Dienstleistungen - 72323-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Utrecht: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en scheepvaartuitrusting

2023/S 025-072323

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProRail B.V.
Nationaal identificatienummer: 381962604
Postadres: Moreelsepark 3
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 EP
Land: Nederland
Contactpersoon: Michel Ju
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Landelijk - Maintenance, Repair & Operating (MRO) goederen

Referentienummer: TN344952
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50200000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en scheepvaartuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst met één (1) partij op basis van landelijke (interprovinciale dekking) levering van MRO-goederen en aanverwante dienstverlening.

Levering van maintenance, repair en operating goederen, inclusief onderhoud en keuringen op

keuringsplichtig materiaal. Kortom, zogeheten MRO-goederen waaronder bijvoorbeeld verschillende

Handgereedschappen, persluchtslangen, veiligheidsmateriaal, hydraulische apparatuur, smeer-

en schoonmaakmiddelen, grosso modo +300 artikelen onder verdere verwijzing naar tabel B5.A.

(Zie Bijlage 5)

Leverancier dient tevens te beschikken over een webshop die voor ProRail specifiek kan worden ingericht

en een afgeschermde- en beveiligde omgeving biedt om bestellingen te kunnen plaatsen.

De Webshop van Inschrijver vereist geen aanvullende (software)-installaties door ProRail en

ProRail verlangt dat uiterlijk 6 maanden na contract-ingangsdatum de Webshop operationeel is.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43830000 Elektrisch gereedschap
44316400 Handgereedschappen
71631100 Diensten voor keuring van machines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landelijke levering/ uitvoering dienstverlening.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Raamovereenkomst kent een looptijd van vier (4) jaar met aanvullend vier (4) keer de mogelijkheid deze te verlengen voor de periode van één (1) jaar. De maximale duur van de Raamovereenkomst is 8 jaar en kent een maximale waarde van € 3.500.000, =

Levering van maintenance, repair en operating goederen, inclusief onderhoud en keuringen op

keuringsplichtig materiaal. Kortom, zogeheten MRO-goederen waaronder bijvoorbeeld verschillende

Handgereedschappen, persluchtslangen, veiligheidsmateriaal, hydraulische apparatuur, smeer-

en schoonmaakmiddelen, grosso modo +300 artikelen onder verdere verwijzing naar tabel B5.A.

(Zie Bijlage 5 in de leidraad en hieronder):

Sub

Artikel Categorieën MRO-goederen

1

Niet keuring plichtige (hand)gereedschappen;

Keuring plichtige (hand)gereedschappen;

2

Accu-gereedschappen (accu-schroefmachine, accu-slijpmachine, etc.);

Verbruiksartikelen (zaagjes, slijpschijven, bitjes, etc.)

3

Draagbare Klimmiddelen (ladders, trappen, bordes, etc.);

4

Valbeveiliging systemen en valbeschermingsmiddelen (harnassen, haken, lijnen, etc.);

5

Bos- en parkgereedschappen (motorkettingzagen, bosmaaiers, bladblazers, hark, snoeischaar, etc.);

6

Aggregaten;

7

Watervoerende- of dragende- armaturen (rug spuit, emmers, pompjes, slangen, koppelingen etc.);

8

IJzerwaren en bindmiddelen (bouten, moeren, schroeven, bundelbandjes, ijzerdraad, tape, etc.);

9

Verlichting (zaklampen, transportlampen, stationaire lampen);

10

Oliën, smeermiddelen, vetten en brandstoffen (kruipolie, 2- en 4-takt brandstof, zaagolie, etc.);

11

Reinigingsmiddelen (zepen, desinfectantia, borstels, doeken, etc.);

12

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) (mondkapjes, zaagbroek, helmen, handschoenen, veiligheidsbrillen, wegwerp overalls, gehoorbescherming);

13

Transportmiddelen (palletwagens, karren, kratten, bakken);

14

Sjor- hijs- en hefmiddelen.

15

Kijkgrijp voorraad (Never Ending Supply NES/ 2BIN systeem) op de lokale magazijnen in de regio’s.

16

Diverse food- en drinks. (Blikjes frisdrank, chocolade repen, koeken)

17

Persoonlijke beschermingsmiddelen. (PBM’s)

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Raamovereenkomst kent de mogelijkheid deze te verlengen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 101-281265
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Landelijk - Maintenance, Repair & Operating (MRO) goederen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bus' Handelmaatschappij B.V.
Nationaal identificatienummer: 05027892
Postadres: Bohemenstraat 17
Plaats: ZWOLLE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8028SB
Land: Nederland
E-mail: rvelt@bus.nl
Telefoon: +31 883831000
Internetadres: http://www.bus.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883620000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023