Lieferungen - 72270-2023

03/02/2023    S25

България-Ардино: Фургони, използвани на строителни обекти

2023/S 025-072270

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО
Национален регистрационен номер: 2016195800087
Пощенски адрес: ул. "Републиканска" № 7
Град: гр. Ардино
код NUTS: BG425 Кърджали / Kardzhali
Пощенски код: 6750
Държава: България
Лице за контакт: Христина Ставрева
Електронна поща: dgsardino@ucdp-smolian.com
Телефон: +359 879429595
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ucdp-smolian.com/?page_id=2&lang=bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18548
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Териториално поделение към държавно предприятие по чл. 165 от Закона за горите, с основна дейност стопанисване на горите – управление, възпроизводство, ползване и опазване съгласно Закона за горите.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка чрез закупуване на фургон за нуждите на горски разсадник, находящ се в териториалния обхват на „ЮЦДП“, гр. Смолян – ТП „ДГС Ардино““

II.1.2)Основен CPV код
44211100 Фургони, използвани на строителни обекти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка чрез закупуване на фургон за нуждите на горски разсадник, находящ се в териториалния обхват на „ЮЦДП“, гр. Смолян – ТП „ДГС Ардино““.

Обществената поръчка има за предмет доставка, монтиране и пускане в експлоатация на 1 (един) брой фургон за нуждите на горски разсадник, находящ се в териториалния обхват на „ЮЦДП“, гр. Смолян – ТП „ДГС Ардино““, с технически характеристики подробно посочени в Техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията за участие.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 12 330.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44211100 Фургони, използвани на строителни обекти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG425 Кърджали / Kardzhali
Основно място на изпълнение:

Стоката ще се достави франко горски разсадник „Ардино“, находящ се на адрес: гр. Ардино, п.к. 6750, ул. „Тютюнева“ № 15.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка чрез закупуване на фургон за нуждите на горски разсадник, находящ се в териториалния обхват на „ЮЦДП“, гр. Смолян – ТП „ДГС Ардино““.

Обществената поръчка има за предмет доставка, монтиране и пускане в експлоатация на 1 (един) брой фургон за нуждите на горски разсадник, находящ се в териториалния обхват на „ЮЦДП“, гр. Смолян – ТП „ДГС Ардино““, с технически характеристики подробно посочени в Техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Процедура BG16M1OP002-3.035: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 211-606404
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 78086
Наименование:

„Доставка чрез закупуване на фургон за нуждите на горски разсадник, находящ се в териториалния обхват на „ЮЦДП“, гр. Смолян – ТП „ДГС Ардино““

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ММ АГРО БГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 206458266
Пощенски адрес: Околовръстен път №.128
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1415
Държава: България
Електронна поща: magrobg@abv.bg
Телефон: +359 879283370
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 12 638.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 12 330.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023