Suministros - 72393-2020

13/02/2020    S31

Polonia-Varsovia: Paquetes de software y sistemas de información

2020/S 031-072393

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 234-573332)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Dirección postal: ul. Świętokrzyska 12
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-916
País: Polonia
Persona de contacto: Andrzej Konarzewski, Joanna Staszczyk – Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Correo electrónico: wzp@mf.gov.pl
Teléfono: +48 226945400
Fax: +48 226945268

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.gov.pl/finanse

Dirección del perfil de comprador: www.gov.pl/web/finase/zamowienia-publiczne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, wdrożenie systemu Eureka wraz z utrzymaniem i rozwojem (prawo opcji)

II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do budowy, wdrożenia i utrzymania systemu, zgodnie z wymaganiami w następujących etapach:

1) etap 1 – Analiza wymagań i projektowanie systemu,

2) etap 2 – Budowa i wdrożenie systemu, w tym:

3) etap 3 – Utrzymanie systemu przez okres 48 miesięcy od dnia odbioru końcowego etapu 2, obejmujące:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został opisany w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego Załącznik G do SIWZ.

3. Realizacja etapów określonych w ust. 1 zostanie zrealizowana obligatoryjnie, jako zamówienie podstawowe, natomiast usługa rozwoju, w tym dodanie nowych funkcjonalności lub rozwijanie dotychczasowych lub dostosowanie systemu do aktualnego stanu prawnego może zostać zrealizowana w ramach prawa opcji.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/02/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 234-573332

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
En lugar de:
Fecha: 14/02/2020
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 02/03/2020
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 13/04/2020
Léase:
Fecha: 30/04/2020
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/02/2020
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 02/03/2020
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: