Lieferungen - 72501-2023

03/02/2023    S25

Polska-Końskie: Elektryczność

2023/S 025-072501

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Końskie
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 1
Miejscowość: Końskie
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 26-200
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@umkonskie.pl
Tel.: +48 413723249
Faks: +48 413722955
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.umkonskie.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Końskie Gminy Radoszyce i Gminy Gowarczów oraz ich jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków lokali obiektów użytkowych ioświetlenia ulicznego

Numer referencyjny: ZP-271.1.52.2022.EP
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami

jakościowymi Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi

w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział

w postępowaniu, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ. ( Szacunkowa ilość dostarczanej

energii +/-10%).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Końskie,Gmina Radoszyce, Gmina Gowarczów

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami

jakościowymi Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi

w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział

w postępowaniu, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ. ( Szacunkowa ilość dostarczanej

energii +/-10%).

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że części

ani całość zamówienia nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

Szacunkowe zużycie łącznie 3 974 920 kWh

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 249-725583
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023