Bauleistung - 72246-2023

03/02/2023    S25

België-Oostende: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

2023/S 025-072246

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2023/S 015-037540)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Afdeling Scheepvaartbegeleiding
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17755
Postadres: Maritiem Plein 3
Plaats: Oostende
NUTS-code: BE255 Arr. Oostende
Postcode: 8400
Land: België
Contactpersoon: Nick Goethals
E-mail: nick.goethals@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.agentschapmdk.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470211

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouw 2 radartorens langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen

Referentienummer: AFD SB-16EN2022/3-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het bouwen van 2 radartorens langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 015-037540

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De bijlage 14 V&G-plan is bijgevoegd in de besteksdocumenten.