Lieferungen - 72268-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Leiden: Machines voor dataprocessing (hardware)

2023/S 025-072268

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universiteit Leiden
Nationaal identificatienummer: 151539485
Postadres: Postbus 905
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2300 AX
Land: Nederland
Contactpersoon: Govert Schipperheijn
E-mail: inkoop@ufb.leidenuniv.nl
Telefoon: +31 715273304
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.universiteitleiden.nl/
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=207532
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CPU-GPU Cluster ALICE

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000 Machines voor dataprocessing (hardware)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Universiteit Leiden wil haar ALICE HPC cluster uitbreiden met extra GPU nodes en daarmee een significante GPU capaciteitsuitbreiding realiseren. Gebleken is dat de huidige GPU nodes niet voldoende zijn voor de gevraagde workloads en dat de configuratie hiervan een te strikte beperking opleggen aan huidige gebruikerswensen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 413 223.15 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Universiteit Leiden wil haar ALICE HPC cluster uitbreiden met extra GPU nodes en daarmee een significante GPU capaciteitsuitbreiding realiseren. Gebleken is dat de huidige GPU nodes niet voldoende zijn voor de gevraagde workloads en dat de configuratie hiervan een te strikte beperking opleggen aan huidige gebruikerswensen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: totaal aantal nodes / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Spec2017 rate per node / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: MLPerf time to train in mins / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Betreft een opdracht in het Dynamisch Aankoopsysteem voor High-Performance Computing

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 079-176013
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

CPU-GPU Cluster ALICE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ClusterVision Solutions B.V.
Plaats: Schiphol-Rijk
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 413 223.15 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023