Lieferungen - 72163-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Waalwijk: Software en informatiesystemen

2023/S 025-072163

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Waalwijk
Nationaal identificatienummer: 261873054
Postadres: Taxandriaweg 6
Plaats: Waalwijk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5141 PA
Land: Nederland
Contactpersoon: Niek Couwenberg
E-mail: inkoop@waalwijk.nl
Telefoon: +31 416683456
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.waalwijk.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gegevensmakelaar

Referentienummer: 2022-056377
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De levering van een gegevensmakelaar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Waalwijk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Let Op! Deze aankondiging wordt enkel gebruikt om de voorgenomen procedurekeuze vooraf bekend te stellen aan de markt om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om eventuele bezwaren kenbaar te maken. Als belanghebbenden, ondanks bijgevoegde motivering, bezwaar wensen aan te tekenen tegen bovengenoemd voornemen, dienen zij binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging een met reden omkleed bezwaar tegen de voortzetting van deze procedure in te dienen. Dit kan door een bericht te versturen via de berichtenmodule in TenderNed. Gemeente Waalwijk neemt een eventueel bezwaar mee in haar afweging. Als er gedurende deze termijn geen bezwaar kenbaar is gemaakt, vervallen de rechten van ondernemingen om nog op te komen tegen de voorgenomen procedure. Deze termijn is een vervaltermijn en eindigt op 23 november 2022 om 23:59 uur.

NB Vanwege het feit dat er nog geen overeenkomst gesloten is met de begunstigde partij, zijn er bij de datum van de sluiting van de overeenkomst en de totale waarde van de opdracht fictieve waarden ingevuld.

Gemeente Waalwijk kiest er voor om met de huidige leverancier een onderhandelingsprocedure op te starten met doel een overeenkomst te realiseren. Waarbij wordt gekozen voor een overeenkomst onder bezwarende titel voor de duur van 4 jaar incl. 2 x een optionele verlenging van 2 jaar. Zie in de map "Documenten" de complete motivering.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 215-617473
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Gegevensmakelaar

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PinkRoccade Local Government
Nationaal identificatienummer: 27322975
Postadres: Meerendonkweg 35
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5216 TZ
Land: Nederland
Telefoon: +31 088101500
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023