Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 72270-2023

03/02/2023    S25

България-Ардино: Фургони, използвани на строителни обекти

2023/S 025-072270

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО
Национален регистрационен номер: 2016195800087
Пощенски адрес: ул. "Републиканска" № 7
Град: гр. Ардино
код NUTS: BG425 Кърджали / Kardzhali
Пощенски код: 6750
Държава: България
Лице за контакт: Христина Ставрева
Електронна поща: dgsardino@ucdp-smolian.com
Телефон: +359 879429595
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ucdp-smolian.com/?page_id=2&lang=bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18548
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Териториално поделение към държавно предприятие по чл. 165 от Закона за горите, с основна дейност стопанисване на горите – управление, възпроизводство, ползване и опазване съгласно Закона за горите.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка чрез закупуване на фургон за нуждите на горски разсадник, находящ се в териториалния обхват на „ЮЦДП“, гр. Смолян – ТП „ДГС Ардино““

II.1.2)Основен CPV код
44211100 Фургони, използвани на строителни обекти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка чрез закупуване на фургон за нуждите на горски разсадник, находящ се в териториалния обхват на „ЮЦДП“, гр. Смолян – ТП „ДГС Ардино““.

Обществената поръчка има за предмет доставка, монтиране и пускане в експлоатация на 1 (един) брой фургон за нуждите на горски разсадник, находящ се в териториалния обхват на „ЮЦДП“, гр. Смолян – ТП „ДГС Ардино““, с технически характеристики подробно посочени в Техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията за участие.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 12 330.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44211100 Фургони, използвани на строителни обекти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG425 Кърджали / Kardzhali
Основно място на изпълнение:

Стоката ще се достави франко горски разсадник „Ардино“, находящ се на адрес: гр. Ардино, п.к. 6750, ул. „Тютюнева“ № 15.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Доставка чрез закупуване на фургон за нуждите на горски разсадник, находящ се в териториалния обхват на „ЮЦДП“, гр. Смолян – ТП „ДГС Ардино““.

Обществената поръчка има за предмет доставка, монтиране и пускане в експлоатация на 1 (един) брой фургон за нуждите на горски разсадник, находящ се в териториалния обхват на „ЮЦДП“, гр. Смолян – ТП „ДГС Ардино““, с технически характеристики подробно посочени в Техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Процедура BG16M1OP002-3.035: „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 211-606404
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 78086
Наименование:

„Доставка чрез закупуване на фургон за нуждите на горски разсадник, находящ се в териториалния обхват на „ЮЦДП“, гр. Смолян – ТП „ДГС Ардино““

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
20/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ММ АГРО БГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 206458266
Пощенски адрес: Околовръстен път №.128
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1415
Държава: България
Електронна поща: magrobg@abv.bg
Телефон: +359 879283370
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 12 638.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 12 330.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023