Lieferungen - 72328-2023

Submission deadline has been amended by:  158551-2023
03/02/2023    S25

Slovensko-Trenčín: Defribrilátory

2023/S 025-072328

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Fakultná nemocnica Trenčín
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00610470
Poštová adresa: Legionárska 28
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 91171
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Konrád Skibová, Ing. Michal Pesník
E-mail: jana.konrad-skibova@fntn.sk
Telefón: +421 326566235
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.fntn.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1359
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/456558
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36568/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Defibrilátory

Referenčné číslo: FNTN-2022-08-ŠF-NZ-Defibrilátory
II.1.2)Hlavný kód CPV
33182100 Defribrilátory
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka tovaru Defibrilátory v počte 4 ks a Defibrilátor s meraním CO2 v počte 2 ks vrátane súvisiacich služieb ako súčasť projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je

uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 36 600.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33100000 Zdravotnícke vybavenie
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka tovaru Defibrilátory v počte 4 ks a Defibrilátor s meraním CO2 v počte 2 ks vrátane súvisiacich služieb ako súčasť projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je

uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 36 600.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

IROP-PO2-SC214-2020-61

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Všetky podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32

ZVO sú detailne popísané v súťažných podkladoch v časti "D. Podmienky účasti".

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Neuplatňuje sa.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/03/2023
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/08/2023
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/03/2023
Miestny čas: 09:30
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v mieste sídla verejného obstarávateľa.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk je podľa § 54 ZoVO neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

1) Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca prostredníctvom komunikačného rozhrania systému

JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com

2) Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom

požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote

inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.

3) Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačného

rozhrania systému JOSEPHINE dostupnej na doméne https://josephine.proebiz.com, kde autentifikovaný

uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil

verejného obstarávateľa a zákazku v systéme JOSEPHINE, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať

všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného

obstarávania.

4) Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť zábezpeku.

5) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie

splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZoVO.

6) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

7)Všetky nevyhnutné informácie, verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.

8) Predmetné obstarávanie nemá atribúty zeleného verejného obstarávania, nie je obstaraním inovácií,

obstarávanie nie je zamerané na sociálne hľadisko.

9) Verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/01/2023