Lieferungen - 72330-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Elektrofahrzeuge

2023/S 025-072330

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI
Nationale Identifikationsnummer: 4283635
Postanschrift: Strada: Bulevardul Geniului, nr. 42B
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 060117
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): CRISTIAN DAVID
E-Mail: achizitii1@spp.ro
Telefon: +40 0214081169
Fax: +40 0213122649
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spp.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162109
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de furnizare autoturisme cu propulsie electrica pentru misiuni operative tip 1

Referenznummer der Bekanntmachung: 4283635/2/20012023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144900 Elektrofahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitia consta in cumpararea de autoturisme cu propulsie electrica prin Programul national de stimulare a innoirii parcului auto conform Ghidului de finantare pentru perioada 2020-2024.

Se va incheia un acord-cadru valabil pe o perioada de 6 luni de la semnare in cadrul caruia vor fi atribuite contracte subsecvente.

Frecvența contractelor subsecvente care urmează să fie încheiate: estimativ se vor atribui 2 contracte subsecvente în martie 2023, iunie 2023. Valoarea celui mai mare contract subsecvent fiind de 699.570,50 lei fara TVA.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor = 18.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar solicitarilor de clarificari in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 932 770.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bulevardul Geniului nr. 42B

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autoturisme cu propulsie electrica pentru misiuni operative tip 1 - CANTITATE MINIMA AC - 2 Autoturisme CANTITATE MAXIMA AC - 4 Autoturisme

Achizitia se realizeaza in cadrul Programului de stimulare a innoirii parcului auto national 2020-2024.

Valoarea estimata a achizitiei include ecotichetul pentru casarea unui singur vehicul uzat si ecobonusul pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de peste 15 ani de la data fabricatiei si care are norma de poluare euro 3 sau inferioara.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza a fi atribuit pe perioada acordului-cadru este de 699.570,50 lei.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Garantie suplimentara / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Achizitia se realizeaza prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2020-2024

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie să se regăseasca în vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 cu modif. si compl. ulterioare;

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa Documentul Unic de Achizitii European conform art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative, fără a se limita la acestea, pot fi:

1. Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate, potrivit art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98 /2016 cu modificările și completările ulterioare;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C./Actul constitutiv;

3. ,Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art. 171 din Legea 98/2016, privind achizitiile publice.

4. Pentru situatia reglementata de art. 167 alin (1) lit. e) privind conflictul de interese, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta o declarație privind situațiile potențial generatoare de conflict de interes conform art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 , cu privire la persoanele cu funcții de decizie menționate în documentele achiziției (Formularul 4 din sectiunea Formulare).

5. Alte documente edificatoare dupa caz.

PRECIZAREA 1: În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă va accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de o traducere autorizată in limba romana.

PRECIZAREA 2: În cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul), tert sustinator sau subcontractant va prezenta un DUAE.

PRECIZAREA 3: Documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de către fiecare asociat în parte în caz de ofertă comună, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât şi de subcontractant/ţi, iar în cazul ofertei susţinute de terţ/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât şi de terţul/ii susţinător/i.

PRECIZAREA 4: În ceea ce priveste evitarea conflictului de interese, autoritatea contractanta va lua masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, în scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici.

În aplicarea art. 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta precizeaza numele persoanelor din cadrul Serviciului de Protectie si Paza - U.M. 0149F Bucuresti care detin functii de decizie, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, astfel: Pena Victor Sorin - Director Economic, Țăreanu Grigore Mitică - Sef structura financiara, David Cristian - Sef structura achizitii publice, Pustianu Eusebiu - Specialist achizitii, Vijulie Marian Viorel - specialist tehnic, Ioniță Valentin - consilier juridic, Ioniță Alexandru-Gabriel - specialist achizitii, Vasiliu Ștefan - specialist financiar, Ilie Petrisor - specialist tehnic, Munteanu Ilie Bogdan - consilier juridic, Diaconu Julia Alexandra - specialist financiar, Radu Vasile Alexandru - specialist tehnic. In situatia in care nu pot fi adoptate masuri de remediere, ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii care se afla în vreuna din situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante vor fi exclusi din procedura de atribuire.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Note:

- Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii;

- În cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depună documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat să desfăşoare partea sa de contract;

- Cerinţa se aplica si pentru subcontractanti care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct;

- Informaţiile cuprinse în certificatul constator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentării lor.

Cerinta nr. 2

Ofertantul trebuie sa fie validat in conformitate cu prevederile cap. II din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024.

Modalitatea de indeplinire: Ofertanul va prezenta copia contractului de participare în vederea decontării sau o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca a fost validat si este publicat pe pagina de internet a AFM la termenul limita de depunere a ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Precizarea nr. 1:Documentul unic de Achiziții European se va completa direct în SEAP în cadrul anunțului de participare. Informații referitoare la modul de completare: Notificarea ANAP referitoare la utilizarea Documentului Unic European (DUAE) astfel cum a fost acesta integrat în SEAP și Ghidul de utilizare a Documentului Unic European, disponibil la accesarea contului SEAP.

Precizarea nr. 2: Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP în cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită.

Dacă se va constata că doi sau mai mulți operatori economici sunt clasați pe primul loc al clasamentului, pentru unul sau mai multe loturi, autoritatea contractantă va solicita prin intermediul SEAP noi propuneri financiare pentru departajarea ofertelor de la ofertanții clasați pe primul loc.

Precizarea nr. 3: Operatorii economici pot vizualiza documentația de atribuire încărcată în SEAP cu ajutorul unui program de vizualizare a fișierelor semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de servicii de semnătură electronică.

Precizarea nr. 4: Documentele prezentate într-o altă limbă decât cea română trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba română.

Precizarea nr. 5: Solicitările de clarificări/informații suplimentare pot fi transmise autorității contractante prin intermediul SEAP cu cel puțin 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 12-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Precizarea nr. 6: Au dreptul de a participa la prezenta procedură de atribuire, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Precizarea nr. 7: Autoritatea contractantă nu acceptă constituirea garanției de participare și de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de Instituții Financiare Nebancare (IFN)

Precizarea nr. 8: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) dil Legea nr. 101 /2016.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023