Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72316-2023

Submission deadline has been amended by:  138122-2023
03/02/2023    S25

Polen-Kołobrzeg: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2023/S 025-072316

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Kołobrzeg - Urząd Miasta Kołobrzeg
Postanschrift: ul. Ratuszowa 13
Ort: Kołobrzeg
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 78-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Drabik
E-Mail: przetargi@um.kolobrzeg.pl
Telefon: +48 943551500
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://i-kolobrzeg.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg/public/postepowanie?postepowanie=41210403
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg/public/postepowanie?postepowanie=41210403
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie obsady i utrzymanie roślinności na wybranych terenach Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2023 – w tym zagospodarowanie terenu ronda w ciągu ulicy Armii Krajowej oraz gazonów i donic na wybranych

Referenznummer der Bekanntmachung: BZ.271.4.2023.I
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia, jest wykonanie obsady i utrzymanie drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych, dostawa i ustawienie obiektów wyposażenia oraz wykonanie innych usług ogrodniczych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miasta Kołobrzeg. Zamówienie podzielono na 2 części które zawierają łącznie 3 elementy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera III część SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 151 685.11 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie terenu ronda w ciągu ulicy Armii Krajowej oraz gazonów na wybranych terenach Gminy Miasto Kołobrzeg

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
77312000 Unkrautjäten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

Miasto Kołobrzeg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu ronda w ciągu ulicy Armii Krajowej oraz gazonów na wybranych terenach Gminy Miasto Kołobrzeg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera III część SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na nasadzenia roślin wieloletnich / Gewichtung: 25,00
Qualitätskriterium - Name: Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie / Gewichtung: 5,00
Qualitätskriterium - Name: Stosowanie nawozów o przedłużonym działaniu / Gewichtung: 10,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 62 409.15 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie donic na wybranych terenach Gminy Miasto Kołobrzeg

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
77312000 Unkrautjäten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

Miasto Kołobrzeg

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie donic na wybranych terenach Gminy Miasto Kołobrzeg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera III część SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na nasadzenia roślin wieloletnich / Gewichtung: 15,00
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na elementy wyposażenia / Gewichtung: 15,00
Qualitätskriterium - Name: Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie / Gewichtung: 5,00
Qualitätskriterium - Name: Stosowanie nawozów o przedłużonym działaniu / Gewichtung: 5,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 89 275.96 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże się:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawy/usługi;

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie objętym zamówieniem;

c) dysponuje lub będzie dysponował następującymi narzędziami/ urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia publicznego;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie dostawy/usługi, tj.:

aa. na część 1 minimum (min.) 1 usługę trwającą nieprzerwanie (w sposób ciągły) przez co najmniej 5 miesięcy w zakresie wykonywania prac ogrodniczych w ramach sezonu wegetacyjnego o łącznej wartości min. 50 000,00 zł (brutto).

ab. na część 2 min. 1 usługę trwającą nieprzerwanie (w sposób ciągły) przez co najmniej 5 miesiące w zakresie wykonywania prac ogrodniczych w ramach sezonu wegetacyjnego o łącznej wartości min. 20 000,00 zł (brutto).

ac. w przypadku złożenia oferty na obie części Zamawiający uzna warunek za spełniony dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie 1 usługi w zakresie wykonywania prac ogrodniczych w ramach sezonu wegetacyjnego trwającej nieprzerwanie (w sposób ciągły) przez co najmniej 5 miesięcy o łącznej wartości min. 70 000 zł PLN (brutto).

W sytuacji gdy usługa nadal jest w trakcie realizacji wykonawca powinien spełnić warunek co najmniej na poziomie wymaganym treścią warunku opisanego w podpunkcie aa, ab, ac tj. usługi te winny być wykonywane nieprzerwanie (w sposób ciągły) przez minimalną liczbę miesięcy określoną dla danej części przedmiotu zamówienia w ramach sezonu wegetacyjnego, przy czym wartość zrealizowanej usługi w tym okresie musi wynosić nie mniej niż na sumę minimalnych kwot określonych dla danej części przedmiotu zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie objętym zamówieniem, tj.:

W przypadku złożenia oferty na część 1:

ba) przynajmniej 1 osobę, która z ramienia Wykonawcy będzie kierować i nadzorować, w sposób ciągły, realizację przedmiotu zamówienia, która posiada wykształcenie wyższe w zakresie ogrodnictwa lub architektury krajobrazu oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w ww. kierunku po uzyskaniu uprawnień.

W przypadku złożenia oferty na część 2:

ba) przynajmniej 1 osobę, która z ramienia Wykonawcy będzie kierować i nadzorować, w sposób ciągły, realizację przedmiotu zamówienia, która posiada wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie ogrodnictwa lub architektury krajobrazu oraz min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w ww. kierunku po uzyskaniu uprawnień.

bb) przynajmniej 1 osobą, która z ramienia Wykonawcy będzie, w sposób ciągły, nadzorować i kierować pracami oraz odpowiadać za realizację przedmiotu zamówienia, która spełnia warunki określone w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022r. poz.840 t.j.) w tym można ująć osobę opisaną w lit. ba., jeżeli spełnia jednocześnie warunki określone w lit. bb.

W przyp. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

c) dysponuje lub będzie dysponował następującymi narzędziami/ urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia publicznego, tj. co najmniej:

ca. dla części 1 co najmniej: pojazdem do przewożenia wody oraz podlewania roślin – min. 1szt., pojazdem dostawczym– min. 1 szt., opryskiwaczem plecakowym – min. 1 szt.

ca. dla części 2 co najmniej: pojazdem do przewożenia wody oraz podlewania roślin – min. 1szt., pojazdem dostawczym – min. 1 szt., opryskiwaczem plecakowym – min. 1 szt.

cc. w przypadku złożenia oferty na obie części Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże ilość narzędzi/ urządzeń technicznych, stanowiących ilość wymaganą dla jednej z części przedmiotu zamówienia, dla których oferta jest składana.

W przyp. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamów

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy. Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Szczegółowy zakres zmian znajduje się w projekcie umowy w § 16, § 16.1 i § 17.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez platformę SmartPzp (https://portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg). Otwarcie następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca (wyk.) załączy do wypełnionego formularza oferty – zał. nr 1 do SWZ:

1) oświadczenie (oś.) w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. W cz. IV Zamawiający ( Zam.) żąda jedynie ogólnego oś. dotycz. wszystkich kryteriów kwalifikacji. JEDZ składa wyk. oraz jeżeli dotyczy, każdy z wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiot/ty udostępniający/ce swoje zasoby.

1a. W przyp. wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wyk., oś., składa każdy z wyk. Oś. Te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (postęp.) w zakresie, w jakim każdy z wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postęp.

1b. Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa także oś. podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postęp., w zakresie, w jakim wyk. powołuje się na jego zasoby.

2) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdz. XX pkt 6 ppkt 3 SWZ i/lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy).

3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów; odpowiednie pełnomocnictwa(jeżeli dotyczy), w tym umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy (jeżeli dotyczy).

4) W przypadku wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Oś. konsorcjum/spółki cywilnej, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wyk. – oś. składane na zał. nr 8 do oferty zgodnie z rozdz. XXIII pkt 3.

5) Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – oś. składane na zał. nr 2a do SWZ.

6) Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia na podst. art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie – oś. składane na zał. nr 2b do SWZ.

2. Zam. wezwie wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych szczegół. określonych w SWZ w rozdz. XXII pkt 4:

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy..;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG..;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,4, ustawy..;

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oś., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia..;

5) Wykazu usług..

6)Wykazu osób..,

7)Wykazu narzędzi..

8)Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu ..

9)Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych..

3. Zam. przewiduje wykluczenie wyk. na podst. art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1,4 ,5 oraz 7, ustawy, na podstawie ustawy z dnia 7.04.2022 r. ustawą s.r.p.w.a.n.u, art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem rady (ue) 2022/576.

4. Zam. zgodnie z art. 139 ustawy najpierw dokona badania i oceny ofert, a następ. dokona kwalifikacji podmiotowej Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postęp.

5. Sposób złożenia oferty, forma złożenia dokumentów oraz zasady komunikacji wskazano w SWZ w rozdz. VIII, IX,X, XII, XIII.

6. Wymagania dotyczące: wyk. zagranicznych opisano w części I SWZ w rozdz.XXII pkt 6, wyk., którzy polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby opisano w rozdz.XXII pkt 5, wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie w rozdz. XXIII

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy P.z.p. przysługują wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy P.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy P.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Wniesienie odwołania następuje w terminach i na warunkach określonych w dziale IX ustawy P.z.p.

4. Zaleca się aby odwołanie lub jego kopię, o których mowa w art. 514 ust.2 ustawy P.z.p., przekazać Zamawiającemu przy użyciu strony internetowej prowadzonego postępowania dostępną pod adresem https:// portal.smartpzp.pl/umkolobrzeg

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023