Lieferungen - 72248-2023

03/02/2023    S25

Polska-Warszawa: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

2023/S 025-072248

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 002-003720)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252095497
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Malwina Szczawińska
E-mail: czcsz.zamowienia@mon.gov.pl
Tel.: +48 261848717
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/czcsz
Adres profilu nabywcy: https://czcsz.wp.mil.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów koniecznych do instalacji i wdrożenia oprogramowania systemu informatycznego MGPO GPS na platformach bojowych

Numer referencyjny: 2616.70.2022.MSZ
II.1.2)Główny kod CPV
30000000 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów koniecznych do instalacji i wdrożenia oprogramowania systemu informatycznego MGPO GPS na platformach bojowych

W ramach zamówienia postępowanie zostało podzielone na 4 części:

Część 1 Komputer osobisty typu tablet wraz z akcesoriami

Część 2 Serwer portów szeregowych

Część 3 Układ TPM 2.0 wraz z montażem oraz pozostałe oporządzenie

Część 4 Akcesoria do radiostacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz ze zmianami treści SWZ będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 002-003720

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Zamiast:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60

Powinno być:

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 90

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4, tj. wszystkie części
Zamiast:
Data: 10/02/2023
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 15/02/2023
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2, 3, 4, tj. wszystkie części
Zamiast:
Data: 10/05/2023
Powinno być:
Data: 15/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, tj. wszystkie części
Zamiast:
Data: 10/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/02/2023
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: