Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72328-2023

Submission deadline has been amended by:  158551-2023
03/02/2023    S25

die Slowakei-Trenčín: Defibrillator

2023/S 025-072328

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fakultná nemocnica Trenčín
Nationale Identifikationsnummer: 00610470
Postanschrift: Legionárska 28
Ort: Trenčín
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 91171
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Jana Konrád Skibová, Ing. Michal Pesník
E-Mail: jana.konrad-skibova@fntn.sk
Telefon: +421 326566235
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.fntn.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1359
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/456558
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36568/summary
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Defibrilátory

Referenznummer der Bekanntmachung: FNTN-2022-08-ŠF-NZ-Defibrilátory
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33182100 Defibrillator
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka tovaru Defibrilátory v počte 4 ks a Defibrilátor s meraním CO2 v počte 2 ks vrátane súvisiacich služieb ako súčasť projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je

uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 36 600.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodávka tovaru Defibrilátory v počte 4 ks a Defibrilátor s meraním CO2 v počte 2 ks vrátane súvisiacich služieb ako súčasť projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je

uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 36 600.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IROP-PO2-SC214-2020-61

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Všetky podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32

ZVO sú detailne popísané v súťažných podkladoch v časti "D. Podmienky účasti".

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Neuplatňuje sa.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/08/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 09:30
Ort:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v mieste sídla verejného obstarávateľa.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk je podľa § 54 ZoVO neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

1) Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca prostredníctvom komunikačného rozhrania systému

JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com

2) Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom

požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote

inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.

3) Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačného

rozhrania systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com, kde autentifikovaný

uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil

verejného obstarávateľa a zákazku v systéme JOSEPHINE, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať

všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného

obstarávania.

4) Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť zábezpeku.

5) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie

splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZoVO.

6) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

7)Všetky nevyhnutné informácie, verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.

8) Predmetné obstarávanie nemá atribúty zeleného verejného obstarávania, nie je obstaraním inovácií,

obstarávanie nie je zamerané na sociálne hľadisko.

9) Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023