Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72392-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Nová Baňa: Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke

2023/S 025-072392

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mesto Nová Baňa
Nationale Identifikationsnummer: 00320897
Postanschrift: Nám. Slobody 1
Ort: Nová Baňa
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 96826
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Pavol Krajči
E-Mail: pavol.krajci@agency4academy.sk
Telefon: +421 907409793
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.novabana.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/5382?cHash=c9eed7cc34d96add830e10d351bf2fce
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457706
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/457706
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Teleskopický nakladač s lopatou

Referenznummer der Bekanntmachung: 1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42990000 Diverse Maschinen und Geräte für besondere Zwecke
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora a obstaranie materiálno-technického vybavenia teleskopického nakladaču s lopatou za účelom podpory triedeného zberu v meste Nová Baňa. Ide o tretíkrát opakované verejné obstarávanie (prvé zrušené z dôvodu administratívnych chýb na strane verejného obstarávateľa, druhé pre vylúčenie predložených ponúk).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 112 193.33 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43250000 Frontschaufellader
34390000 Zubehör für Zugfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Zberný dvor v meste Nová Baňa, katastrálne územie Nová Baňa, okres Žarnovica, na pozemku C-KN na parcele č. 1365/1, ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora a obstaranie materiálno-technického vybavenia teleskopického nakladaču s lopatou za účelom podpory triedeného zberu v meste Nová Baňa. Ide o tretíkrát opakované verejné obstarávanie (prvé zrušené z dôvodu administratívnych chýb na strane verejného obstarávateľa, druhé pre vylúčenie predložených ponúk).

Teleskopický nakladač s lopatou

-Teleskopický nakladač (1ks)

-Nakladacia lopata (1ks)

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Uvedené platí aj pre prípady, ak by opis obsahoval akúkoľvek odvolávku na konkrétneho výrobcu a táto by nebola len odvolaním sa na všeobecne známy konkrétny materiál resp. technológiu alebo typ technologického postupu, ktorý určuje úroveň minimálnej kvality pre zachovanie technologických vlastností tovaru. Ak by aj v zmysle § 42 ods. 3 ZVO nebol niektorý z parametrov odvolávajúcich sa na konkrétnu značku / výrobcu v opise predmetu zákazky opatrený slovom alebo ekvivalentný, považuje sa tento odkaz za taký, ako keby bol opatrený slovným spojením alebo ekvivalentný.

Opis predmetu zákazky je súčasťou návrhu na plnenie kritérií a tvorí Prílohu č. 1 týchto Súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od uchádzača technické listy / typologické označenie produktov navrhnutých ako plnenie v rámci ponuky uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 112 193.33 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 7
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OPKZP-PO1-SC111-2021-72

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nová Baňa

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO).

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. V súlade s §32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní od uchádzača, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, nakoľko je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2. písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

3) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:

a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo

b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za

rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného

postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo

poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má

zabezpečiť.

7) Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú rovnako pre obe časti zákazky.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

V súlade s § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača, aby technickú a odbornú spôsobilosť preukázal zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odoberateľov, ak odoberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia.

Predložený zoznam dodávky tovaru musí obsahovať:

- obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť,

- sídlo objednávateľa,

- názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis,

- zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania.

Uchádzač môže na preukázanie splnenia technickej a odbornej spôsobilosti použiť a verejného obstarávateľa odkázať na evidenciu referencií uchádzača.

Splnenie podmienky technickej resp. odbornej spôsobilosti môže uchádzač preukázať aj vyplnením JED v zmysle §39 ZVO.

V súlade s §34 ods. 3, uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej

spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

V zmysle §34 ods. 4, nakoľko ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením,

montážou a inštaláciou tovaru, poskytnutím služieb alebo uskutočnením stavebných prác, technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením zoznamu dodávok tovaru, resp. referencií, ktorými preukáže, že za obdobie predchádzajúcich 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v celkovom kumulatívnom finančnom objeme minimálne vo výške 50.000 EUR bez DPH alebo v ekvivalentných výškach v cudzej mene ( t. j. za celé 3 roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Úspešný uchádzač sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu zákazky do 7 mesiacov od vystavenia objednávky verejným obstarávateľom, ktorú verejný obstarávateľ zašle úspešnému uchádzačovi listinnou alebo elektronikou formou podľa ustanovenia 9.1 Zmluvy. Úspešný uchádzač berie na vedomie, že plnenie musí byť dodané najneskôr do 08.12.2023, a to z dôvodu, že projekt, z ktorého má byť zákazka financovaná musí byť ukončený ako aj finančne vysporiadaný najneskôr do konca kalendárneho roka 2023 v zmysle pravidiel pre súčasne prebiehajúce programové obdobie EŠIF.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/03/2023
Ortszeit: 09:30
Ort:

A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.; Pražská 11, 811 04 Bratislava

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otváranie ponúk bude v zmysle §52 ods. 2 realizované sprístupnením prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania

prostredníctvom informačného systému EVO (elektronická platforma) na https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-

5f5.html. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky a odporúčania pre systém EVO (http://www.uvo.gov.sk). Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom po bezplatnej registrácii v systéme EVO.

2.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom

doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/ uchádzači kontaktovať eplatforma@vlada.gov.sk / +421 2 209 25 100

4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov

verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a

subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Verejný obstarávateľ rovnako neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorého konečný užívateľ výhod je verejný funkcionár podľa §11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

5.Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku.

6.Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Jednotný európsky dokument (ďalej len "JED") je zverejnený v profile verejného obstarávateľa. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

7. Predmetné verejné obstarávanie je realizované postupom nadlimitnej super reverznej verejnej súťaže.

8. V prípade nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa (napr. ak verejný obstarávateľ

neuzavrie s poskytovateľom zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku na realizáciu predmetu obstarávania alebo ak proces verejného obstarávania v rámci kontroly poskytovateľom nenávratného finančného príspevku nebude schválený) si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie.

9. V rámci tohto verejného obstarávania je možné podať námietky.

10. Ide o druhýkrát opakované verejné obstarávanie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023