Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72102-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: Berufskleidung

2023/S 025-072102

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 190-537539)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 35919001
Postanschrift: Dúbravská cesta
Ort: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 84104
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Kristína Kristófová
E-Mail: kristina.kristofova@ndsas.sk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ndsas.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nákup ochranných pracovných odevov pre potreby NDS, a.s.

Referenznummer der Bekanntmachung: 10302-2022-02
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
18110000 Berufskleidung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je nákup ochranných pracovných odevov na ochranu celého tela t. j. nákup čiapok, šatiek, ochranných rukavíc rôzneho druhu podľa špecifikácie, ochranné plášte, zástery, bundy a nohavice zimné letné, nepremokavé a s reflexným označením, termobielizeň, tričká s krátkym a dlhým rukávom, ochranné kombinézy. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 190-537539

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.1.3) technická a odborná spôsobilosť, bod 1:
Anstatt:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.1.3) technická a odborná spôsobilosť, bod 1:

Uchádzač musí preukázať, že v rozhodnom období dodal tovar rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. Nákup ochranných pracovných odevov.:

a) v celkovej hodnote minimálne 500 000,00 EUR bez DPH, z toho musia byť minimálne dve referencie, ktorých hodnota každej z nich musí byť najmenej vo výške 10 000,00 EUR bez DPH.

Uchádzač musí preukázať, že dodaný tovar je zdravotne neškodný a preukázať ochranné vlastnosti doručením platných dokumentov v závislosti od kategórie osobného ochranného prostriedku (napr. EÚ vyhlásení o zhode, certifikátov EÚ skúšky typu vydaných notifikovanou osobou, a ak je to potrebné aj záverečný protokol s uvedením výsledkov akreditovaných skúšok) v zmysle Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných pracovných prostriedkoch a to v prípade, že je v Prílohe č. 2 Opisu predmetu zákazky v špecifikácii tovaru uvedená konkrétna EN, STN alebo ISO norma, podľa ktorej má tento tovar vykazovať súlad/zhodu. Súčasťou každého dodaného tovaru budú informácie poskytované výrobcom v slovenskom jazyku.

V zozname dodaných tovarov uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, popis dodaných tovarov, údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebné pre overenie si uvedených informácií.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

muss es heißen:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.1.3) technická a odborná spôsobilosť, bod 1:

Záujemca musí preukázať, že v rozhodnom období dodal tovar rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. Dodávka ochranných pracovných odevov.:

a) v celkovej hodnote minimálne 500 000,00 EUR bez DPH, z toho musia byť minimálne dve referencie, ktorých hodnota každej z nich musí byť najmenej vo výške 10 000,00 EUR bez DPH.

V zozname dodaných tovarov záujemca uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, popis dodaných tovarov, zmluvnú cenu v EUR bez DPH, údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa), potrebné pre overenie si uvedených informácií.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepočtu.

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Dátum a čas
Anstatt:
Tag: 09/02/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Dátum a čas
Anstatt:
Tag: 09/02/2023
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 21/02/2023
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: