Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 72019-2023

03/02/2023    S25

Polen-Bolesław: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen

2023/S 025-072019

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Bolesław
Nationale Identifikationsnummer: 637-19-97-976
Postanschrift: ul. Główna 58
Ort: Bolesław
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 32-329
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Piątek, Roksana Łaskawiec
E-Mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl
Telefon: +48 326424501
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gminaboleslaw.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/boleslaw
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz eksploatacji budynków Gminy Bolesław na rok 2023”

Referenznummer der Bekanntmachung: IR.271.16.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg

i miejsc publicznych oraz eksploatacji budynków Gminy Bolesław na rok 2023” dla niżej wymienionych podmiotów:

- Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu, ul, Główna 46, 32-329 Bolesław,

- Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu, ul, Główna 96, 32-329 Bolesław,

- Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul, Główna 55, 32-329 Bolesław,

- Jednostki OSP na terenie Gminy Bolesław,

- Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków, Małobądz, ul. Górna 25, 32-329 Bolesław,

- Punkty monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Bolesław,

- Szkoły i przedszkola na terenie Gminy Bolesław

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 2 056 899.53 PLN / höchstes Angebot: 2 056 899.53 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Gmina Bolesław (powiat olkuski)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg

i miejsc publicznych oraz eksploatacji budynków Gminy Bolesław na rok 2023” dla niżej wymienionych podmiotów:

- Urząd Gminy Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu, ul, Główna 46, 32-329 Bolesław,

- Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu, ul, Główna 96, 32-329 Bolesław,

- Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, ul, Główna 55, 32-329 Bolesław,

- Jednostki OSP na terenie Gminy Bolesław,

- Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków, Małobądz, ul. Górna 25, 32-329 Bolesław,

- Punkty monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Bolesław,

- Szkoły i przedszkola na terenie Gminy Bolesław

Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej:

- do 38 punktów zasilania oświetlenia ulicznego oraz 1 punktu zasilania parkowego rozliczanych w taryfie O12,

- 14 punktów monitoringu wizyjnego rozliczanego w taryfie R,

- 47 punktów poboru energii elektrycznej do budynków i obiektów Zamawiającego, jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkoli i instytucji kultury,

rozliczanych w grupie taryfowej C11, G11, C21, C12A, B23,

Szacunkowy pobór energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz potrzeb eksploatacji budynków w okresie realizacji zamówienia tj. od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

wynosi: 1 386 892 kWh.

Określenie przewidywanego poboru energii nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznego wolumenu energii elektrycznej, względem ilości określonej szacunkowo.

Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej. Powyższy podział przedmiotu zamówienia nie stanowi podziału zadania na części, co oznacza, że Wykonawca składający najkorzystniejszą ofertę ma obowiązek wykonać powyższy przedmiot zamówienia w całości.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt.2 Pzp, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w następujących przypadkach:

2)jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W świetle powyższych przepisów Zamawiający zdecydował się zastosować art. 138 2 pkt.2 Pzp w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej

i skrócił termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie

terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości dostaw energii

elektrycznej do obiektów użyteczności publicznej, instytucji kultury, szkół i przedszkoli oraz na potrzeby oświetlenia ulicznego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 223-640852
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz eksploatacji budynków Gminy Bolesław na rok 2023”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Tauron Sprzedaż sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6762337735
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 2 056 899.53 PLN / höchstes Angebot: 2 056 899.53 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023