Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 72362-2023

03/02/2023    S25

Polska-Bydgoszcz: Urządzenia do monitorowania czynności serca

2023/S 025-072362

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 003-005129)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza
Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 85-094
Państwo: Polska
E-mail: z.olszewska@jurasza.pl
Tel.: +48 525854096
Faks: +48 525854096
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jurasza.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatury medycznej: Monitor do pomiarów hemodynamicznych, Aparat RTG ramię C, Defibrylator, Bezcieniowa lampa zabiegowa, Łóżko szpitalne, Wielofunkcyjne łóżko szpitalne sterowane ......

Numer referencyjny: NLZ.2022.271.114
II.1.2)Główny kod CPV
33123210 Urządzenia do monitorowania czynności serca
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawą środków dla Dostawa aparatury medycznej: Monitor do pomiarów hemodynamicznych, Aparat RTG ramię C, Defibrylator, Bezcieniowa lampa zabiegowa, Łóżko szpitalne, Wielofunkcyjne łóżko szpitalne sterowane elektrycznie, Aparat USG echokardiograf, Piły chirurgiczne, Głowica USG, Zestaw do endoskopii neurochirurgicznej, szczegółowo określonych w załącznikach nr 2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje 9 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej

z nich winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone

w specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności wymagania określone

w formularzu cenowym (załącznik nr 2), jak i wymagania zawarte w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 003-005129

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 13/02/2023
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 06/05/2023
Powinno być:
Data: 13/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/02/2023
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 13/02/2023
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: