Supplies - 72002-2021

12/02/2021    S30

България-гр. Варна: Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

2021/S 030-072002

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Медицински университет — Варна „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“
Национален регистрационен номер: 000083633
Пощенски адрес: ул. „Марин Дринов“ № 55
Град: гр. Варна
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 9002
Държава: България
Лице за контакт: Елена Панева
Електронна поща: epaneva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52677054
Факс: +359 52643116
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mu-varna.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18416
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/103740
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/103740
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни среди, китове, стандарти и други по 5 обособени позиции

Референтен номер: 2021-006
II.1.2)Основен CPV код
33000000 Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на периодични доставки на хранителни среди, китове, стандарти и други за нуждите на МУ — Варна по 5 обособени позиции (ОП), съгласно приложена техническа спецификация (Приложение № 1):

ОП № 1 Хранителни среди за клетъчни култури — 24 опаковки;

ОП № 2 Кит — реактиви за микробиология, общо количество — 24 единици (опаковка, кутия);

ОП № 3 Стандарти, калибратори и контроли, общо количество — 20 единици (опаковка, ампула);

ОП № 4 Китове за имунохимия, общо количество — 15 опаковки;

ОП № 5 Комплементни протеини, общо количество — 6 флакона.

Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Заявяването на количествата стоки се определя от възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост, като възложителят не се обвързва да изчерпи посочената максимално допустима стойност и обем на договора.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 051.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хранителни среди за клетъчни култури

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33698000 Продукти за клинична употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хранителни среди за клетъчни култури, общо количество — 24 опаковки, съгласно приложена техническа спецификация (Приложение № 1_1).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 205.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Кит — реактиви за микробиология

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33694000 Диагностични реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на кит — реактиви за микробиология, общо количество — 24 единици (опаковка, кутия), съгласно приложена техническа спецификация (Приложение № 1_2).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 270.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Стандарти, калибратори и контроли

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33694000 Диагностични реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на стандарти, калибратори и контроли, общо количество — 20 единици (опаковка, ампула), съгласно приложена техническа спецификация (Приложение № 1_3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 183.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Китове за имунохимия

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33694000 Диагностични реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на китове за имунохимия, общо количество — 15 опаковки, съгласно приложена техническа спецификация (Приложение № 1_4).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 184.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Комплементни протеини

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696000 Реактиви и контрастни вещества
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 55.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на комплементни протеини, общо количество — 6 флакона, съгласно приложена техническа спецификация (Приложение № 1_5).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 209.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Критерият за подбор се прилага само за обособена позиция № 4.

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

Минимално изискване:

Участниците следва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по чл. 77 от Закона за медицинските изделия, освен в случаите по чл. 77, ал. 2 от ЗМИ, в които участникът е производител, установен на територията на Република БЪЛГАРИЯ, и може да извършва търговски сделки с произведените от тях изделия. При участие на чуждестранни лица ще се приеме и еквивалентен документ, издаден от признат орган в страната, в която участникът е установен.

Разрешението следва да съответства на стоките, включени в техническата спецификация.

За установяване на съответствието с посоченото изискване, участникът следва да посочи необходимата информация в част IV: „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП, като в случаите, в които е производител на предлаганите медицински изделия по смисъла на чл. 77, ал. 2 от Закона за медицинските изделия, участникът декларира това обстоятелство в същия раздел на ЕЕДОП.

Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП — заверено от участника копие на валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия (или еквивалент), а в случаите на чл. 77, ал. 2 от Закона за медицинските изделия — декларация свободен текст, че е производител на предлаганите медицински изделия, както и документ, удостоверяващ, че може да извършва търговски сделки с произведените от него изделия.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на критерия.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

т. 1 Участниците да са изпълнили през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум eдна доставка с предмет, идентичен или сходен с този на обособената/ите позиция/и, заявени за участие.

Под идентични или сходни с предмета на поръчката доставки се приемат доставки на хранителни среди, китове, стандарти и други. Под „изпълнени доставки“ се разбира такива, които независимо от датата nа започването им, са приключили до подаването на оферти.

Участниците следва да посочат необходимата информация в раздел В: „Технически и професионални способности“, част IV: „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП.

Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с тези на съответната/ите обособена/и позиция/и, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Забележка: при участие за повече от една обособена позиция, участникът следва да покрие минималното заложено от възложителя изискване за дейности, сходни с предмета на всяка обособена позиция, за която участва.

т. 2 Участниците следва да притежават валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

Участниците следва да посочат необходимата информация в част IV: „Критерии за подбор“, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството“ на ЕЕДОП.

Документите за доказване на съответствие с критерия за подбор съгласно чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП, участниците трябва да представят заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По т. 1 участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) доставка, идентична или сходна с предмета на поръчката за обособената/ите позиция/и от нея, за която/ито подава оферта.

По т. 2 участниците следва да притежават валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалентен), издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството.

Обхватът на сертификата трябва да е сходен с предмета на поръчката.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема

еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

В случаите по предходното изречение, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение при подписване на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му за съответната обособена позиция, със срок на валидност — срокът на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. Формата на гаранцията е по избор на участника:

— парична сума — платима по банкова сметка на Медицински университет — Варна: „Банка ДСК“ ЕАД, клон Варна, BIC: STSABGSF; IBAN: BG24STSA93003100040700 — в лева,

— банкова гаранция — същата следва да е авизирана от българска банка, ако е издадена от чуждестранна банка,

— застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

В платежното нареждане, оригиналът на банковата гаранция и застраховката изрично се посочва уникалния номер на поръчката в Регистъра за обществени поръчки (РОП), за която се отнася и по възможност — наименованието на обособената позиция.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/03/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 08/08/2021
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/03/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, и всяко друго образувание, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и обявените изисквания от възложителя, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори за изпълнение предмета на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Офертата се изготвя на български език, в това число и когато участник в поръчката е чуждестранно лице. В случай, че се подават документи, които са на чужд език, задължително трябва да са придружени с точен превод на български език по отношение на относимите към офертата части.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави документи:

— удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива,

— декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Декларациите съответстват на Приложения № 1 към чл. 26, ал. 1, № 2 към чл. 37, ал. 1 и № 4 към чл. 47, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/02/2021