Lieferungen - 72469-2023

03/02/2023    S25

България-София: Спасително оборудване и оборудване, използвано в извънредни ситуации

2023/S 025-072469

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2023/S 012-030657)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Национален регистрационен номер: 831913661
Пощенски адрес: ул. "Московска" № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Радослав Божков
Електронна поща: rezerv@statereserve.bg
Телефон: +359 29210259
Факс: +359 29877977
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.statereserve.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/13801

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Доставка на оборудване за изграждане на полеви лагер при извънредни ситуации и бедствия" по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
35112000 Спасително оборудване и оборудване, използвано в извънредни ситуации
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка обхваща доставка на 60 (шестдесет) броя пневматични модулни палатки по Обособена позиция № 1, 720 (седемстотин и двадесет) броя походни легла по Обособена позиция № 2 и 720 (седемстотин и двадесет) броя възглавници по Обособена позиция № 3, подробно описани в Техническата спецификация за съответната обособена позиция.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2023
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2023/S 012-030657

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 20/02/2023
Да се чете:
Дата: 06/03/2023
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 22/02/2023
Да се чете:
Дата: 07/03/2023
VII.2)Друга допълнителна информация: