Dienstleistungen - 72058-2023

03/02/2023    S25

Polska-Proszowice: Usługi odśnieżania

2023/S 025-072058

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych Jakubowice
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 351570642
Adres pocztowy: Jakubowice 75
Miejscowość: Proszowice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-100
Państwo: Polska
E-mail: biuro@kancelaria-zp.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdp.proszowice.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu proszowickiego w sezonie zimowym 2022/2023 - z podziałem na 3 zadania

Numer referencyjny: ZDP/07/ZP/2022
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych Proszowice w sezonie 2022/2023 Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy wykonywaniu i odbiorze prac w ramach zimowego utrzymania zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg powiatowych. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych zostało podzielone na odrębne zadania określone w załącznikach nr 1.1 do 1.3. Łączna długość odcinków dróg do zimowego utrzymania na poszczególnych zadaniach wynosi: 253,8 km. − Zadanie Nr 1: Drogi powiatowe przebiegające przez teren GMINY RADZIEMICE,KONIUSZA długość 81,0 km − Zadanie Nr 2: Drogi powiatowe przebiegające przez teren GMINY PROSZOWICE, PAŁECZNICA długości 89,1 km − Zadanie nr 3: Drogi powiatowe przebiegające przez teren GMINY KOSZYCE,NOWE BRZESKO długości 83,7 km Szczegółowy wykaz i długość poszczególnych dróg na danym Zadaniu przedstawia załączniki nr 8.14, 8.2, 8.3 do ST rozdziału III niniejszej specyfikacji.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 500 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

Drogi powiatowe przebiegające przez teren GMINY RADZIEMICE,KONIUSZA długość 81,0 km

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie czasu przystąpienia do usuwania gołoledzi od stwierdzenia zjawiska na drogach standardu III / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

Drogi powiatowe przebiegające przez teren GMINY PROSZOWICE, PAŁECZNICA długości 89,1 km

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie czasu przystąpienia do usuwania gołoledzi od stwierdzenia zjawiska na drogach standardu III / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

Drogi powiatowe przebiegające przez teren GMINY KOSZYCE,NOWE BRZESKO długości 83,7 km

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie czasu przystąpienia do usuwania gołoledzi od stwierdzenia zjawiska na drogach standardu III / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Pilna potrzeba

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 226-649892
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu proszowickiego w sezonie zimowym 2022/2023 - z podziałem na 3 zadania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: WIESŁAW NOWAKOWSKI ZAKŁAD USŁUG ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH AGROBUD, Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza NIP: PL 6821104100
Miejscowość: Koniusza
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 209 560.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu proszowickiego w sezonie zimowym 2022/2023 - z podziałem na 3 zadania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: WIESŁAW NOWAKOWSKI ZAKŁAD USŁUG ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH AGROBUD, Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza NIP: PL 6821104100
Miejscowość: koniusza
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 607 108.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu proszowickiego w sezonie zimowym 2022/2023 - z podziałem na 3 zadania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE W.LEWICKI, K.STĘPIEŃ, J.KRZEMIŃSKI, T.STĘPIEŃ sp. j., ul. Stanisława Moniuszki 5, 32-130 Koszyce NIP: PL 6620050768
Miejscowość: Koszyce
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 826 956.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Miejscowość: warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023