Szolgáltatások - 724990-2022

Submission deadline has been amended by:  230651-2023
23/12/2022    S248

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 248-724990

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025749
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002035262022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002035262022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dunakeszi vasúti rakodó létrehozása - tervezés

Hivatkozási szám: EKR002035262022
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozásának előkészítése (PST: V070.10)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71621000 Műszaki elemzési vagy tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozásának előkészítése

Elvégzendő részletes feladatok:

-Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a rakodóvágány nyomvonal vezetésére vonatkozóan, az alábbi tartalommal:

- beruházási terv,

- tervezési program,

- vázlatterv, jóváhagyási terv,

- fenntartási- és üzemeltetési modell,

- költség- és időkalkuláció;

- Az egyes - megközelítőleg mindösszesen 3 vkm hosszú, egybefüggő - vasúti vonalszakaszok (beleértve Dunakeszi-gyártelep megállóhelyet, a villamosított vontatóvágányt és az ipari park szomszédságában vasúti rakodó kialakítását) kivitelezéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése, tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése;

- Dunakeszi-Gyártelep fordítóállomás létesítése, a Sólyom utcai aluljáró fejlesztésével együtt;

- Két vágányon rakodásra alkalmas, 2 db, legalább 10 m x 750 m méretű rakodóterület kialakítása;

- vasúti rakodó, valamint azokhoz vezető közúti megközelítés tervezése;

- Kapcsolódó vasúti létesítmények kiépítése, érintett közművek kiváltása;

- A szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása (pl.: vasúthatósági-, környezetvédelmi-, magasépítési-, bontási-, műtárgy-, termőföld más célú hasznosítás-, erdő-, gyep-, útépítési-, elvi vízjogi létesítési engedély stb.);

- A környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése a jóváhagyói egyeztetéseknek / előírásoknak megfelelően, előzetes vizsgálati dokumentáció és a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben előírt környezeti hatástanulmány elkészítése;

- A tervezési és engedélyeztetési feladathoz kötődő teljes körű helyszíni felmérések (úgymint pl. állapotfelmérés) és vizsgálatok, ill. labor vizsgálatok és adatbeszerzések elvégzése;

- Az új Dunakeszi-Gyártelep állomáson sk+55 peronmagasság kialakítása, akadálymentesítés kiépítése, az utasforgalmi létesítmények fejlesztése, illetve az utastájékoztatás kiépítése is feladat. Mindemellett az állomás biztosítóberendezési (D55 típusú) és távközlési rendszer átalakításának tervezése, valamint az újonnan létesülő rakodóvágány biztosítóberendezési és távközlési rendszer tervezése, mindez Dunakeszi állomásról távkezelve (ELPULT);

- A projekt kapcsán érintett műtárgyak (építésének, átépítésének, bontásának) tervezése, illetve a kapcsolódó útátjáró(k) (építésének, átépítésének) tervezése;

- Forgalmi, üzemi vizsgálat elkészítése.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett („b)” alpont szerinti) szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 17
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.3) pontból:

Ajánlatkérő az állomás építése (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) alatt olyan az állomás területén lévő vasúti pályát és tartozékait érintő feladatot ért, ami alatt sor került legalább 4 csoport kitérő cseréjére és összesen legalább 1 vkm vágány építésére (építés vagy átépítés vagy felújítás vagy korszerűsítés vagy fejlesztés).

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Karakterkorlát miatt folytatás a VI.3) pontból:

21. Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.; cégjegyzékszám: 01-10-044180; adószáma: 11906522-2-41; főtevékenysége: út, autópálya építése) 2023. január 1. napjával megszűnik és az általa ellátott állami feladatokat az Építési és Beruházási Minisztérium részére kell átadni ugyanezen a napon, azzal, hogy a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2022. évi XLIII. törvény és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 467/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet 2022. december 1-jén hatályba lépő 14. §-a értelmében „Az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény szerinti Építési és Beruházási Minisztérium átnevezésével működik tovább.”

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az AKnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ATt, AVt vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

1. Előzetes igazolási mód:

Az ATnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. és 3.§ (1) bekezdése szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bek. is.)

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ATk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékletei nélkül) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Amennyiben nincs folyamatban AT vonatkozásában változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat is csatolandó.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a Kr. 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

ATnek, közös ATnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kr. 1.§ (7) bek. és 6.§ (1) bek. irányadó.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján AK előírja, hogy ATnek szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő előírja a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 8.§(1) és (2)bek. alkalmazását.

Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MMK) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

AT-nek az ajánlatában a Kbt.67.§(1)-(2)bek., valamint a Kr. 1.§(1)bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül, azaz az EEKD IV. Részének α. pontját kell kitölteni.

Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód a Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján felhívott AT-k tekintetében:

A Kr. 26.§(3) bek. alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (MMK). A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján AK előírja, hogy nem Mo-on letelepedett AT-nek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az MMK névjegyzékében.

A Kbt.65.§(7),(9),(11) bek. és a Kbt.69.§(11) bek. is irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (vasúti tervezési feladatok és/vagy vasúti tervezési feladatokhoz kapcsolódó tenderdokumentáció összeállítása és/vagy vasúti tervezési feladatokhoz kapcsolódó engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentációk összeállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kr. 19. § (3) bek-nek megfelelően, ha az ajánlattevő a felhívás P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (vasúti tervezési feladatok és/vagy vasúti tervezési feladatokhoz kapcsolódó tenderdokumentáció összeállítása és/vagy vasúti tervezési feladatokhoz kapcsolódó engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentációk összeállítása) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el az 1 100 000 000 HUF összeget.

A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a P/1. pont szerinti igazolást.

Amennyiben az AT (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

Ajánlatkérő „vasúti tervezési feladatok” alatt a vasúti fejlesztéssel összefüggő tervezési feladatokat és/vagy a tenderdokumentáció összeállítását és/vagy az engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentációk összeállítását érti.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa pont) kitöltése. Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja és (3a) bek. b) pont alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai alapján a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással vagy nyilatkozattal.

A referenciaigazolásnak / nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét;

- szolgáltatás tárgyát, mennyiségét;

- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 21.§ (3a) bek. b) pontja, a 22. § (5) és a Kbt. 140.§ (9) bek-re.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás- a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek.szerinti adatok feltüntetése is szükséges.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) AT-i nyilatkozat, amelyből megállapítható mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli AK, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap),

b) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajza,

c) szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott rendelkezésre állási nyilatkozata,

d) szakképzettséget igazoló dokumentum.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen:

a) a beruházások, projektek ismertetését,

b) az adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését,

c) a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!),

d) annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A rendelkezésre állási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

A szakképzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett szakképzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlatának idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, és az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor. A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján ajánlattevőnek többletmegajánlás esetén a III.1.3) pont M/2. alpontban előírt valamennyi dokumentumot már az ajánlatban szükséges benyújtania, tekintettel arra, hogy az M/2. alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik az alábbi, a Kr. 22. § (1) bek. szerint igazolt, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:

M/1.1. legalább 2 vkm hosszúságú egybefüggő, országos közforgalmú vasúti pálya építésére (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) vonatkozó engedélyezési terv és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmaz vasúti biztosítóberendezési munkarészt és legalább 1 db állomás építését (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés).

Az M/1.1. pont szerinti alkalmassági követelmény legfeljebb 1 db szerződésből igazolható.

M/1.2. országos közforgalmú vasúti pálya építésére (építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás és/vagy korszerűsítés és/vagy fejlesztés) vonatkozó, környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatására alkalmas, vagy a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy környezeti hatástanulmány elkészítése tárgyú referenciával, amely magában foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést (azaz olyan részvételt, mely magában foglalta a környezetvédelmi hatóság és a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban résztvevő egyéb közreműködő szakhatóságok által előírt és a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését).

Az M/1.2. pont szerinti alkalmassági követelmény legfeljebb 1 db szerződésből igazolható.

Az M/1.1. és M/1.2. pont szerinti alkalmassági követelményre ugyanazon szerződés is bemutatható, amennyiben az valamennyi alkalmassági követelményt igazolja.

Fogalmak az M/1. pont tekintetében:

Ajánlatkérő:

- „országos közforgalmú vasúti pálya” olyan vasúti pályát ért, ami nem helyi és nem saját használatú, továbbá, amelyet a közzétett feltételek alkalmazásával díj ellenében bárki igénybe vehet.

- „engedélyezési terv” alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi (a tervezés tárgyát képező építmény engedélyének megszerzéséhez szükséges) tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet, „kiviteli terv” alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.

- „előzetes vizsgálati dokumentáció” alatt AK a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti tartalommal készített környezeti hatástanulmányt érti.

- „környezeti hatástanulmány” alatt AK a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete szerinti tartalommal készített környezeti hatástanulmányt érti.

A fenti fogalommeghatározások vonatkozásában, a hazai jogszabályi előírásoknak való megfelelés tekintetében Ajánlatkérő biztosítja az egyenértékűséget a külföldi gazdasági szereplők (így különösen a külföldi referencia és/vagy külföldi szakmai gyakorlat) vonatkozásában.

A fenti referenciák akkor tekinthetők a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időtartamra esik.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik

a) felsőfokú mérnöki szakképzettséggel és

b) vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 36 hónap projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesként gyakorlattal, továbbá

c) részt vett olyan kötöttpályás tervezési projektben projektvezetőként és/vagy projektvezető-helyettesként, mely tartalmazott megvalósíthatósági tanulmány készítése vagy felülvizsgálata és/vagy engedélyezési és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítési munkarészt.

M/2.2. legalább 1 fő vasúti pályatervező szakember, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VA”(vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel és

b) min. 36 hónap vasúti pálya tervezése területen tervezőként szerzett gyakorlattal.

M/2.3. legalább 1 fő vasúti biztosítóberendezési tervező, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VV” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel és

b) min. 36 hónap vasúti biztosítóberendezések tervezése területen tervezőként szerzett gyakorlattal.

M/2.4. legalább 1 fő vasúti forgalmi tervező, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-VK” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy azzal egyenértékű - szakképzettséggel és

b) min. 36 hónap vasúti forgalmi tervezés területen tervezőként szerzett gyakorlattal.

A szakemberek közötti átfedés megengedett.

A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.

Fogalmak az M/2. pont tekintetében:

- „projektvezetői gyakorlat” a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlata tervezői oldalon, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására,

- „projektvezető-helyettesi gyakorlat” alatt olyan gyakorlatot ért, amelyben a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlattal rendelkezik tervezői oldalon, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására - a projektvezető mellett, annak távollétében, helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján történő rendelkezéssel.

- „vasúti közlekedési létesítmények tervezése” alatt kötöttpályás közlekedési infrastruktúra legalább egy szakágára vonatkozó engedélyezési és/vagy legalább egy szakágára vonatkozó kiviteli terveinek és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv és/vagy előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy környezeti hatástanulmány és/vagy hatásbecslési dokumentáció készítését érti.

- „vasúti biztosítóberendezés tervezése” területén szerzett tapasztalat alatt Ajánlatkérő olyan tapasztalatokat ért, melyek a vasúti közlekedéssel kapcsolatos biztosító berendezések és tartozékaik építésére, átépítésére, fejlesztésére vonatkozó szakági tervek elkészítésére vonatkozik.

- Ajánlatkérő a vágánykilométer (vkm) alatt egy darab vasúti vágány egy kilométer hosszát érti. A vágányhossz tekintetében 1 km kétvágányú referencia egyenértékű 2 km egyvágányú referenciával.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint:

A vasúti pályahálózat fejlesztése: hálózattervezés, pénzügyi és beruházástervezés, valamint a vasúti pályahálózat építése és korszerűsítése;

A vasúti pályahálózat felújítása: a meglévő vasúti pályahálózaton belüli cserékre irányuló nagyobb munkák, amelyek nem változtatják meg annak összteljesítményét;

A vasúti pályahálózat korszerűsítése: a vasúti pályahálózaton belüli módosításokra irányuló nagyobb munkák, amelyek javítják annak összteljesítményét;

Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.14) pontban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a.

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett nettó tervezői díj alapján számított napi

0,5 %. (max.: az adott (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 15%-a).

Hibás teljesítési kötbér: mértéke a (rész)teljesítés nettó tervezői díj 15 %-a.

Jótállási idő: 36 hónap.

Jótállási biztosíték: nettó tervezői díj 5 %-a, érvényességi ideje: a végszámla benyújtásától számított 3 év (36 hónap) + 45 nap.

Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a.

Közreműködési biztosíték: nettó tervezői díj 1%-a.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

Pénzügyi finanszírozás tervezett forrása: hazai, kedvezményezetti finanszírozású.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

- 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (1), (5)-(6), (11)-(12)bek., 27/A. §;

- 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek;

- 2007. évi CXXVII. tv;

Részszámlázás szerződés szerint biztosított.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A részletes fizetési feltételeket, valamint a számlázási ütemezést a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/02/2023
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/02/2023
Helyi idő: 13:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Részajánlattétel kizárásának indoka: A tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli a tervezés során az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között, ami miatt a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

2. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

3. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2020/60. sz., 2020.03.25.) Minőségi kritérium 1-4. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0,00-10,00 között osztja ki. Az 1-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.

4. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig (megrendelői tájékoztatástól számított 30 napon belül) a szerződéstervezetben rögzítettnek megfelelően tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés szerinti szolgáltatásokra. Mértéke: 150 millió Ft/káresemény és 300 millió Ft/év.

5. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték (AB) nyújtásához köti. Az AB mértéke: 30 000 000,-Ft.

Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerinti módok bármelyikén. Készpénz átutalással, befizetés jogcím megadással, az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével a 10032000-00003582-06010016 (IBAN: HU26 1003 2000 0000 3582 0601 0016, SWIFT: HUSTHUHB) számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára, illetve amennyiben az előírt pénzösszeg 2022. december 30. napjáig kerül befizetésre, úgy az teljesíthető a NIF Zrt. fizetési számlájára történő befizetésével a 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

6. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által az AF III.1.3) M/2. szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az illetékes kamara (MMK) névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek - amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

M/2.2. pont - „KÉ-VA” jogosultság

M/2.3. pont - „KÉ-VV” jogosultság

M/2.4. pont - „KÉ-VK” jogosultság

7. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

9. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mind közös ajánlattevők esetében.

10. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum.

11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

12. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt.81.§(11)bek. alapján 30 nap.

13. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

14. A 257/2018. (XII. 18.) Korm.r. 21. § (10) bek. szerinti adat: dr. Misurák Ervin lajstromszám: 01304

15. A közbeszerzési eljárás megindítására a Kbt. 53. § (6) bek. alapján kerül sor.

Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.

Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal - Szerződő Felek minden további jogi aktusa nélkül - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

16. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban feltüntetését.

17. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük.

18. Ajánlattevőnek a felolvasólapon tett vállalást alátámasztó iratban meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 6. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok ellenértékét is.

19. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

20. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

21. Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.14) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2022