Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 72311-2023

03/02/2023    S25

Polen-Świerklaniec: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2023/S 025-072311

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Świerklaniec
Postanschrift: Świerklaniec
Ort: Świerklaniec
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 42-622
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Nolewajka
E-Mail: lukasz.nolewajka@ugswierklaniec.pl
Telefon: +48 322847423
Fax: +48 322844852
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.swierklaniec.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://ugswierklaniec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec – ETAP II TRANZYT

Referenznummer der Bekanntmachung: IZ.271.2.13.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232440 Bauarbeiten für Abwasserrohre
45000000 Bauarbeiten
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45232130 Bau von Regenwasserrohrleitungen
45232410 Kanalisationsarbeiten
45100000 Baureifmachung
45111291 Erschließungsarbeiten
45231100 Bauarbeiten für Rohrleitungen
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45232423 Bau von Abwasserpumpstationen
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
45236000 Oberbauarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45111240 Baugrundentwässerungsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Świerklaniec, sołectwa Nakło Śląskie, Orzech i Świerklaniec (trasa przebiegu sieci tranzytowej)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej - TRANZYT. Trasa kanalizacji przebiega na terenie Gminy Świerklaniec przez trzy miejscowości: Nakło Śląskie, Orzech oraz Świerklaniec. Kanalizację wytyczono głównie po śladzie istniejącego kolektora o średnicy DN200 oraz DN300, które przeznaczono do likwidacji. Odbiornikiem projektowanych sieci będzie studnia na istniejącym kolektorze przy ul. Wiosennej w Świerklańcu, doprowadzającym ścieki do oczyszczalni Lemna. Sieć tranzytowa składa się z dwóch części:

1. Kolektor A włączający się do studni przy ul. Wiosennej w Świerklańcu, który na początkowym odcinku przebiega po terenach zielonych w kierunku południowo - zachodnim. W rejonie ul. Damrota i Sobieskiego trasa kanalizacji rozpoczyna swój przebieg po terenie miejscowości Orzech, a następnie w ul. Wieczorków i dalej, terenem zielonym wzdłuż ul. Bytomskiej, tj. drogi wojewódzkiej DW911. Kolejny odcinek kanalizacji zaprojektowano w ul. Szkolnej w kierunku północno - zachodnim, a następnie w ul. Wieczorka w Nakle Śląskim, gdzie należy wykonać podłączenie istniejącego kolektora.

2. Kolektor B włączający się do studni przy ul. Wiosennej w Świerklańcu wytyczono w kierunku północnym w ul. Wiosennej. W rejonie ul. Tarnogórskiej w Świerklańcu, tj. drogi krajowej DK78 kanalizację zaprojektowano w terenie zielonym (wzdłuż ul. Stabińskiego). Od skrzyżowania

ul. Głównej i ul. Oświęcimskiej kanalizacja zlokalizowana będzie w ul. Kościuszki, ul. Kościelnej oraz Polnej, gdzie należy wykonać podłączenie istniejącego kolektora.

Na dalszym przebiegu kanalizacji w ul. Polnej (od skrzyżowania z ul. Wolności) należy wymienić istniejące studnie oraz zabudować nowe w miejscach trójników na podłączeniach do działek.

Zakres opracowania obejmuje:

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN400 wraz z budową odgałęzień do granic przyległych nieruchomości.

2. Budowę studni kanalizacyjnych na istniejącym kolektorze kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej (wymiana istniejących studni oraz budowa nowych w miejscach trójników).

3. Odtworzenie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej zdegradowanych podczas prac polegających na budowie kanalizacji sanitarnej.

4. Przebudowie istniejących przyłączy wody kolidujących z projektowaną kanalizacją sanitarną.

5. Przebudowie istniejącego przyłącza energetycznego kolidującego z projektowaną kanalizacją sanitarną.

6. Zabudowę rur osłonowych na istniejących kablach elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;

7. Likwidację nieczynnych sieci.

8. Odtworzenie nawierzchni drogowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, który stanowi załącznik 1 do SIWZ.

UWAGA

Przedmiar robót stanowi podstawę do wyceny, przy wycenie robót należy uwzględnić wszystkie prace w nim ujęte, również te, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej.

UWAGA

Zamawiający sugeruje, aby Wykonawcy odbyli wizję lokalną w terenie w celu potwierdzenia istniejącego stanu oraz informacji zawartych w Dokumentacji projektowej, a także uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach Projektu pn.:„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”, nr POIS.02.03.00-00-0303/17który jest realizowany przy współfinansowaniu w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 005-003905

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec – ETAP II TRANZYT

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
15/12/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: TARBAU Sp. z o.o.
Postanschrift: Nakielska 35
Ort: Tarnowskie Góry
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 42-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 5 681 490.06 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 120 000,00 zł

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dot. wadium określono w Rozdziale XIX SIWZ

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT). Szczegóły dot. wadium określono w Rozdziale XXVI SIWZ

4. Wymagania dotyczące zatrudnienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp

5. RODO - szczegóły opisano w Rozdziale XXIX SIWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45232440 Bauarbeiten für Abwasserrohre
45232423 Bau von Abwasserpumpstationen
45232410 Kanalisationsarbeiten
45232130 Bau von Regenwasserrohrleitungen
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45231100 Bauarbeiten für Rohrleitungen
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45111291 Erschließungsarbeiten
45111240 Baugrundentwässerungsarbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45100000 Baureifmachung
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Świerklaniec, sołectwa Nakło Śląskie, Orzech i Świerklaniec (trasa przebiegu sieci tranzytowej)

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej – tranzyt. Trasa kanalizacji przebiega na terenie gminy Świerklaniec przez trzy miejscowości: Nakło Śląskie, Orzech oraz Świerklaniec. Kanalizację wytyczono głównie po śladzie istniejącego kolektora o średnicy DN 200 oraz DN 300, które przeznaczono do likwidacji. Odbiornikiem projektowanych sieci będzie studnia na istniejącym kolektorze przy ul. Wiosennej w Świerklańcu, doprowadzającym ścieki do oczyszczalni Lemna. Sieć tranzytowa składa się z dwóch części:

1. Kolektor A włączający się do studni przy ul. Wiosennej w Świerklańcu, który na początkowym odcinku przebiega po terenach zielonych w kierunku południowo-zachodnim. W rejonie ul. Damrota i Sobieskiego trasa kanalizacji rozpoczyna swój przebieg po terenie miejscowości Orzech, a następnie w ul. Wieczorków i dalej, terenem zielonym wzdłuż ul. Bytomskiej, tj. drogi wojewódzkiej DW911. Kolejny odcinek kanalizacji zaprojektowano w ul. Szkolnej w kierunku północno - zachodnim, a następnie w ul. Wieczorka w Nakle Śląskim, gdzie należy wykonać podłączenie istniejącego kolektora.

2. Kolektor B włączający się do studni przy ul. Wiosennej w Świerklańcu wytyczono w kierunku północnym w ul. Wiosennej. W rejonie ul. Tarnogórskiej w Świerklańcu, tj. drogi krajowej DK78 kanalizację zaprojektowano w terenie zielonym (wzdłuż ul. Stabińskiego). Od skrzyżowania ul. Głównej i ul. Oświęcimskiej kanalizacja zlokalizowana będzie w ul. Kościuszki, ul. Kościelnej oraz Polnej, gdzie należy wykonać podłączenie istniejącego kolektora.

Na dalszym przebiegu kanalizacji w ul. Polnej (od skrzyżowania z ul. Wolności) należy wymienić istniejące studnie oraz zabudować nowe w miejscach trójników na podłączeniach do działek.

Zakres opracowania obejmuje:

1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 wraz z budową odgałęzień do granic przyległych nieruchomości;

2. budowę studni kanalizacyjnych na istniejącym kolektorze kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej (wymiana istniejących studni oraz budowa nowych w miejscach trójników);

3. odtworzenie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej zdegradowanych podczas prac polegających na budowie kanalizacji sanitarnej;

4. przebudowie istniejących przyłączy wody kolidujących z projektowaną kanalizacją sanitarną;

5. przebudowie istniejącego przyłącza energetycznego kolidującego z projektowaną kanalizacją sanitarną;

6. zabudowę rur osłonowych na istniejących kablach elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;

7. likwidację nieczynnych sieci;

8. odtworzenie nawierzchni drogowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, który stanowi załącznik 1 do SIWZ.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 15/12/2020
Ende: 31/10/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 5 681 490.06 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Tarbau Sp. z o.o.
Postanschrift: Nakielska 35
Ort: Tarnowskie Góry
NUTS-Code: PL228 Bytomski
Postleitzahl: 42-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

W ramach realizacji umowy, sporządzono 5 aneksów

Aneks nr 1 z dnia 22.12.2020 - zmiana danych kierownika udowy

Aneks nr 2 z dnia 03.03.2021 - uzupełnienia danych osób odpowiedzialnych za nadzór inwestorski (Inżynier kontraktu)

Aneks nr 3 z dnia 14.12.2021 - zmiana terminu realizacji umowy w związku z wystąpieniem złych warunków pogodowych oraz wprowadzonym stanem epidemii Covid 19

Aneks nr 4 z dnia 15.05.2022 - zmiana terminu realizacji w związku z w związku z wystąpieniem złych warunków pogodowych oraz wprowadzonym stanem epidemii Covid 19 oraz waloryzacją wynagrodzenia w związku ze zmiana sytuacji gospodarczej w wyniku wojny na terytorium Ukrainy. Wartość waloryzacji 1 337 678,26 brutto (po przeliczeniu całego kosztorysu ofertowego).

Aneks nr 5 z dnia 30.08.2022 - zmiana terminu realizacji umowy w związku ze zleceniem wykonania robót dodatkowych.

Strony ustaliły, że roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni zostaną wykonane do dnia 31.10.2022 r. a uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy zostanie przekazane Zamawiającemu do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Ostateczna wartość kontraktu po całkowitym zrealizowaniu i rozliczeniu wyniosła 8 366 171,46 brutto

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Podstawa zmiany to wystąpienie wykonawcy o zmianę wynagrodzenia umownego (ustalonego na podstawie złożonej oferty). Wykonawca uzasadnił konieczność zmiany wynagrodzenia faktem wystąpienia nadzwyczajnej sytuacji, spowodowanej okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Okoliczności, o których mowa to wojna na terytorium Ukrainy, która spowodowała wzrost cen materiałów oraz paliwa, przerwanie łańcuchów dostaw materiałów a niejednokrotnie ich całkowity brak. Nagły i bardzo wysoki wzrost cen spowodował bardzo dużą dysproporcję pomiędzy ofertą wykonawcy składaną w roku 2020 w stosunku do aktualnie obowiązujących i ciągle rosnących cen.Realizacja kontraktu na podstawie cen kontraktowych stała się dla wykonawcy niemożliwa a wręcz naraża go na straty.W ramach robót dodatkowych zlecono wymianę 11 szt. przyłączy wodociągowych na ul. Kościuszki, co w konsekwencji zmieniło zakres (zwiększenie) odtworzenia nawierzchni.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 5 681 490.06 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 6 801 765.42 PLN