Dienstleistungen - 72231-2023

03/02/2023    S25

Polska-Radom: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

2023/S 025-072231

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 243-703106)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Informatyki Resortu Finansów
Adres pocztowy: ul. Samorządowa 1
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-601
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dąbrowska
E-mail: sekretariat.CIRF@mf.gov.pl
Faks: +48 483673673
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.cirf.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.cirf.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług rozwoju i konsultacji dla Systemów opartych o technologię Oracle

Numer referencyjny: PN/54/22/HYDB
II.1.2)Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rozwoju i konsultacji dla Systemów opartych o technologię Oracle.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 243-703106

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/12/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 27/04/2023
Powinno być:
Data: 16/06/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/12/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 17/02/2023
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: