La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea está actualizando parte del contenido de esta web en vista de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

Suministros - 72393-2020

13/02/2020    S31    Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Paquetes de software y sistemas de información

2020/S 031-072393

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 234-573332)

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Dirección postal: ul. Świętokrzyska 12
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911
Código postal: 00-916
País: Polonia
Persona de contacto: Andrzej Konarzewski, Joanna Staszczyk – Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Correo electrónico: wzp@mf.gov.pl
Teléfono: +48 226945400
Fax: +48 226945268

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.gov.pl/finanse

Dirección del perfil de comprador: www.gov.pl/web/finase/zamowienia-publiczne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, wdrożenie systemu Eureka wraz z utrzymaniem i rozwojem (prawo opcji)

II.1.2)Código CPV principal
48000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do budowy, wdrożenia i utrzymania systemu, zgodnie z wymaganiami w następujących etapach:

1) etap 1 – Analiza wymagań i projektowanie systemu,

2) etap 2 – Budowa i wdrożenie systemu, w tym:

3) etap 3 – Utrzymanie systemu przez okres 48 miesięcy od dnia odbioru końcowego etapu 2, obejmujące:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został opisany w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik G do SIWZ.

3. Realizacja etapów określonych w ust. 1 zostanie zrealizowana obligatoryjnie, jako zamówienie podstawowe, natomiast usługa rozwoju, w tym dodanie nowych funkcjonalności lub rozwijanie dotychczasowych lub dostosowanie systemu do aktualnego stanu prawnego może zostać zrealizowana w ramach prawa opcji.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/02/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 234-573332

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
En lugar de:
Fecha: 14/02/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 02/03/2020
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 13/04/2020
Léase:
Fecha: 30/04/2020
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/02/2020
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 02/03/2020
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: