Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 71979-2023

03/02/2023    S25

България-София: Печатни и други, свързани с печата услуги

2023/S 025-071979

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Национален регистрационен номер: 131198150
Пощенски адрес: бул. Шипченски проход № 67
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Милица Йорданова
Електронна поща: Militsa.Yordanova@mfa.bg
Телефон: +359 29039151
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://bdi.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/34272
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/264694
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/264694
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изработване и доставка на издания, информационни и рекламни материали за нуждите на Дипломатическия институт"

II.1.2)Основен CPV код
79800000 Печатни и други, свързани с печата услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва дейности по изготвяне на дизайн и/или предпечатна подготовка, и/или отпечатване, и/или брандиране, и/или довършителни работи, и/или опаковане и доставка на печатни издания и/или информационни, и/или рекламни, и/или промоционални материали, и/или и изделия.

Видовете артикули, включени в предмета и обхвата, са посочени в техническите спецификации за всяка от обособените позиции.Посочените количества на артикули са прогнозни и възложителят си запазва правото в рамките на срока за изпълнение на договора да заявява колкото количества са му необходими.Параметрите (количества и обем) относно даден артикул или изделие ще се посочват от възложителя във всяка конкретна заявка.Към датата на откриване на поръчката възложителят не може изчерпателно да посочи всички артикули по вид, брой, обем и количества.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 280 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изработване и доставка на издания, информационни и рекламни материали, попадащи в обхвата на списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79821000 Спомагателни услуги, свързани с печатането
79822000 Услуги по предпечатна подготовка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на обществената поръчка включва дейности по изготвяне на дизайн и/или предпечатна подготовка, и/или отпечатване, и/или брандиране, и/или довършителни работи, и/или опаковане и доставка на печатни издания и/или информационни, и/или рекламни, и/или промоционални материали, и/или и изделия.

Видовете артикули, включени в предмета и обхвата на обществената поръчка, са посочени в техническите спецификации за всяка от обособените позиции. Информацията за прогнозните количества е събрана и обобщена на база потребностите, известни към момента на откриване на процедурата, като Възложителят си запазва правото да заявява повече или по-малко броеве издания, по-големи или по-малки количества тираж и обем, съответно повече или по-малко единици артикули.

Посочените количества на артикули за всяка обособена позиция са прогнозни и възложителят си запазва правото в рамките на срока за изпълнение на договора за обществена поръчка да заявява колкото количества са му необходими.

Параметрите (количества и обем) относно даден артикул или изделие ще се посочват от възложителя във всяка конкретна заявка.

Към датата на откриване на поръчката възложителят не може изчерпателно да посочи всички артикули по вид, брой, обем и количества. Това обуславя необходимостта в зависимост от конкретните нужди и наличния финансов ресурс по поръчката възложителят да има възможност да възлага осигуряването на изпълнението на дейности, които не са му били известни към датата на откриване на поръчката, съответно  не са посочени в Таблицата към Техническата спецификация за всяка обособена позиция.

Настоящата Обособена позиция № 1 включва дейности, които попадат в обхвата на списъка по чл. 12, ал. 1, т.1 от ЗОП, и е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.

Изпълнението на дейностите по договора ще се осъществява чрез писмени заявки от Възложителя до Изпълнителя, в които ще се посочват конкретните бройки, тираж, обем и друга приложима информация, свързана с изданията, съответно артикулите.

Възложителят може при възлагане изпълнението на дадена дейност да изиска да бъдат предоставени и други дейности, извън горепосочените в Таблицата към Техническата спецификация за Обособена позиция 1 , които са присъщо необходими за нуждите на Възложителя, като например: услуги по предпечатна подготовка и/или спомагателни услуги, свързани с печатането на други, непосочени в Таблицата към техническата спецификация, монографии, публикации, учебни помагала, сборници, издания, брошури, диплянки, рекламни печатни материали, и/или доставка на стоки, попадащи в обхвата на Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. В този случай Възложителят заплаща цените на услугите/дейностите и/или стоките, които могат да бъдат възлагани в изпълнение на договора, но за които няма установени цени в ценовото предложение на изпълнителя (приложение към договора за обществена поръчка), които ще се отчитат и заплащат като сбор от себестойността им (съобразно разходооправдателните документи) и процента печалба, предложен от участника, определен за изпълнител.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 215 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай че максималният финансов ресурс на поръчката не е изчерпан, възложителят предвижда опция за допълнителен срок с цел осигуряване на непрекъснатост на услугите и дейностите, за което се сключва допълнително споразумение по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Срокът на допълнителното споразумение може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата са сключването му или до достигане на неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Условията за включване на опцията са посочени в проекта на договор за всяка от обособените позиции. За „опцията за допълнителен срок“ са приложими всички условия от сключения договор. Ако до изтичане на срока на договора Възложителят не възложи „опция за допълнителен срок“, се счита, че същият няма да се възползва от правото на нейното използване.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят ще отстрани участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107 от ЗОП; чл. 69 на ЗПКОНПИ; чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДР; чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изработване и доставка на информационни и рекламни материали, попадащи извън обхвата на списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22458000 Печатни материали, изработвани по поръчка
39294100 Информационни и промоционални продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обхватът на обществената поръчка включва дейности по изготвяне на дизайн и/или предпечатна подготовка, и/или отпечатване, и/или брандиране, и/или довършителни работи, и/или опаковане и доставка на печатни издания и/или информационни, и/или рекламни, и/или промоционални материали, и/или и изделия.

Видовете артикули, включени в предмета и обхвата на обществената поръчка, са посочени в техническите спецификации за всяка от обособените позиции. Информацията за прогнозните количества е събрана и обобщена на база потребностите, известни към момента на откриване на процедурата, като Възложителят си запазва правото да заявява повече или по-малко броеве издания, по-големи или по-малки количества тираж и обем, съответно повече или по-малко единици артикули.

Посочените количества на артикули за всяка обособена позиция са прогнозни и възложителят си запазва правото в рамките на срока за изпълнение на договора за обществена поръчка да заявява колкото количества са му необходими.

Към датата на откриване на поръчката възложителят не може изчерпателно да посочи всички артикули по вид, брой, обем и количества. Това обуславя необходимостта в зависимост от конкретните нужди и наличния финансов ресурс по поръчката възложителят да има възможност да възлага осигуряването на изпълнението на дейности, които не са му били известни към датата на откриване на поръчката, съответно  не са посочени в Таблицата към Техническата спецификация за всяка обособена позиция.

Настоящата Обособена позиция № 2 включва дейности, които попадат извън обхвата на списъка по чл. 12, ал. 1, т.1 от ЗОП.

Всички посочени в техническата спецификация видове, бройки и единици на артикули и материали са прогнозни.

Изпълнението на дейностите по договора ще се осъществява чрез писмени заявки от Възложителя до Изпълнителя, в които ще се посочват конкретните бройки, обем и друга приложима информация, свързана с артикулите и материалите.

Възложителят може при възлагане изпълнението на дадена дейност да изиска да бъдат предоставени и други дейности, извън горепосочените в Таблицат акъм Техническата спецификация за Обособена позиция № 2 , които са присъщо необходими за нуждите на Възложителя, като например: изготвяне на дизайн и/или предпечатна подготовка, и/или отпечатване, и/или брандиране, и/или довършителни работи, и/или опаковане и доставка на други информационни и/или рекламни, и/или промоционални материали и/или изделия, непосочени в Таблицата към техническата спецификация, попадащи извън обхвата на списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. В този случай Възложителят заплаща цените на услугите/дейностите и/или стоките, които могат да бъдат възлагани в изпълнение на договора, но за които няма установени цени в ценовото предложение на изпълнителя (приложение към договора за обществена поръчка), които ще се отчитат и заплащат като сбор от себестойността им (съобразно разходооправдателните документи) и процента печалба, предложен от участника, определен за изпълнител.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 65 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай че максималният финансов ресурс на поръчката не е изчерпан, възложителят предвижда опция за допълнителен срок с цел осигуряване на непрекъснатост на услугите и дейностите, за което се сключва допълнително споразумение по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Срокът на допълнителното споразумение може да бъде до 6 (шест) месеца, считано от датата са сключването му или до достигане на неусвоения финансов ресурс, т.е. до достигане на стойността на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Условията за включване на опцията са посочени в проекта на договор за всяка от обособените позиции. За „опцията за допълнителен срок“ са приложими всички условия от сключения договор. Ако до изтичане на срока на договора Възложителят не възложи „опция за допълнителен срок“, се счита, че същият няма да се възползва от правото на нейното използване.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят ще отстрани участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107 от ЗОП; чл. 69 на ЗПКОНПИ; чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДР; чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя минимални изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил най-малко една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на всяка една от обособените позиции, за която се представя оферта, за последните три (3) години от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си).

Възложителят не поставя изискване за сходен обем изпълнени дейности.

Под „дейност, сходна с предмета на Обособена позиция № 1”, следва да се разбира дейност, свързана с оформление/дизайн и/или предпечатна подготовка, и/или печат и/или изработване на печатни материали, идентични или сходни с артикулите, посочени в техническата спецификация.

Под „дейност, сходна с предмета на Обособена позиция № 2”, следва да се разбира дейност, свързана с изготвяне на информационни и/или рекламни, и/или промоционални материали, и/или изработване на печатни материали, и/или брандиране на информационни и/или рекламни, и/или промоционални материали, идентични или сходни с артикулите, посочени в техническата спецификация.

„Изпълнена“ е тази дейност, чието изпълнение е приключило в рамките на 3 години от датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането ѝ, и резултатът от нея е надлежно приет от възложителя.

Документите за доказване съответствието с поставените изисквания към техническите и професионалните способности на участниците са в съответствие с чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП – списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. Документите трябва да се отнасят до вписани в списъка обстоятелства.

Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на предмета на поръчката в минимален състав, както следва:

2.1. По Обособена позиция № 1:

2.1.1. Ключов експерт „Дизайн и предпечат”:

Специфичен опит: участие в минимум 2 дейности в областта на дизайна и/или предпечатната подготовка на печатни материали, идентични или сходни с артикулите, посочени в техническата спецификация.

2.1.2. Ключов експерт „Печат”:

Специфичен опит: участие в минимум 2 дейности в областта на печата и/или изработването на печатни материали, идентични или сходни с артикулите, посочени в техническата спецификация.

Забележка: „професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.

При подписване на договора избраният изпълнител удостоверя съответствието си с минималните изисквания относно персонала/екипа за изпълнение на поръчката съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. Списъкът на персонала, който ще изпълнява поръчката, включва: позиция в екипа; име, презиме и фамилия на лицето; дейности, при изпълнението на които лицето е придобило изискуемия опит.

Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката.

Минималното оборудване, с което трябва да разполага участникът е, както следва: едноцветна печатна офсетова машина, две четирицветни или една осемцветна печатна офсетова машина, лепачна линия, две влагочно-шевни машини, концева шивачка.

При подписване на договора с избрания изпълнител документите за доказване съответствието с поставените изисквания по т. 2.1.3 от документацията се удостоверяват съгласно чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

2.2. По Обособена позиция № 2:

- Ключов експерт „Дизайн и предпечат”:

Специфичен опит: участие в минимум 2 дейности в областта на дизайна и/или предпечатната подготовка на материали, идентични или сходни с артикулите, посочени в техническата спецификация.

- Ключов експерт „Печат”:

Специфичен опит: участие в минимум 2 дейности в областта на печата и/или изработването на печатни и/или информационни, и/или рекламни, и/или промоционални материали, идентични или сходни с артикулите, посочени в техническата спецификация.

Забележка: „професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.

При подписване на договора избраният изпълнител за всяка обособена позиция удостоверя съответствието си с минималните изисквания относно персонала/екипа за изпълнение на поръчката съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата. Списъкът на персонала, който ще изпълнява поръчката, включва: позиция в екипа; име, презиме и фамилия на лицето; дейности, при изпълнението на които лицето е придобило изискуемия опит.

Участникът за всяка една от обособените позиции следва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват дизайн и/или предпечатна подготовка, и/или отпечатване или еквивалентен сертификат или други доказателства за наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

При подписване на договора с избрания изпълнител и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП се представят доказателствата по чл. 64, ал. , т. 10 от ЗОП.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или не е имал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки.

В съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора представя документи по чл. 58 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и документи за съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, както и всички документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя по критерия „най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, по посочената в ценовото предложение (Образец № 4.1 за Обособена позиция № 1 и Образец № 4.2 за Обособена позиция № 2) „ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ“ и процент печалба.

При изчислението на критерия „най-ниска цена“ възложителят ще приложи следната формула, която включва:

а) посочената в ценовото предложение на участника „ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ“ и

б) предложения от участника процент печалба за цените на услугите/дейностите, които могат да бъдат възлагани в изпълнение на договора, но за които няма установени цени в ценовото предложение (за съответната обособена позиция):

Ц0 = (Цнай-ниска /Цу-к) х 80 + (Пнай-ниска/Пу-к) х 20

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/03/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/03/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранция за изпълнение. Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 3 (три) % от максималната стойност на договора без ДДС.

В съответствие с чл. 111, ал. 2 от ЗОП, когато поръчката, която се възлага, е запазена и за изпълнител е определен участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да надвишава 2 % от стойността на договора.

Когато възложителят определя размер на гаранцията за изпълнение в поръчка, която ще бъде запазена, той не е длъжен изначално да намали размера й до 2 %. Допустимо е да заложи размер от 5 %, а само при условие, че за изпълнител бъде определено специализирано предприятие, по силата на чл. 111, ал.2 от ЗОП то ще дължи 2 %. Това е една от преференциите за специализираните предприятия в запазени обществени поръчки.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми съгласно чл. 111, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП:

- парична сума;

- банкова гаранция;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Трети лица

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, за доказване съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности (в приложимите случаи), като посочват информацията в част II, раздел В от ЕЕДОП. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Третите лица представят отделен ЕЕДОП.

Подизпълнители

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят ще изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

Обединение

В случай че участник участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В съответствие с чл. 80, ал.1 от ППЗОП поръчката съдържа обективно делими части, някои от които са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което възложителят е отделил тези части в отделна обособена позиция под № 1, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Обособена позиция № 1 попада в обхвата на списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По реда на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в десетдневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2023