Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 72084-2023

Submission deadline has been amended by:  165383-2023
03/02/2023    S25

Rumänien-Brăila: Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen

2023/S 025-072084

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA
Nationale Identifikationsnummer: RO 7179966
Postanschrift: Strada: Piata Uzinei, nr. 1
Ort: Braila
NUTS-Code: RO221 Brăila
Postleitzahl: 810140
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): SILVIU MANGIUREA
E-Mail: dunarea@apabraila.ro
Telefon: +40 239692900
Fax: +40 239693209
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.apabraila.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162090
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CL7 – Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Faurei, UAT Mircea Voda, UAT Jirlau, UAT Galbenu, UAT Visani si canalizare UAT Ianca, UAT Faurei, UAT Mircea Voda, UAT Jirlau, UAT Surdila Gaiseanca - Lot 1 Executie lucrari retele de alimentare cu apa – UAT Faurei, UAT Mircea Voda, UAT Galbenu, UAT Visani si retele de canalizare UAT Mircea Voda

Referenznummer der Bekanntmachung: POIM-BR-CL7_L1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232150 Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului il reprezinta execuția unor lucrari de infiintare, extindere si reabilitare a unor retele de distributie, montarea de bransamente, in UAT Faurei, Jirlau ,Mircea Voda, Galbenu, Visani si infiintare si extindere a unor retele de canalizare in UAT Mircea Voda din jud.Braila, ce sunt prevazute prin ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Braila, in perioada 2014 – 2020” in vederea atingerii obiectivului general si a celor specifice ale POIM asumate de catre OR prin Contractul de Finantare.

Durata estimata a contractului se compune din 24 luni durata estimata pentru executie, la care se adaugă perioada de garanție care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

NOTE:

In conformitate cu prevederile art.172, alin. (1) din Legea nr.99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă.

Entitatea Contractanta stabileste 2 termene pana la care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări, astfel:

- primul termen: in a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor EC va raspunde solicitarilor care au fost transmise pana in a 30-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- al doilea termen/ultimul termen: in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor EC va raspunde solicitarilor care au fost transmise pana in a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art.29, alin. (3) din HG nr.394/2016, entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.

Entitatea Contractantă nu are obligația de a răspunde la alte solicitări transmise după publicarea răspunsurilor de la doilea termen (ultimul termen), în cazul in care se prelungeste data limita de depunere a ofertelor.

In situatia in care una sau mai multe din datele stabilite sunt in zi nelucratoare, se va lua in considerare ziua lucratoare imediat urmatoare acelei/acelor date, cu conditia respectarii termenului minim de 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Daca nu se poate respecta termenul minim de 10 zile precizat atunci raspunsul va fi publicat in ziua anterioara acelei/acelor date.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 63 179 406.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO221 Brăila
Hauptort der Ausführung:

Aria de acoperire a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Braila, in perioada 2014 – 2020: jud. Braila

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Executarea unor lucrari de infiintare, extindere si reabilitare a unor retele de distributie, montarea de bransamente, in UAT Faurei, UAT Jirlau, UAT Mircea Voda, UAT Galbenu, UAT Visani si retele de canalizare in UAT Mircea Voda din jud.Braila, ce sunt prevazute prin ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Braila, in perioada 2014 – 2020” in vederea atingerii obiectivului general si a celor specifice ale POIM asumate de catre OR prin Contractul de Finantare, dupa cum urmeaza:

- Alimentare cu energie electrica GA Faurei si GA Jirlau extindere + GA Visani extindere

- Reabilitare Conducta de aductiune Faurei – Jirlau

- Retea apa potabila la statia de epurare Faurei

- Statie pompare apa potabila Faurei (GA Faurei)

- Conducta de aductiune Jirlau-Satuc-Galbenu

- Gospodarie apa potabila Jirlau extindere

- GA Visani extindere

- Conducta de aductiune Visani-Drogu-Zamfiresti, Satuc-Pintecani

- Reabilitare retea distributie, inclusiv bransamente in loc. Galbenu si loc. Drogu

- Reabilitare retea de distributie, inclusiv bransamente in loc. Mircea Voda

- Extindere retea de distributie, inclusiv bransamente in loc. Mircea Voda

- Infiintare sistem de canalizare in loc. Mircea Voda

- SPAU Mircea Voda

- Alimentare cu energie electrica SPAU Mircea Voda

- Conducta de aductiune Visani-Caineni Bai-Plasoiu

- Conformare apometre in localitatile Satuc, Pantecani, Zamfiresti

- Conformare apometre in localitatile Visani, Plasoiu, Caineni Bai.

Lucrarile vor fi executate in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire. In Caietul de Sarcini sunt prezentate cerintele minime necesare pentru indeplinirea contractului.

Valoarea estimată a contractului nu include sume provizionate /cheltuieli diverse și neprevazute.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Durata perioadei de garantie a lucrarilor (Ptg) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL BRAILA, ÎN PERIOADA 2014-2020; POIM - Axa prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Finantarea proiectului este asigurata din:

- Cheltuieli eligibile:

79,9% Contributia Uniunii Europene

12,22% Contributie publica nationala

6% Contributie Operator regional

1,88% Buget local

- Cheltuieli neeligibile: Buget operator regional

Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz): -

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinţa 1: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr.99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei:

Se va completa si prezenta DUAE - "Motive de excludere" – Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale", Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:

- Cazierul judiciar al operatorului economic

- Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Notă: se vor prezența caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv orice persoană care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

-Persoanele juridice române vor prezenta: certificate de cazier fiscal. certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local, din care sa reiasa lipsa datoriilor la data prezentarii; Certificatul se va prezenta de ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intermediar pentru sediul principal. Pentru sediile secundare/punctele de lucru pentru care exista obligatii fiscale se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

- Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, orice alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul de stat si local, in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic sau a tarii in care acesta este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilorla data prezentarii.

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016

- alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele doveditoare vor fi încărcate în SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valid, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna. Documentele vor fi valabile la momentul prezentării.

Operatorii Economici vor ține seama și de precizarile din Anexa la Instrucțiunile pentru Ofertanți, ca și continuare a informatiilor acestei secțiuni.

Cerinţa 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99 din 2016.

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Operatorii Economici vor ține seama și de precizarile din Anexa la Instrucțiunile pentru Ofertanți, ca și continuare a informatiilor acestei secțiuni.

Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Entităţii Contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1. Mangiurea Silviu - Director General

2. Avram Ionel - Director Economic

3. Toma Constantin – Inginer Sef Dezvoltare

4. Dobrota Carmen Violeta – Sef Birou Juridic

5. Moisescu Nicolae Cristian – Manager Proiect

6. Ciuperca Catalina – Adjunct Manager Proiect

7. Gurgu Valeria Roxana - Responsabil Achizitii Publice - DIPIFE

Furnizorul de servicii auxiliare, respectiv Consultantul pentru Asistenta Tehnica pentru pregătirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire (Proiectant), este Asocierea SC Greenviro SRL Cluj Napoca (Lider) - FÖMTERV’TT FÖVÁROSI MÉRNÖKI TERVEZÖ ÉS TANÁCSADÓ ZRT Ungaria (asociat) – ISPE Proiectare si consultanta (fosta ISPE) (asociat) - SC HIDROCANAL SRL BISTRITA (asociat). Persoanele cu putere de reprezentare din partea Furnizorului de servicii auxiliare sunt in Anexa 1 la Formularul nr.2:

1 Abraham Zoltan Robert - Administrator SC Greenviro SRL Cluj Napoca (Lider),

2. Strachinescu Ecaterina Mia – Manger de Proiect SC Greenviro SRL Cluj Napoca,

3. Chitescu Ion Eduard - Director General Executiv ISPE Proiectare si Consultanta (fosta ISPE),

4. Faer Iuliana – Director Economic ISPE Proiectare si Consultanta (fosta ISPE).

5. Keszthelyi Tibor – Presedinte FÖMTERV’TT FÖVÁROSI MÉRNÖKI TERVEZÖ ÉS TANÁCSADÓ ZRT Ungaria

6. Dr Fekete Andras -Director Adjunct/Consilier juridic FÖMTERV’TT FÖVÁROSI MÉRNÖKI TERVEZÖ ÉS TANÁCSADÓ ZRT Ungaria

Cerinţa 1:

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" – Sectiunea A. Capacitatea de a corespunde cerintelor

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente de confirmare în vederea probarii celor asumate prin DUAE:

(a) Persoane juridice române - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate inregistrate conform art.15 din Legea 359/2004 si codurile CAEN aferente acestora. In cazul unei oferte in asociere si/sau subcontractare, se va demonstra pentru fiecare asociat/subcontractant ca este inregistrat pentru activitățile pe care urmeaza a le realiza in cadrul contractului.

(b) Persoane juridice straine - Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, din care sa rezulte cel putin: denumirea completa, durata de functionare, sediul social, asociati/actionari, persoane imputernicite/administratori, domenii de activitate, activitati inregistrate;

- Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau orice alt document edificator sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic în curs.

NOTE:

1. Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora, in urma solicitarii entitatii contractante;

2. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de persoana juridică străină) pentru partea din contract pe care o realizează asociatul/asociaţii/ subcontractantii.

3. Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba română.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri anuala pe ultimii trei ani financiari (2019, 2020, 2021) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin: 63.179.406 lei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" – Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara, de catre fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/tert sustinator).La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare:- Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit), din care sa rezulte media cifrei de afaceri pe cele 3 exercitii financiare. Documentele doveditoare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa si incarcate in SEAP si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. Pentru conversia în RON, dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conform Formularului nr. 6 si Formular nr. 7, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Odata cu depunerea DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii susinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Odata cu depunerea DUAE operatorii economici vor prezenta si acordul de asociere, dupa caz.Entitatea care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta 1 - Experienta similara Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei similare. Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca in ultimii 5 ani impliniti la data limita de depunere a ofertelor a dus la bun sfarsit in conformitate cu normele profesionale in domeniu, constructii similare sau de o complexitate comparabilă sau superioară celor ce fac obiectul prezentului contract, in cadrul unui contract sau a maxim 5 contracte de lucrari in valoare cumulata de minim 63.179.406 lei fara TVA. Prin sintagma ”constructii similare” se înțelege construire/reabilitare/ modernizare/extindere aducțiuni de apă / rețele de apă/canalizare și/sau alte retele de fluide sub presiune /statii de tratare/ epurare a apei. NOTE: 1. Prin sintagma lucrari ”duse la bun sfarsit” se intelege: • lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrărilor sau de receptie finala. • lucrari receptionate care sunt insotite de proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor unor sectoare/obiecte independente din punct de vedere functional intocmit conform prevederilor legale si tehnice din domeniul din care face obiectul contractului. 2. Perioada ultimilor 5 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor. În cazul în care se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare. 3. La calculul valorii lucrarilor similare se vor lua in considerare și construcții similare de complexitate mai ridicată precum Stații de tratare/Stații de epurare a apei. La calculul valorii lucrarilor similare se ia in considerare atat valoarea infrastructurii, cat si valoarea instalatiilor ce vor fi incorporate in lucrari, precum si valoarea eventualelor lucrari auxiliare executiei acestora automatizare/diverse instalatii generale, daca exista. Valoarea lucrarilor auxiliare (automatizare/diverse instalatii generale) nu va fi luata in considerare la calculul valorii experientei similare, daca acestea au fost executate in mod independent, respectiv in alt contract sau fara legatura cu obiectul lucrarilor similare principale. 4. Pentru conversia în lei, în cazul în care contractele prezentate pentru demonstrarea experientei similare sunt în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de BNR aferent anului in care s-a semnat contractul prezentat pentru indeplinirea cerinței privind experienta similara. 5. În cazul în care în cadrul contractului aferent experientei similare operatorul economic a participat într-o asociere sau în calitate de subcontractant, se va prezenta valoarea pentru partea executată de operatorul economic. 6. Pentru confirmarea celor prezentate de ofertant, Entitatea Contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor/lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii STANDARDE DE ASIGURARE A CALITĂȚII Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatile principale de executie lucrări care fac obiectul prezentului contract.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu STANDARDE DE MEDIU Dovada implementarii unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 sau echivalent, pentru activitatile principale de executie lucrări care fac obiectul prezentului contract.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, de catre fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator). La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, descrierea lucrarilor executate din care sa reiasa caracteristicile solicitate de Entitatea Contractanta, pentru care a fost responsabil, beneficiarul acestuia si datele sale de contact data si numarul documentului de receptie. Se va prezenta valoarea pentru partea executata de operatorul economic in cazul in care a participat intr-o asociere sau in calitate de subcontractant La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - Copii ale contractului si documente/ certificate (de exemplu procesul-verbal de receptie, certificate de predare-primire, recomandari, certificari de buna executie, certificate constatatoare) care sa ateste faptul ca lucrarile au fost finalizate si executate în conformitate cu normele legale în domeniu, si/sau alte documente din care sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza lucrarile executate), valoarea, perioada de realizare a lucrarilor inclusiv data incheierii contractului. Documentele doveditoare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa si incarcate in SEAP si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formular nr. 8, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. Odata cu depunerea DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) si acordul de asociere, dupa caz. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare membru al asocierii și se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 3). În cazul în care o parte din contract va fi subcontractata, ofertantul va furniza informatii privind partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinite de subcontractanti, denumirea si specializarea subcontractantilor. Subcontractantii vor completa DUAE si se vor prezenta acordurile de subcontractare (model – Formular nr. 5). Operatorii Economici vor ține seama și de precizarile din Anexa la Instrucțiunile pentru Ofertanți, ca și continuare a informatiilor acestei secțiuni.

Cerința trebuie îndeplinită de fiecare ofertant (ofertant unic/ ofertant asociat) pentru partea din contract pe care o va îndeplini. Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea D. Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu. Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: -certificat, valabil la data prezentarii, emis de un organism independent de certificare, care atesta ca operatorul economic are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii in domeniul în care se încadreaza activitatile principale care fac obiectul procedurii. În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de entitatea contractantă sau nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractantă, respectiv certificare SR EN ISO 9001. Îndeplinirea acestei cerințe nu se poate realiza prin intermediul terților susținători. Documentele doveditoare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa si incarcate in SEAP si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.

Cerința trebuie îndeplinită de fiecare ofertant (ofertant unic/ ofertant asociat) pentru partea din contract pe care o va îndeplini. Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea D. Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu. Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - certificat, valabil la data prezentarii, emis de un organism independent de certificare, care atesta ca operatorul economic are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management de mediu in domeniul în care se încadreaza activitatile principale care fac obiectul procedurii. În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de mediu astfel cum este solicitat de entitatea contractantă sau nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractantă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului, echivalent cu cel solicitat de entitatea contractantă, respectiv certificare SR EN ISO 14001. Îndeplinirea acestei cerințe nu se poate realiza prin intermediul terților susținători. Documentele doveditoare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa si incarcate in SEAP si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantia de participare (GP) se va constitui in cuantum de 631.794 lei. GP se constituie in conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) din Legea nr.99/2016 , modificata si completata de Legea nr.208/2022 si OUG nr.136/2022,: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii (Form.1A). In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea GP prin virament bancar, suma aferenta GP trebuie virata in contul COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA, RO10BRDE090SV02086020900, deschis la BRD Suc. Braila.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor, cu posibilitatea de prelungire, in cazul in care durata procedurii depaseste numarul de zile mentionat.

In completarea informațiilor acestei sectiuni a se vedea Anexa Instrucțiuni pentru ofertanți.

Garantia de buna executie (GBE) solicitata este de 10% din preţul contractului, fără TVA şi se constituie conf art. 45 si 46 din HG 394/2016 printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, devenind anexă la contract (Formular 1B).

Daca partile convin, GBE se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Informatii in acest sens se regasesc in Anexa Instructiuni pentru ofertanti.

GBE se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului dacă părțile nu convin altfel. Perioada de valabilitate a GBE va fi pana la indeplinirea conditiilor de eliberare conf prevederilor art.48 alin. (4) din HG 394/2016.

In cazul unei asocieri, GBE va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op economici, conform Formular 1B din sectiunea Formulare.

In completarea informațiilor acestei sectiuni a se vedea Anexa Instrucțiunile pentru Ofertanți.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016. Se va completa Formular 3 - Acord de asociere, dacă este cazul.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici și/sau are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire, în vederea completării DUAE în calitatea în care participă la respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. și de notificarea ANAP la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea- duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/.

2. Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta. Entitatea contractanta va organiza, pentru toți operatorii economici interesați să participe la procedură, vizitarea amplasamentelor în care vor fi executate lucrările ce fac obiectele contractului, iar datele intalnirilor vor fi anuntate in SEAP. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In urma participarii la vizita amplasamentului va fi incheiat un proces verbal intre operatorii economici participanti si entitatea contractanta.

3. Clasamentul Ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total obtinut in urma aplicarii criteriului de atribuire prev. la sect. II.2.5. Oferta cu punctajul total cel mai mare va fi declarata câstigatoare. În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Entitatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti prezentarea unei noi propuneri financiare prin intermediul platformei SEAP la sectiunea intrebari. Noua propunere financiara va fi depusa doar si in urma solicitarii entitatii contractante.

4. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea “sau echivalent”.

5. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr.101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA - Biroul Juridic
Postanschrift: Strada: Piata Uzinei nr. 1
Ort: Braila
Postleitzahl: 810140
Land: Rumänien
E-Mail: dunarea@apabraila.ro
Telefon: +40 239692900
Internet-Adresse: www.apabraila.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023