Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72244-2023

03/02/2023    S25

Polen-Parczew: Hausmüllbeseitigung

2023/S 025-072244

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Parczew
Nationale Identifikationsnummer: REGON 030237434
Postanschrift: Warszawska 24
Ort: Parczew
NUTS-Code: PL811 Bialski
Postleitzahl: 21-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Romaniuk
E-Mail: inwestycje@parczew.com
Telefon: +48 833551236
Fax: +48 833551226
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://umparczew.bip.lubelskie.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Parczew i z PSZOK-u od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: TI.271.16.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513100 Hausmüllbeseitigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Parczew w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z PSZOK-u. Ze względu na ilośc znaków szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku Nr 1 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 653 567.79 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL811 Bialski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Parczew

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Parczew w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z PSZOK-u. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: 1) Zmieszane odpady komunalne o kodach 200301, 200399, 200199 (szacunkowa ilość – 920 Mg), 2) Odpady zebrane selektywnie (szacunkowa ilość – 2390) z podziałem na: a) Papier i tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (80 Mg); b) Metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomateriałowe (400 Mg); c) Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (300 Mg); d) Bioodpady (1000 Mg); e) Popiół (40 Mg); f) RTV,AGD ( 20 Mg ) g) Odpady wielkogabarytowe (40 Mg ) h) Odpady dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (510 Mg): - Papier i tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; - Metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomateriałowe; - Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła; - Bioodpady; - Odpady zielone; - Przeterminowane leki; - Chemikalia; - Zużyte baterie i akumulatory; - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; - Meble i inne odpady wielkogabarytowe; - Odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości 0,5m3pochodzących z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz w ilości 0,25 m3 na każdy lokal z zabudowy wielorodzinnej w danym roku kalendarzowym; - Zużyte opony – w ilości 4 szt. od gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym; - Popiół; - odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; - odpady niebezpieczne. 3. Odbioru odpadów wymienionych w ust. 2 należy przeprowadzać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne, popiół. 4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami: a) Zabudowa wielorodzinna (teren miasta): • Zmieszane odpady komunalne (kody 20 03 01, 20 03 99, 20 01 99) - zbierane będą do pojemników dostarczonych przez Wykonawcę o pojemnościach 1100 l i 7000 l ustawionych w miejscach wskazanych przez zarządcę nieruchomości (altanki śmietnikowe, wyznaczone miejsca na pojemniki). Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów zmieszanych – minimum dwa razy w tygodniu w godzinach 7.00 – 17.00. • Selektywnie zbierane odpady komunalne i opakowaniowe (kody 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 08, 20 02 01 i 15 01 01,15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,ex 15 01 06 ,15 01 07, 15 01 09,). Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej, odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników o pojemnościach 1100l i 7000l dostarczonych przez Wykonawcę. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę tych odpadów, zależnie od lokalizacji w godzinach 7.00 – 17.00: pojemniki na papier i tekturę, odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury– minimum dwa razy w tygodniu; pojemniki na metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – minimum dwa razy w tygodniu; pojemniki na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – minimum dwa razy w tygodniu; pojemniki na bioodpady – minimum dwa razy w tygodniu. b) Zabudowa jednorodzinna: • Zmieszane odpady komunalne (kody 20 03 01, 20 03 99, 20 01 99) – od 1 kwietnia do 31 października – raz na dwa tygodnie/od 1 listopada do 31 marca – raz w miesiącu; • Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, pełny zakres zamówienia został określony w załączniku Nr 1 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 210-602659
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Parczew i z PSZOK-u od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5390002698
Postanschrift: ul. Piwonia 73
Ort: Parczew
NUTS-Code: PL811 Bialski
Postleitzahl: 21-200
Land: Polen
E-Mail: biuro@zukparczew.pl
Telefon: +48 833551268
Fax: +48 833551268
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 653 567.79 PLN
Niedrigstes Angebot: 3 166 365.60 PLN / höchstes Angebot: 3 166 365.60 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: mediacje@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023