Dienstleistungen - 71993-2023

03/02/2023    S25

България-Варна: Строителен надзор

2023/S 025-071993

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Варна
Национален регистрационен номер: 000093442
Пощенски адрес: бул. Генерал Колев 92, ет.5
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Веселина Атанасова
Електронна поща: op@varna.bg
Телефон: +359 52820836
Факс: +359 52804925
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.varna.bg
Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=683

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ”

Референтен номер: 00081-2018-0023
II.1.2)Основен CPV код
71520000 Строителен надзор
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция 18: Упражняване на строителен надзор на обект „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети Никола", гр. Варна

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000 Строителен надзор
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши Обособена позиция 18: Упражняване на строителен надзор на обект „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети Никола", гр. Варна

• Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционни проекти, съгласно чл.142, ал.6, т.2, от ЗУТ

• Упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ, вкл. Изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ

• Изготвяне на технически паспорт на нови строежи, съгласно Наредба 5/28.12.2006 г.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/12/2022
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 188-458043

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: Д19001678ВН
Наименование:

Обособена позиция 18: Упражняване на строителен надзор на обект „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети Никола", гр. Варна

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
04/09/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ОБЕДИНЕНИЕ БУЛ ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ
Национален регистрационен номер: 177346891
Пощенски адрес: р-н Витоша, кв. Манастирски ливади, Казбек № 41, вх. Б, ет. 3, ап. 29
Град: София
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: office@bicontrol.bg
Телефон: +359 888208002
Факс: +359 888208002
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 40 666.64 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл.197, ал.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2023

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
71520000 Строителен надзор
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Варна

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши Обособена позиция 18: Упражняване на строителен надзор на обект „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети Никола", гр. Варна

• Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционни проекти, съгласно чл.142, ал.6, т.2, от ЗУТ

• Упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ, вкл. Изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ

• Изготвяне на технически паспорт на нови строежи, съгласно Наредба 5/28.12.2006 г.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 30/12/2023
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 40 666.64 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ОБЕДИНЕНИЕ БУЛ ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ
Национален регистрационен номер: 177346891
Пощенски адрес: р-н Витоша, кв. Манастирски ливади, Казбек № 41, вх. Б, ет. 3, ап. 29
Град: София
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 1618
Държава: България
Електронна поща: office@bicontrol.bg
Телефон: +359 888208002
Факс: +359 888208002
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На осн. чл.116,ал.1,т.3 от ЗОП: Анекс №5 - Изменя се чл.4, ал.1 по следния начин:Чл.4.(1) Срокът на настоящия Договор е до 30.12.2023г.

предходни анекси: Анекс №4-Изменя се чл.4, ал.1 по следния начин:Чл.4.(1) Срокът на настоящия Договор е до 30.12.2022г.;

№ Д19001678ВН_001ВН/03.02.2020 г. На основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП смяна банкова сметка; № Д19001678ВН_002ВН/24.08.2021 г. На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП: Изменя се чл.4, ал.1 по следния начин:Чл.4. (1) Срокът на настоящия Договор е до 04.12.2021г.; № Д19001678ВН_005ВН/03.12.2021 г.- На осн. чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП: Изменя се чл.4, ал.1 по следния начин:Чл.4.(1) Срокът на настоящия Договор е до 30.03.2022г.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл.116, ал.1, т.3 и от ЗОП, във връзка с констатирани непредвидени обстоятелства, а именно: обект "Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135 -06-04 в местност "Свети Никола " гр.Варна “ е изпълнен в срок, но към настоящия момент поради независещи от Възложителя причини не е въведен в екплоатация, поради забавяне от страна на МРРБ за издаване на предварително съгласие по реда на чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от ЗУТ, което е част от Държавната приемателна комисия, което довежда до просрочване на въвеждането на обекта в експлоатация.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 40 666.64 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 40 666.64 BGN