която включва:

а) посочената в ценовото предложение на участника „ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ“ и

б) предложения от участника процент печалба за цените на услугите/дейностите, които могат да бъдат възлагани в изпълнение на договора, но за които няма установени цени в ценовото предложение (за съответната обособена позиция):

Ц0 = (Цнай-ниска /Цу-к) х 80 + (Пнай-ниска/Пу-к) х 20

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Гаранция за изпълнение. Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 3 (три) % от максималната стойност на договора без ДДС.

В съответствие с чл. 111, ал. 2 от ЗОП, когато поръчката, която се възлага, е запазена и за изпълнител е определен участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да надвишава 2 % от стойността на договора.

Когато възложителят определя размер на гаранцията за изпълнение в поръчка, която ще бъде запазена, той не е длъжен изначално да намали размера й до 2 %. Допустимо е да заложи размер от 5 %, а само при условие, че за изпълнител бъде определено специализирано предприятие, по силата на чл. 111, ал.2 от ЗОП то ще дължи 2 %. Това е една от преференциите за специализираните предприятия в запазени обществени поръчки.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми съгласно чл. 111, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП:

- парична сума;

- банкова гаранция;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Трети лица

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, за доказване съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности (в приложимите случаи), като посочват информацията в част II, раздел В от ЕЕДОП. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Третите лица представят отделен ЕЕДОП.

Подизпълнители

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят ще изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

Обединение

В случай че участник участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В съответствие с чл. 80, ал.1 от ППЗОП поръчката съдържа обективно делими части, някои от които са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което възложителят е отделил тези части в отделна обособена позиция под № 1, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Обособена позиция № 1 попада в обхвата на списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

По реда на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в десетдневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023