Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 72201-2023

03/02/2023    S25

Polen-Dąbrowa Górnicza: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2023/S 025-072201

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Dąbrowa Górnicza
Nationale Identifikationsnummer: REGON 276255312
Postanschrift: ul. Graniczna 21
Ort: Dąbrowa Górnicza
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Postleitzahl: 41-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Inspektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej Martyna Migdał
E-Mail: mmigdal@dg.pl
Telefon: +48 322956700
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823
Adresse des Beschafferprofils: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Całoroczne oczyszczanie dróg oraz zimowe oczyszczanie alejek, chodników, dróg rowerowych i parkingów zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – zamówienie podobne

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.WIN.271.4.3.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Całoroczne oczyszczanie dróg oraz zimowe oczyszczanie chodników, dróg rowerowych i parkingów

2. Szczegółowy zakres zamówienia: zgodnie z § 2 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 7 do zaproszenia do negocjacji.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 18 328 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Hauptort der Ausführung:

Dąbrowa Górnicza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rodzaj i ilość zlecanych usług:

1. Okres letni tj. letnie utrzymanie 387.974 km dróg (w tym 15.383 km dróg wewnątrzosiedlowych) w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku na przestrzeni trwania umowy (wykaz dróg stanowi załącznik nr 1 i 7 do umowy).

2. Okres zimowy

a) Czynna akcja:

- zimowe utrzymanie 406.262 km dróg (w tym 15.383 km dróg wewnątrzosiedlowych) w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku na przestrzeni trwania umowy (wykaz dróg stanowią załączniki nr 2 i 7 do umowy);

- zimowe utrzymania alejek, chodników, dróg rowerowych i parkingów o łącznej powierzchni 789.422 m2 ( w tym 231.601 m2 tereny wewnątrzosiedlowe) w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku na przestrzeni trwania umowy (wykaz alejek, chodników i dróg rowerowych stanowią załączniki nr 3 i 5 do umowy, a wykaz parkingów stanowią załączniki nr 4 i 6 do umowy;

b) Bierna akcja:

- oczyszczanie dróg wykazanych w załączniku nr 8 do umowy oraz pozostawaniaw tzw. gotowości do działania w okresie zimowym tj. od 1 listopada do 31 marca każdego rokuna przestrzeni trwania umowy;

- oczyszczanie alejek, chodników, dróg rowerowych i parkingów wykazanych w załącznikachnr 9 i 10 do umowy oraz pozostawania w tzw. gotowości do działania w okresie zimowymtj. od 1 listopada do 31 marca każdego roku na przestrzeni trwania umowy.

3. Prace dodatkowe wchodzące w zakres przedmiotu całego zadania:

a) mechaniczne oczyszczenie w okresie letnim 1 km drogi o uśrednionej szerokości 7 m przyjętej dla dróg zlokalizowanych na terenie miasta bez względu na ilość zalegających zanieczyszczeńw chwili zlecenia;

b) mechaniczne odśnieżenie 1 km drogi o uśrednionej szerokości 7 m przyjętej dla dróg zlokalizowanych na terenie miasta bez względu na grubość istniejącej pokrywy śnieżnej w chwili zlecenia;

c) mechaniczne posypanie chlorkiem sodu 1 km drogi o uśrednionej szerokości 7 m (koszt chlorku sodu należy uwzględnić w ramach ceny), a następnie spługowanie powstałego w wyniku zachodzącej reakcji błota pośniegowego;

d) mechaniczne odśnieżenie i posypanie chlorkiem sodu 1 km drogi o uśrednionej szerokości 7 m przyjętej dla dróg zlokalizowanych na terenie miasta (koszt chlorku sodu należy uwzględnićw ramach ceny), a następnie spługowanie powstałego w wyniku zachodzącej reakcji błota pośniegowego;

e) bieżące zimowe utrzymanie 1 km drogi w akcji czynnej zgodnie z I standardem zimowego utrzymania;

f) bieżące zimowe utrzymanie 1 km drogi w akcji czynnej zgodnie z II standardem zimowego utrzymania;

g| bieżące zimowe utrzymanie 1 km drogi w akcji czynnej zgodnie z III standardem zimowego utrzymania;

h) bieżące zimowe utrzymanie 1 km drogi w akcji biernej;

i) mechaniczne lub ręczne odśnieżenie 100 m2 alejki, chodnika, drogi rowerowej, parkingu bez względu na grubość istniejącej pokrywy śnieżnej w chwili zlecenia;

j) mechaniczne lub ręczne posypanie piaskiem 100 m2 alejki, chodnika, drogi rowerowej, parkingu, a następnie spługowanie powstałego w wyniku zachodzącej reakcji błota pośniegowego;

k) mechaniczne odśnieżenie i posypanie piaskiem 100 m2 alejki, chodnika, drogi rowerowej, parkingu, a następnie spługowanie powstałego w wyniku zachodzącej reakcji błota pośniegowego;

m) bieżące zimowe utrzymanie 100 m2 alejek, chodników, dróg rowerowych, parkingów w akcji biernej;

n) mechaniczne lub ręczne posypanie posypką zimową stosowaną do nawierzchni o której mowa w pkt. III załącznika nr 12 do umowy 100 m2 alejki;

o) mechaniczne odśnieżenie i posypanie posypką zimową stosowaną do nawierzchni o której mowa w pkt. III załącznika nr 12 do umowy 100 m2 alejki.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Zusätzliche Lieferungen, deren Beschaffung den strengen Vorschriften der Richtlinie genügt
  • Dienstleistungsauftrag, der an den Gewinner oder an einen der Gewinner eines Wettbewerbs vergeben wird
Erläuterung:

I. Uzasadnienie prawne.

Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 7 tj. w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

II. Uzasadnienie faktyczne.

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia podobnego zostaną zlecone Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Starocmentarnej 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-001-19-71, REGON: 271588322.

Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 01.10.2020r, tym samym spełnione zostaną wymogi ustawowe dot. podmiotu, któremu można udzielić zamówienia, jak również terminu jego udzielenia, który nie może przekroczyć 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego.

- powyższe okoliczności potwierdza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia podstawowego opublikowane w Dz.U.U.E. z dnia 04.11.2020r. pod numerem 2020/S 215-527859.

Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 64 498 560,00 PLN netto w tym: wartość zamówienia podstawowego wyniosła 46 070 400,00 PLN., a wartość szacunkowa zamówienia podobnego wyniosła 18 428 160,00 PLN netto, co stanowiło 40% zamówienia podstawowego. Szacunkowa wartość prac podobnych wynosi 18 328 000,00 PLN netto, co mieści się w przewidywanej wartości zamówień podobnych.

Należy podkreślić, że zamówienie podobne zostało przewidziane w pkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej dla zamówienia podstawowego oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu, sekcja II pkt 2.7. ogłoszenia opublikowanego w Dz.U.U.E. w dniu 30.07.2020 nr 2020/S 146-359628.

Zakres zamówienia podobnego polega na powtórzeniu podobnych usług co w zamówieniu podstawowym i jest w pełni zgodny z jego przedmiotem. Wszystkie przywołane poniżej prace w ramach zamówienia podobnego odnoszą się ściśle

do zakresu rzeczowego zamówienia podstawowego.

Zakres zadań i obowiązków Wykonawcy w zamówieniu podobnym jest w pełni tożsamy z zadaniami ujętymi w zamówieniu podstawowym umowy pn.: „Całoroczne oczyszczanie dróg oraz zimowe oczyszczanie alejek, chodników, dróg rowerowych i parkingów zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza” nr ZP.WIF.272.37.2020 z dnia 01.10.2020r. Zapisy w § 2 - 4, § 8-10, § 14-15 powyższej umowy podstawowej są tożsame z zapisami w projekcie umowy zamówienia podobnego.

Realizacja zamówienia dotyczyć będzie zakresu przewidzianego opisem przedmiotu zamówienia i określonymi kodami CPV.

Zachodzi zatem ścisła tożsamość rodzajowa przedmiotu zamówienia podstawowego i podobnego

- kontynuacja w sekcji VI.3. -Informacje dodatkowe.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
31/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Strocmentarna 2
Ort: Dąbrowa Górnicza
NUTS-Code: PL22B Sosnowiecki
Postleitzahl: 41-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 18 328 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Auftrag/Das Los/Die Konzession kann als Unterauftrag vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Kontynuacja z sekcji IV.1.1. ogłoszenia- Rodzaj procedury: uzasadnienie faktyczne wyboru trybu.:

(...)

Należy podkreślić expressis verbis, że Zamawiający działając w oparciu o przesłanki wskazane w art. 28 ustawy - Prawo zamówień publicznych i ustalając w 2020 r. całkowitą szacunkową wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla zamówienia podstawowego, które sfinalizował ostatecznie zawartą w dniu 01.10.2020 r. umową nt ZP.WIF.272.37.2020 - zachował najwyższą staranność tych czynności, uwzględniając wszystkie znane ówcześnie aspekty stanowiące element opisu przedmiotu zamówienia, w tym zmienność miesięcznej kwoty wynagrodzenia w zależności od alternacji zjawisk pogodowych mających istotny wpływ na proces konsumpcji zabezpieczonych środków w ramach maksymalnej nominalnej wartości umowy. Zamawiający tym samym dokonał - w zakresie przewidywania aury pogodowej - niejako swoistej, aczkolwiek niezbędnej antycypacji, charakteryzującej się w czasie szacowania domniemaniem zjawiska ewentualnego występowania lub braku warunków zimowych, które to warunki implikują na odpowiednie zachowania wykonawcy świadczącego usługi zimowego utrzymania dróg, chodników, alejek, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych. Zamawiający w świetle dotychczasowych doświadczeń i historycznych retrospekcji założył, iż szacowane środki będą wystarczające do kontraktowania usług w okresie 32 miesięcy. Niemniej niespodziewana progresja okoliczności ściśle korespondujących z wysokością posiadanych środków finansowych na kontrakcie takich jak: znaczna fluktuacja procesu kształtowania aury pogodowej w czasookresach charakteryzujących się warunkami zimowymi, generującymi prowadzenie przez Wykonawcę usługi wzmożonych „akcji czynnych” na infrastrukturze, nadto konieczność nieregularnego, dodatkowego zlecania do utrzymania nowych oddawanych do użytku odcinków dróg, chodników i ścieżek rowerowych, jak również konieczność uwzględnienia w procesie wydatkowania artykułowanego przez Wykonawcę wniosku waloryzacyjnego w zakresie zmiany wynagrodzenia z tytułu wzrostu poziomu wynagrodzenia minimalnego – spowodowały – w obliczu wyczerpania się środków finansowych – konieczność podjęcia przez Zamawiającego pilnych działań mających na celu utrzymanie ciągłości realizacji świadczonych usług do czasu przeprowadzenia postępowania przetargowego obejmującego konkursowy tryb wyboru przyszłego Wykonawcy

W obliczu wskazanej argumentacji Zamawiający mając na względzie instrument wykorzystania zamówień podobnych

w kontekście przyszłego zlecenia zamówienia dokonał zgodnie z określoną przesłanką czynności na etapie przygotowania postępowania umożliwiających wykorzystanie dyspozycji ustawowej.

Zamawiający z należytą starannością wskazał termin zawarcia umowy o zamówienie podobne na okres 9 miesięcy uwzględniając z jednej strony termin obecnie obowiązującej umowy, ale jednocześnie konieczność zagwarantowania wyboru kolejnego wykonawcy w procedurze konkurencyjnej, przy czym, w tym zakresie kierując się zasadą określoną

w art. 44 ust 3 ustawy o finansach publicznych (gospodarnością, celowością) w projekcie umowy na zamówienie podobne dokona stosownej adnotacji umożliwiającej skrócenie rzeczonego terminu w przypadku wyboru nowego wykonawcy, o ile jego cena ofertowa będzie korzystniejsza niż zawarta umowa na zamówienie podobne.

Niniejsze zamówienie stanowi pierwsze zamówienie podobne w ramach postępowania nr ZP.WIF.272.37.2020.

Przestawiony powyżej stan faktyczny potwierdza wystąpienie okoliczności sankcjonujących zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki określone w art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590 Pzp).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023